nl-NLen-GB

Het niet ontvangen van de aanmaning voor het doen van aangifte komt voor rekening van de in het buitenland verblijvende juwelier.

Gepubliceerd in: Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Datum: 25-01-2018
Auteur(s): V.S. Huygen van Dyck-Jagersma

Bekijk PDF

Nederla n ds T ijd sch rift v o or F is ca al R ech t 2 018/1 95
Het n ie t o n tv an gen v an d e a an m an in g v oor h et d oen v an a an gif te k om t v oor r e k en in g v an
de in h et b u it e n la n d v erb lijv en de ju w elie r; G ere ch ts h of A m ste rd am , n r. 1 6/0 0381
Bela stin gja ar/t ijd v ak
2012
Bro ndo cum en te n
Gere ch tsh of A m ste rd am 7 n ovem ber 2 017, n rs 1 6/0 0381 e n 1 7/0 0491
Tre fw oord en
zie k te , v ere is te a an gif te
Wetsa rtik ele n
AW R - a rt. 2 7e
Aute ur
Mr. V .S .
Huy gen v an D yck -Ja gersm a
[1 ]
Public atie datu m N TFR
25-1 -2 018
Afle v erin gsn um mer
4
ECLI
ECLI:N L:G H AM S:2 017:4 621
Sam en va ttin g
B ela n gh eb ben de e xp lo it e ert e en ju w elie rs z aak . O p 2 8 ja n uari 2 011 h eeft e en o verv al o p d e ju w elie rs z aak p la ats g ev onden . I n
verb an d d aarm ee is a an b ela n gh eb ben de in 2 011 d oor d e v erz ek erin gsm aats c h ap pij e en s c h ad ev erg o ed in g te n b ed ra ge v an €  
39.1 87,5 0 e x b tw u it g ek eerd . T en tij d e v an d e o verv al v erte gen w oord ig d e d e h an dels v oorra ad e en in koopw aard e v an €  1 20.0 00.
B ela n gh eb ben de h eeft in d e lo op v an d e m aan d ja n uari 2 012 z ij n a ctiv it e it e n m et b etr e k kin g to t d e ju w elie rs z aak b eëin dig d . O m dat
bela n gh eb ben de – o ok n a e en a an m an in g – g een a an gif te I B /P V V 2 012 in die n t, le gt d e in sp ecte u r a m bts h alv e e en a an sla g o p m et
een w in st v an €  4 0.0 00. B ela n gh eb ben de s te lt d at d e a an m an in g h em n ie t h eeft b ere ik t o m dat h ij in h et b uit e n la n d v erb le ef. H et h of
oord eelt d at b ela n gh eb ben de – o ndan ks z ij n z ie k te e n d e g ev olg en v an d e o verv al – m aatr e gele n h ad m oete n tr e ffe n o m e rv oor te
zo rg en d at d e c o rre sp onden tie v an d e in sp ecte u r h em tij d ig z o u b ere ik en . D e s c h attin g v an d e in sp ecte u r v an €  4 0.0 00 a ch t h et h of
re d elij k .
(H oger b ero ep o ngegro nd.)
Com men ta ar
A ls g een b ela stin gaan gif te w ord t g ed aan o ndan ks e en u it n odig in g d aarto e, e n e en h erin nerin g e n e en a an m an in g, s ta at v ast d at ‘ n ie t
de v ere is te a an gif te ’ is g ed aan . D e c o nse q uen tie d aarv an is d at d e a an sla g v an d e in sp ecte u r in s ta n d b lij f t, te n zij d e b ela stin gp lic h tig e
kan v old oen a an d e z w are te gen bew ij s la st d at d eze te h oog is . D at m oet h ij ‘ o vertu ig en d a an to nen ’. H ad d eze b ela stin gp lic h tig e n og
aan d eze o m kerin g v an d e b ew ij s la st o f a an d e h oogte v an d e a m bts h alv e o pgele gd e a an sla g k unnen o ntk om en ?
T egen d e o m kerin g b re n gt d e b ela stin gp lic h tig e in d at h ij in h et b uit e n la n d v erb le ef e n d aaro m z ij n p ost n ie t h eeft g ezie n . D at is n ie t
vold oen de, z elf s n ie t a ls h et b uit e n la n dse v erb lij f v erb an d h oudt m et z ie k te . E r r u st d an e en v erp lic h tin g o p d e b ela stin gp lic h tig e o m
erv oor te z o rg en d at h ij e v en tu ele p ost w él o ntv an gt. H et h ad h em m ogelij k k unnen r e d den d at z ij n v ro uw in h un h uis a ch te rb le ef e n
de p ost d us h ad k unnen d oors tu re n m aar d at n ie t h eeft g ed aan . D at k un je d e b ela stin gp lic h tig e to ch n ie t v erw ij te n ? M aar e en
onhan dig e v erk la rin g d oet h em d e d as o m : z e le efd en a l ja re n in o nm in . H ij h ad d us k unnen w ete n d at z e d e p ost n ie t z o u
doors tu re n .
D e o m kerin g v an b ew ij s la st s ta at d us v ast, m aar e en e sc ap e k an d an n og w ord en g ev onden in d e ‘ re d elij k e s c h attin g’ v an d e
in sp ecte u r. A ls z o dan ig c o ncre te te gen in fo rm atie b esc h ik baar is o p b asis w aarv an d e s c h attin g v an d e in sp ecte u r o p lo sse s c h ro ev en
kom t te s ta an , v old oet d eze n ie t m eer a an e en ‘ re d elij k e s c h attin g’. Z o k an d e b ela stin gp lic h tig e d e a an sla g b etw is te n z o nder
‘o vertu ig en d a an te to nen ’ d at d eze te h oog is . D e te gen arg u m en te n v an d e b ela stin gp lic h tig e s tr a n den e ch te r o m dat h ij a lle en
ste llin gen in neem t m aar d eze o nvold oen de o nderb ouw t: m et d eze ‘ b lo te s te llin gen ’ h eeft d e b ela stin gp lic h tig e v olg en s r e ch tb an k e n
hof ‘ h oogste n s e n ig e tw ij f e l g ezaaid ’ o ver d e ju is th eid v an d e a an sla g, m aar o nvold oen de o m o vertu ig en d a an te to nen d at d eze te
hoog is .
[1 ]
Van essa H uygen v an D yck -J a gers m a is v erb onden a an J a eger a d vocate n -b ela stin gk undig en te A m ste rd am .
NAAR B O VEN
Bro n:
http :/ /w ww.n dfr.n l/ lin k/N TFR 2018-1 95
Datu m : 2 -2 -2 018 1 4:3 0:3 3
«

Alle r e ch te n v oorb eh ouden . A lle a u te u rs re ch te n e n d ata b an kre ch te n v an d eze t e kst w ord en u it d ru kkelijk v oorb eh ouden . D eze r e ch te n b eru ste n b ij S du U it g ev ers .
Nie ts u it N DFR m ag w ord en v erv eelv oudig d, o pgesla g en in e en g eau to m atis eerd g eg ev en sb esta n d o f o pen baar g em aakt in e n ig e v orm o f o p e n ig e w ijz e , h etz ij
ele ktro nis ch ,m ech an is ch , d oor f o to ko pie ën , o pnam en o f e n ig e a n dere m an ie r, z o nder v oora fg aan de s ch rif te lijk e t o este m min g v an d e u it g ev er.
All r ig hts r e serv ed . N o p art o f t h is p ublic atio n m ay b e r e p ro duced , s to re d in a r e trie v al s y ste m , o r t ra n sm it te d in a n y f o rm o r b y a n y m ean s, e le ctro nic , m ech an ic al, p hoto co pyin g,
re co rd in g o r o th erw is e, w it h out t h e p ublis h er’s p rio r c o nsen t.

Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie