nl-NLen-GB

Hof passeert bewijsaanbod belanghebbende in WOZ-procedure op ondeugdelijke gronden

Gepubliceerd in: Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017/2331
Datum: 21-09-2017
Auteur(s): V.S. Huygen van Dyck-Jagersma

Bekijk PDF

Nederla n ds T ijd sch rif t v oor F is ca al R ech t 2 017/2 331
Hof p asse ert b ew ijs a an bod b ela n gh ebben de i n W OZ-p ro ce du re o p o n deu gdelijk e g ro n den ; H oge R aad, n r.
17/0 1215
Bela stin gja ar/t ijd v ak
2015
Bro ndo cum en te n
Bero ep sc h rif t in c assa tie b ij H R n r. 1 7/0 1215
HR 1 5 s e p te m ber 2 017, n r.
17/0 1215
Wetsa rtik ele n
Awb - a rt. 8 :7 7
Wet W OZ - a rt. 1 7
Aute ur
Mr. V .S .
Huy gen v an D yck -Ja gersm a
[2 ]
Public atie datu m
21-9 -2 017
Afle v erin gsn um mer
38
ECLI
ECLI:N L:H R:2 017:2 340
Form ele r e la tie s
In c assa tie o p :
ECLI:N L:G H DHA:2 017:1 03
, ( G edeelt e lijk e) v ern ie tig in g m et
verw ijz en
Sam en va ttin g
In e en W OZ-p ro ced ure m et b etr e k kin g to t d e w aard ev asts te llin g v an v ie r o bje cte n is b ela n gh eb ben de d oor d e r e ch tb an k g ed eelt e lij k
in h et g elij k g este ld . I n h oger b ero ep h eeft b ela n gh eb ben de te r z it tin g e en b ew ij s a an bod g ed aan in zak e h aar s te llin g o m tr e n t d e
w aard eo ntw ik kelin g v an d e o nro ere n de z ak en in d e p erio de tu sse n w aard ep eild atu m e n v erk oopdatu m . H of D en H aag ( 2 5 ja n uari
2017, n rs . 1 6/0 0369 t/m 1 6/0 0372,
NTFR 2 017/3 81
) is d aaro p n ie t in gegaan . T en o nre ch te , v olg en s d e H oge R aad . D at e en
bela n gh eb ben de v oor d e r e ch tb an k r e ed s d e g ele gen heid h eeft g eh ad b ew ij s stu kken a an te d ra gen , is n am elij k – a n ders d an w aarv an
het h of is u it g egaan – o nvold oen de r e d en o m h em in h oger b ero ep d e g ele gen heid to t b ew ij s le v erin g te o nth ouden . H et h of d ie n t e en
afw egin g te m ak en tu sse n e n erz ij d s h et b ela n g b ij h et o verle ggen v an d ie s tu kken e n a n derz ij d s h et a lg em een b ela n g v an e en
doelm atig e p ro cesg an g. E en d erg elij k e a fw egin g b lij k t n ie t u it d e h ofu it s p ra ak .
(V olg t v ern ie tig in g e n v erw ij z in g.)
Feite n
2.1 .1 . I n c assa tie k an v an h et v olg en de w ord en u it g egaan .
2.1 .2 . B ela n gh eb ben de w as o p 1 ja n uari 2 015 e ig en aar v an e en k an to org eb ouw , g ele gen a an d e a -s tr a at 6 te Q , b esta an de u it v ie r
onro ere n de z ak en a ls b ed oeld in a rtik el 1 6 v an d e W et w aard erin g o nro ere n de z ak en ( h ie rn a d e W et W OZ).
2.1 .3 . I n gev olg e a rtik el 2 2 v an d e W et W OZ h eeft d e h effin gsa m bte n aar b ij b esc h ik kin gen v an 2 8 f e b ru ari 2 015 d e w aard en o p 1
ja n uari 2 014 ( h ie rn a: d e w aard ep eild atu m ) v an d e o nro ere n de z ak en v oor h et k ale n derja ar 2 015 v astg este ld o p in to ta al €  5 .2 69.0 00.
2.1 .4 . O p 3 n ovem ber 2 015 z ij n d e o nro ere n de z ak en v erk och t v oor e en to ta alb ed ra g v an €  4 .8 87.2 13. T en tij d e v an d e v erk oop
verk eerd en d e o nro ere n de z ak en d eels in v erh uurd e s ta at.
2.1 .5 . N ad at b ela n gh eb ben de te v erg eefs b ezw aar h ad g em aak t te gen d e in o verw egin g 2 .1 .3 v an d it a rre st g en oem de b esc h ik kin gen ,
heeft d e R ech tb an k o p h et b ero ep v an b ela n gh eb ben de d e v astg este ld e w aard en v erm in derd to t in to ta al €  4 .6 35.0 00.
Gesch il
2.2 .1 . V oor h et H of w are n in g esc h il d e w aard en v an d e o nro ere n de z ak en o p d e w aard ep eild atu m .
Rech ts o ve rw egin gen
2.2 .2 . H et H of h eeft d e u it s p ra ak v an d e R ech tb an k b ev estig d .
2.3 .1 . H et d erd e m id del b eto ogt d at h et H of b ela n gh eb ben de te n o nre ch te n ie t in d e g ele gen heid h eeft g este ld h aar s te llin g o m tr e n t
de w aard eo ntw ik kelin g v an d e o nro ere n de z ak en in d e p erio de tu sse n d e w aard ep eild atu m e n d e v erk oopdatu m n ad er m et b ew ij s te
ad str u ere n , te rw ij l d it te r z it tin g u it d ru kkelij k is a an geb oden .
2.3 .2 . H et H of is o p h et d oor b ela n gh eb ben de te r z it tin g g ed an e b ew ij s a an bod n ie t in gegaan . B lij k en s h et p ro ces-v erb aal v an h et
verh an deld e te r z it tin g v an h et H of v an 1 4 d ecem ber 2 016 h eeft h et H of d aara an te n g ro ndsla g g ele gd d at d e w aard eo ntw ik kelin g a l
in e ers te a an le g in g esc h il w as e n d at b ela n gh eb ben de a lle g ele gen heid h eeft g eh ad v oor h et o nderb ouw en v an h et e ig en s ta n dpunt e n
de b estr ij d in g v an h et d oor d e h effin gsa m bte n aar in gen om en s ta n dpunt.

2.3 .3 . D e o m sta n dig h eid d at e en b ela n gh eb ben de v oor d e r e ch tb an k in d e g ele gen heid is g ew eest z ij n s ta n dpunt m et b ew ij s stu kken
te o nderb ouw en , is o p z ic h zelf o nvold oen de r e d en o m h em in d e p ro ced ure v oor h et g ere ch ts h of d e g ele gen heid to t b ew ij s le v erin g te
onth ouden . B ij d e b eslis sin g o f e en p artij d e g ele gen heid m oet k rij g en b ew ij s stu kken a ls n og o ver te le ggen , z al h et g ere ch ts h of e en
afw egin g m oete n m ak en tu sse n e n erz ij d s h et b ela n g b ij h et o verle ggen v an d ie s tu kken e n a n derz ij d s h et a lg em een b ela n g v an e en
doelm atig e p ro cesg an g. B ij d ie a fw egin g s p ele n d e r e d en en w aaro m d e s tu kken n ie t r e ed s a an d e r e ch tb an k w erd en o verg ele gd e en
ro l. ’ s H ofs u it s p ra ak g eeft e r n ie t v an b lij k d at e en z o dan ig e a fw egin g h eeft p la ats g ev onden . H et m id del s la agt d aaro m .
2.3 .4 . D e o verig e m id dele n k unnen n ie t to t c assa tie le id en . D it b eh oeft, g ezie n a rtik el 8 1, lid 1 , v an d e W et o p d e r e ch te rlij k e
org an is a tie , g een n ad ere m otiv erin g, n u d eze m id dele n n ie t n open to t b ean tw oord in g v an r e ch ts v ra gen in h et b ela n g v an d e
re ch ts e en heid o f d e r e ch ts o ntw ik kelin g.
2.3 .5 . ’ s H ofs u it s p ra ak k an n ie t in s ta n d b lij v en . V erw ij z in g m oet v olg en . I n die n h et v erw ij z in gsh of o ord eelt d at b ela n gh eb ben de in
de g ele gen heid m oet w ord en g este ld n ad er b ew ij s te le v ere n , z al h et m et in ach tn em in g v an d at b ew ij s d e w aard e v an d e o nro ere n de
zak en m oete n b eo ord ele n .
Com men ta ar
In h et d erd e m id del b eto ogt b ela n gh eb ben de d at h et h of te n o nre ch te h et b ew ij s a an bod v an b ela n gh eb ben de te r z it tin g h eeft
gep asse erd . I n h et b ero ep sc h rif t v oert b ela n gh eb ben de d aarto e k ort g ezegd a an d at d e h effin gsa m bte n aar d e in dru k h ad g ew ek t h et
verw eer o p d it p unt te h eb ben la te n v are n . T er z it tin g s te ld e h et h of d e w aard eo ntw ik kelin g v an h et k an to orp an d w el a an d e o rd e.
D aaro p h eeft b ela n gh eb ben de e xp lic ie t h et a an bod g ed aan d e w aard eo ntw ik kelin g n ad er to e te lic h te n . A an gezie n h et h of in z ij n
uit s p ra ak d e v erk oopprij s le id en d h eeft g each t, h eeft h et h of d e g em ach tig d e te n o nre ch te n ie t in d e g ele gen heid g este ld d e
w aard eo ntw ik kelin g tu sse n p eild atu m e n v erk oopdatu m n ad er te o nderb ouw en , a ld us b ela n gh eb ben de.
In h et c assa tie m id del v an b ela n gh eb ben de z it e en im plic ie t ‘ G illis se n ’-v erw eer. D at h an delt e v en een s o ver e en ( v oorw aard elij k )
bew ij s a an bod, h oew el h et in G illis se n te gen N ed erla n d o ver g etu ig en bew ij s g in g ( E H RM 1 5 m aart 2 016, n r. 3 9966/0 9,
NTFR
2016/1 291
). H et a rre st v an h et E H RM b ev at e en a an sp orin g v oor r e ch te rs to t h et in nem en v an e en a ctie v e o pste llin g. H et E R H M
oord eeld e, k ort d oor d e b och t, d at h et e n kele w ij z en d oor d e r e ch te r o p d e m ogelij k heid v an p artij e n o m z elf m et g etu ig en te k om en
onder o m sta n dig h ed en o nvold oen de is in h et lic h t v an a rt. 6 , lid 1 , E V RM . I n ie d er g ev al g eld t h ie r e en s e rie u ze m otiv erin gsp lic h t
w aar h et g aat o m e en b ew ij s a an bod te n b eh oev e v an f e it e n o f o m sta n dig h ed en d ie d e r e ch te r d oors la ggev en d a ch t v oor z ij n o ord eel.
In tw ee r e cen te ‘ in cid en te n ’ o ord eeld en h oven e v en een s o nw elw ille n d w aar h et g in g o m ( g etu ig en )b ew ij s a an bod. I n e en z aak v oor
H of D en H aag g in g h et o m e en g etu ig en bew ij s a an bod d oor b ela n gh eb ben de, te r o nderb ouw in g v an d e e sse n tië le s te llin g d at d e
vasts te llin gso vere en kom st o nder d w alin g to t s ta n d w as g ek om en ( H of D en H aag 2 7 o kto ber 2 015, n rs . 1 4/0 0996 t/m 1 4/0 0999,
N TFR 2 015/3 207
). H et h of h ad h et a an bod to t h et h ore n v an d e ( n ota b en e a an w ezig e) g etu ig en a ls o nvold oen de c o ncre et
afg ew ezen . D e H oge R aad c asse erd e d it o ord eel o m dat i) h et d oel v an d e g etu ig en v old oen de b le ek u it d e s tu kken v an h et g ed in g e n
ii) h et h of n ie t h ad d oorg ev ra agd ( H R 1 6 d ecem ber 2 016, n rs . 1 5/0 5839 e n 1 5/0 5840,
NTFR 2 016/3 083
).
In e en a n der h ofo ord eel h an deld e h et o m e en g etu ig en bew ij s a an bod to t h et h ore n v an d e c u ra to r, d ie d oor b ela n gh eb ben de is
opgero ep en m aar c o nfo rm v erw ach tin g n ie t v rij w illig v ers c h een . H et H of A rn hem -L eeu w ard en z ag d aaro p g een a an le id in g d e
cu ra to r z elf o p te r o ep en a ls g etu ig e ( H of A rn hem -L eeu w ard en 3 0 ju ni 2 015, n r. 1 4/0 0781,
NTFR 2 015/2 384
). D e H oge R aad
casse erd e d it o ord eel, o m dat h et h of h et n ie t- o pro ep en n ie t h ad g em otiv eerd ( H R 3 1 m aart 2 017, n r. 1 5/0 3682,
NTFR 2 017/8 45
).
In d e h ie r v oorlig gen de z aak h eeft d e H oge R aad n og n ie t ( h oev en ) o ord ele n o ver d e v ra ag o f d e r e ch te r o m h et b ew ij s a an bod h een
had g ek und. H et h of h ad a an z ij n a fw ij z in g n am elij k te n g ro ndsla g g ele gd d at b ela n gh eb ben de m et b etr e k kin g to t h et r e le v an te
dis c u ssie p unt ( d e w aard eo ntw ik kelin g) v oor d e r e ch tb an k a l in d e g ele gen heid is g ew eest h aar s ta n dpunt m et b ew ij s stu kken te
onderb ouw en . H et o ntb re ek t in h et h ofo ord eel a an e en a fw egin g tu sse n e n erz ij d s h et b ela n g b ij h et o verle ggen v an d ie s tu kken e n
an derz ij d s h et a lg em een b ela n g v an e en d oelm atig e p ro cesg an g. G ele t o p d e e erd ere ‘ c o rre ctie s’ d oor d e H oge R aad w aar h et g aat
om a fw ij z in g v an b ew ij s a an bod, z al h et h of e en e v en tu ele h erh aald e a fw ij z in g g o ed m oete n m otiv ere n . W aar h et g aat o m e en
esse n tie el p unt d at d e r e ch te r d oors la ggev en d ( b lij k t te ) a ch te n v oor z ij n o ord eel, m ag e en b ew ij s a an bod n ie t lic h tv aard ig w ord en
afg ew ezen .
[1 ]
Van essa H uygen v an D yck -J a gers m a is v erb onden a an J a eger a d vocate n -b ela stin gk undig en te A m ste rd am .
[2 ]
De a u te u r is a ls f is c aal a d vocaat v erb onden a an J a eger A dvocate n -b ela stin gk undig en te A m ste rd am .
NAAR B O VEN
Bro n:
http :/ /w ww.n dfr.n l/ lin k/N TFR 2017-2 331
Datu m : 1 3-1 1-2 017 1 6:2 9:1 6
«

Alle r e ch te n v oorb eh ouden . A lle a u te u rs re ch te n e n d ata b an kre ch te n v an d eze t e kst w ord en u it d ru kkelijk v oorb eh ouden . D eze r e ch te n b eru ste n b ij S du U it g ev ers .
Nie ts u it N DFR m ag w ord en v erv eelv oudig d, o pgesla g en in e en g eau to m atis eerd g eg ev en sb esta n d o f o pen baar g em aakt in e n ig e v orm o f o p e n ig e w ijz e , h etz ij
ele ktro nis ch ,m ech an is ch , d oor f o to ko pie ën , o pnam en o f e n ig e a n dere m an ie r, z o nder v oora fg aan de s ch rif te lijk e t o este m min g v an d e u it g ev er.
All r ig hts r e serv ed . N o p art o f t h is p ublic atio n m ay b e r e p ro duced , s to re d in a r e trie v al s y ste m , o r t ra n sm it te d in a n y f o rm o r b y a n y m ean s, e le ctro nic , m ech an ic al, p hoto co pyin g,
re co rd in g o r o th erw is e, w it h out t h e p ublis h er’s p rio r c o nsen t.

Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie