nl-NLen-GB

Horen in bezwaarprocedure kan alleen met toestemming bewoner in diens woning plaatsvinden

Gepubliceerd in: NTFR 2015/1107
Datum: 06-01-2015
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR2015/1107 Horen in bezwaarprocedure kan alleen met toestemming bewoner in diens woning plaatsvinden
Rechtbank Gelderland06januari2015,nr.14/4788
Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen
Auteur
2014Brondocument Awb-art. 7:2
AWR-art. 50 EVRM-art. 8
mr. M.H.W.N. Lammers
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2015:176
Samenvatting
Belanghebbenden,de ervenvanX,hebbeninde bezwaarfase verzochtom te wordengehoord.De heffingsambtenaar heeftaan
belanghebbendenaangebodenom samenmetde taxateur inde woning vanX langs te komenvoor eenhoorgesprek incombinatie met eeninpandige opname.Eénvande erfgenamenvanX,tevens bewoonster vande woning,heeftditgeweigerd.Ingeschilis ofde hoorplichtis geschonden.
Rechtbank Gelderland oordeeltdatde heffingsambtenaar heeftgehandeld instrijd metde wettelijke bepalingeninzake de hoorplicht. Art.8 EVRM bepaaltdateenieder rechtheeftop respectvoor zijnwoning.Hetineenschuivenvande inpandige opname ende hoorzitting inde woning,endaarmee eeninbreuk op hethuisrecht,is daarom louter geoorloofd indiende bewoner daarvoor toestemming geeft.Art.50 AWRkandaaraannietafdoen,omdatditartikelgeenbetrekking heeftop hethoreninde bezwaarfase maar op ‘eeningevolge de belastingwette verrichtenonderzoek’.De rechtbank is metbelanghebbendenvanoordeeldatzijdoor hetniet horenzijnbenadeeld enwijstde zaak terug naar de heffingsambtenaar om belanghebbendenalsnog te horen.
(Beroep gegrond).
Commentaar
Inde bezwaarfase kaneenbelastingplichtige vragenom te wordengehoord.Indienhijdatdoet,moetde inspecteur vande
Belastingdienstofde heffingsambtenaar vaneengemeente aandatverzoek gehoor geven.De geschillenvaneenbelastingplichtige meteenheffingsambtenaar vaneengemeente zienmetname op de waardering vande eigenwoning (WOZ-waarde).De belastingplichtige wilvaak ineengesprek metde heffingsambtenaar nader toelichtenwaarom de waarde vanzijnwoning te hoog is vastgesteld.De heffingsambtenaar daarentegenzalgraag eeninpandige opname vande woning willenmakenom extra argumentente vergarenwaarom de WOZ-waarde vande woning correctis vastgesteld.De heffingsambtenaar trachtdeze twee opties ineenafspraak metde belastingplichtige te verenigen.Daartoe bepaaltde heffingsambtenaar dathethoorgesprek tegelijkertijd metde inpandige opname zalplaatsvindeninde woning vande belastingplichtige.Ter ondersteuning vandeze werkwijze voertde heffingsambtenaar aan datgestreefd wordtnaar optimalisatie vande bedrijfsprocessenendathethorenop locatie zeer effectiefis omdathiermee hethoren wordtondervangenentegelijkertijd ook onderzoek kanplaatsvinden.Eendergelijke gecombineerde afspraak zou,aldus de heffingsambtenaar,hetwederzijdse begrip vergrotenentotverlaging vande uitvoeringskostenleiden.
De Hoge Raad heeftinhetarrestvan15 mei 2009,nr.08/00437,NTFR2009/1114 geoordeeld datindieneenbelastingplichtige vraagt om te wordengehoord,de heffingsambtenaar verplichtis de belastingplichtige uitte nodigenvoor eenhoorgesprek waarbijde heffingsambtenaar hettijdstip ende plaats vaststelt.Indeze zaak staatter discussie ofde heffingsambtenaar daarbijals plaats de woning vande belastingplichtige kannemen.
HofArnhem-Leeuwarden(14 januari 2014,nr.13/00485,NTFR2014/937) enRechtbank Oost-Brabant(5 november 2014,nr.13/5233) zijnvanoordeeldateengecombineerde afspraak mogelijk is endatde heffingsambtenaar daarbijkanbepalendathethoorgesprek in de woning vande belastingplichtige plaatsvindt.Rechtbank Gelderland daarentegenis – terecht– eenander oordeeltoegedaan. Rechtbank Gelderland oordeeltinfeite datde heffingsambtenaar geenzeggenschap heeftover de woning vande belastingplichtige en dathethoorgesprek daardoor alleeninde woning kanplaatsvindenals de belastingplichtige daarvoor toestemming heeftgegeven. Ontbreektdie toestemming,danzalhethoorgesprek,aldus Rechtbank Gelderland,op eenandere locatie moetenplaatsvinden.Ter onderbouwing vanditoordeelverwijstRechtbank Gelderland naar art.8 EVRM.Ditartikelbepaaltdateenieder rechtheeftop respect voor zijnwoning.Gelethierop pastheteengemeenteambtenaar nietom te bepalendathethoorgesprek inde woning vande belastingplichtige moetplaatsvindenals die daartegenbezwaar heeft.
[1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijJaeger advocaten-belastingkundigente Amsterdam.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2015-1107 Datum:25-4-2016 14:15:48
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie