nl-NLen-GB

Immateriële schadevergoeding voor erfgenaam ook voor periode die betrekking heeft op periode voor overlijden erflater

Gepubliceerd in: NTFR 2014/2284
Datum: 01-07-2014
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR2014/2284 Immateriële schadevergoeding voor erfgenaamook voor periode die betrekking heeftop periode voor overlijden erflater
HofDenHaag01juli2014,nr.13/00675
2010Brondocument Awb-art. 8:73
mr. M.H.W.N. Lammers
Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen Auteur
ECLI
ECLI:NL:GHDHA:2014:2305
Samenvatting
Ineenzaak aangaande immateriële schadevergoeding wegens de duur vande behandeling vanhetgeschilheefthethof,anders dande
rechtbank,geoordeeld datbelanghebbende inaanmerking komtvoor eenschadevergoeding die tevens betrekking heeftop de periode vóór hetoverlijdenvanerflaatster.Hethofsluithierbijaanbijde oordelenvanHofArnhem-Leeuwarden(NTFR2014/1050) endie van hetEHRM inhetScordino tegenItalië van29 maart2006,nr.36813/97,AB 2006/294.Hethofoverweegtdaarbijdatook bijeen erfgenaam sprake moetzijngeweestvanspanning enfrustratie als gevolg vande termijnoverschrijdingen.Inde stukkenvanhetgeding wordtdoor belanghebbende onweersprokengesteld daterflaatster wegens voortschrijdende dementie totaanhaar overlijdenwas opgenomenop de geslotenafdeling vaneenverpleegtehuis endaarvoor jarenlang thuis door belanghebbende werd verzorgd en verpleegd endatbelanghebbende gedurende die gehele periode haar mantelzorger enwettelijke vertegenwoordiger was.Indie hoedanigheid heeftbelanghebbende ook voornoemde procedures namens erflaatster gevoerd.Hierdoor heefthij,zo stelthij,nietalleen na hetoverlijdenvanerflaatster,maar ook daarvoor spanning enfrustratie wegens de lange duur vande bezwaar- enberoepsprocedure opgelopen.Hethofkomttothetoordeeldatde redelijke termijnis overschreden.Nubijzondere omstandighedendie eenlangere duur vande procedure rechtvaardigenzijngesteld nochgebleken.Hethofsteltde immateriële schadevergoeding vastop € 4.500.
(Hoger beroep gegrond.)
Commentaar
Indeze zaak staatter discussie ofde erfgenamenrechthebbenop eenimmateriële schadevergoeding enzo ja,watdaarvande
omvang is.Rechtbank DenHaag slootbijhaar oordeelaanbijde overwegingenvanHofDenBosch.Dithofoordeelde op 23 augustus 2012,NTFR2012/2239,datde erflater op enig momentinde procedure,voorafgaand aanzijnoverlijden,kenbaar moethebben gemaaktdathijeenvergoeding voor immateriële schade wenstte ontvangen.Rechtbank DenHaag oordeelde datnude erflaatster in deze procedure eendergelijk verzoek niethad gedaan,de periode voor haar overlijdennietmeeteltbijde beoordeling ofeen immateriële schadevergoeding moetwordentoegekend.
HofDenHaag deeltditoordeelvande rechtbank niet.Hethofsluitinzijnuitspraak aanbijde overwegingenenoordelenvanHof Arnhem-Leeuwarden28 januari 2014,NTFR2014/1050.Dithofoordeelde op basis vande Europese jurisprudentie datde periode waarinde erflater de procedure heeftgevoerd,meeteltbijde toets ofde redelijke termijnis overschreden.Daarbijis nietvanbelang of de erflater eerder inde procedure eenverzoek tothettoekennenvaneenimmateriële schadevergoeding heeftingediend.Welis van belang datde erfgenamendie de procedure vande erflater hebbenvoortgezetgedurende de gehele periode betrokkenzijnbijde procedure.Immers volgtuithetarrestPizatti I(10 november 2004,nr.62361/00) datde schadevergoeding gematigd kanwordenindien de erfgenamenslechts gedurende eenkorte tijd bijde procedure betrokkenzijngeweest.
Nude erfgenaam indeze kwestie de procedure voor erflaatster heeftgevoerd (inverband methaar dementie enopname ineen verpleegtehuis),oordeelthethofterechtdatde gehele duur vande procedure meegenomenmoetwordenbijde beoordeling vanhet verzoek tothettoekennenvande immateriële schadevergoeding.Hethofkenteenimmateriële schadevergoeding van€ 4.500 toe omdatde redelijke termijninde bezwaarfase metruim drie jaar is overschredeneninde beroepsfase meteenhalfjaar.
[1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijHertoghs advocaten– belastingkundigen.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2014-2284 Datum:28-4-2016 12:06:32
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie