nl-NLen-GB

Informatiebeschikking coffeeshophouder terecht, omdat niet aan administratieverplichting is voldaan

Gepubliceerd in: NTFR 2016/2120
Datum: 18-04-2016
Auteur(s): V.S. Huygen van Dyck-Jagersma

Bekijk PDF

NTFR2016/2120 Informatiebeschikking coffeeshophouder terecht,omdatnietaan administratieverplichting is voldaan
Rechtbank Den Haag18april2016,nr.15/6807
Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen
Auteur
ECLI
2011-2013Brondocument AWR-art. 52a
AWR-art. 52
Mr. V.S. Huygen van Dyck-Jagersma
ECLI:NL:RBDHA:2016:8296
Samenvatting
Belanghebbende exploiteertinfirmaverband eencoffeeshop.In2012 en2013 zijner diverse waarnemingenter plaatse (wtp’s) bijde
coffeeshop verrichtenheeftde inspecteur aansluitingsverschilleninde omzetgeconstateerd.Op grond vaneentheoretische omzetberekening heeftde inspecteur geconcludeerd toteenomzetverhoging van€ 5.500.000.De inspecteur heeftbelanghebbende in de gelegenheid gesteld om inte keren.Belanghebbende heefthiervangeengebruik gemaakt,waarna in2014 eenboekenonderzoek is gestart,dattentijde vande zitting bijde rechtbank nog nietwas afgerond.De inspecteur heeftop 17 februari 2015 aaneiser de onderhavige informatiebeschikking voor de jaren2011 t/m 2013 gegeven.De rechtbank oordeeltdatde informatiebeschikking terecht is afgegeven.Belanghebbende heeftvoor de jaren2011 en2012 nietaanzijnbewaarplichtvoldaandoor nietde dagstaten,waaruitde in- enverkopenvande cannabisproductenblijken,te bewaren.Datde dagstatentijdens de wtp’s zijngezienenkennelijk zijn gecontroleerd,maaktdatnietanders.Daarnaastontbreektinde administratie voor hetjaar 2013 inieder gevaleenviertalfacturen, waarop onder meer materialenvoor hetvervaardigenvanjoints zijnvermeld,enblijktuitde administratie niethoeveeljoints de coffeeshop zelfheeftgemaakt.Hoewelde rechtbank hetaannemelijk achtdatbelanghebbende zichdoor de uitlatingenvande inspecteur – de theoretische omzetcorrectie vanruim € 5,5 miljoen,hetaanbod tot‘inkering’ ende dreiging meteenboekenonderzoek – onder druk gezetheeftgevoeld,vormendeze uitlatingengeenbeletselvoor hetafgevenvande informatiebeschikking.
Commentaar
Om de bewijslastte kunnenomkerenop basis vaneengebrekkige administratie,moetde inspecteur eeninformatiebeschikking
afgeven.De rechter dientinhetberoep tegendeze informatiebeschikking te beoordelenofde administratie zodanig ernstige gebreken vertoontdatditomkering vande bewijslastrechtvaardigt.Anders danbijschending vande inlichtingenplichtwordttenaanzienvande administratie- enbewaarplichtop grond vanart.52 AWRveelalgeennieuwe termijngebodenom alsnog – ter voorkoming vande omkering – aande verplichting te voldoen,simpelweg omdatdergelijke schendingenvaak naar hunaard nietachterafkunnenworden hersteld.
Als herstelnietmeer mogelijk is,bestaatdes te meer redenvoor de rechter om alinde fase vande informatiebeschikking nietalleende constatering te doen(schending administratieplicht) maar ook te oordelenofde sanctie (omkering) geletop de aard vanhetgebrek gerechtvaardigd is (zie ook VanSuilenin‘Detailgegevens enbewaarplicht’,NTFR-B 2016/16).Wanneer de rechter oordeeltdatde sanctie nietinverhouding staat,vernietigthijde informatiebeschikking.Is herstelechter nog welmogelijk,danligter eenschone taak voor de rechter die over de aanslag oordeeltom – ondanks onherroepelijke informatiebeschikking – geen‘omkering’ toe te passen (meer hierover zie Lammers in‘Biedtde informatiebeschikking de beoogde rechtsbescherming?’,TFB 2016/3).
Wordtde informatiebeschikking onherroepelijk,danmag de inspecteur geschatte aanslagenopleggen.Hetis vervolgens aande belastingplichtige inbezwaar enberoep tegendie aanslagen‘overtuigend aante tonen’ inhoeverre de schatting te hoog is.Zeker in gevalvaneenontbrekende ofgebrekkige administratie is diteenonmogelijke (tegen)bewijslast.De ondergrens voor de inspecteur is echter dathijweleen‘redelijke schatting’ moetmaken,afhankelijk vande beschikbare gegevens.Inhoeverre deze schatting van€ 5,5 miljoenterechtis,staatte zijner tijd ter beoordeling vande rechter die over de aanslag oordeelt.
[1]Vanessa HuygenvanDyck-Jagersma is verbondenaanJaeger advocaten-belastingkundigente Amsterdam.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2016-2120 Datum:27-9-2016 10:40:12
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie