nl-NLen-GB

Immateriële schadevergoeding na overschrijding redelijke termijn III

Gepubliceerd in: NTFR 2015/85
Datum: 19-12-2014
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR2015/851 Immateriële schadevergoeding na overschrijding redelijke termijn III
Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch19december2014,nr.14/00089 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch19december2014,nr.14/00103
Belastingjaar/tijdvak Trefwoorden
Wetsartikelen
Auteur
2013Brondocument prejudiciële vragen,
proceshouding, projectmatige aanpak, rekeninghouder EVRM-art. 6
Awb-art. 8:73
mr. M.H.W.N. Lammers
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2014:5414
Samenvatting
De rechtbank heeftde inspecteur ende Staatveroordeeld totvergoeding vanimmateriële schade vanbelanghebbende wegens
overschrijding vande redelijke termijn.De inspecteur heefthoger beroep ingesteld tegende uitspraak vande rechtbank;de Staatniet. Hethofbeoordeeltopnieuwde redelijke termijnvoor de behandeling vanhetbezwaar enhetberoep.Datde Staatgeenhoger beroep heeftingesteld,maaktdatnietanders.Hethofkentgeenlangere termijntoe voor de behandeling vanhetbezwaar vanwege het afwachtenvanprejudiciële vragenenvanwege de ingewikkeldheid vande zaak.Volgens hethofis nietaannemelijk datde prejudiciële antwoordendaadwerkelijk zijnafgewacht;alsdanis er geengrond voor eenlangere redelijke termijnvoor de behandeling vanhet bezwaar.Aangezienbelanghebbende inbezwaar,evenals voordien,ontkende rekeninghouder bijeenLuxemburgse bank te zijn,was de behandeling vanhetbezwaar nietzodanig ingewikkeld dateenlangere termijndande standaardtermijnvanzes maandenmoest wordengehanteerd,aldus hethof.Hethofis welvanoordeeldater grondenaanwezig zijnom uitte gaanvaneenlangere termijnvoor de behandeling vanhetberoep dande standaardtermijn.Hetdoor de rechtbank aanbelanghebbende gegunde uitstelvoor de motivering vanhetberoep moetinditgevalvoor hetovergrote deelals buitennormaalwordenaangemerktenverlengtde redelijke termijnvoor de behandeling vanhetberoep.Datleidtechter niettoteengeringer schadevergoedingsbedrag dataande inspecteur moetwordentoegerekend dande rechtbank heeftberekend.
(Hoger beroep ongegrond.)
Commentaar
Zie mijncommentaar elders indeze editie bijHofDenBosch19 december 2014,nrs.14/00067 t/m 14/00082,NTFR2015/849.
[1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijJaeger advocaten-belastingkundigente Amsterdam.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2015-851 Datum:28-4-2016 13:33:43
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie