nl-NLen-GB

Informatiebeschikkingen deels vernietigd

Gepubliceerd in: NTFR 2017/681
Datum: 07-02-2017
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR 2 017/6 81 In fo rm atie b esch ik kin gen d eels v ern ie tig d
Rech tb an k G eld erla n d 0 7 f e bru ari 2 017,
nr. 1 6/2 852, 1 6/4 21, 1 6/6 30


Bela stin gja ar/tijd va k
2010, 2 011 e n 2 012

Bro ndocu m en t
Tre fw oord en
fis hin g e xp edit io n,
wis sele nde
ve rk la rin gen
Wets artik e le n
AW R-a rt. 4 7
AW R-a rt. 4 9
AW R-a rt. 5 2a
Aute ur
mr. M .H .W .N .
L am mers

EC LI
EC LI: N L:R BG EL:2 017:6 10
Datu m p ublic atie
7-2 -2 017
Sam en vattin g
De in sp ecte ur h e eft b ela ng he bbend e v ra gen g este ld . O m dat n ie t a lle v ra gen z ijn b eantw oord , h e eft d e in sp ecte ur v o or h e t ja ar 2 012 e en
in fo rm atie beschik kin g a fg egeve n. R echtb ank G eld erla nd o ord eelt d at d e in sp ecte ur z ic h in r e deli jk he id n ie t o p h e t s ta nd punt h e eft
kunne n s te lle n d at b eantw oord in g v a n e en d rie ta l v ra gen v a n b ela ng k a n z ijn v o or d e h e ffin g v a n in ko m ste nb ela stin g . V ra gen o ve r d e
opbouw e n d e h e rk o m st v a n h e t v e rm ogen o p d e b uite nla nd se r e ke nin g v a n d e b ro er v a n b ela ng he bbend e tu sse n 1 987 e n 1 997 k a n
re deli jk e rw ijs n ie t v a n b ela ng z ijn v o or d e h e ffin g o ve r 2 010 to t e n m et 2 012 v a n b ela ng he bbend e. Z ond er c o ncre te a ankno pin g sp unte n
vo or h e t b esta an v a n m eer v e rm ogen m et e en b uite nla nd se o ors p ro ng d an d oor b ela ng he bbend e in z ijn a ang ifte n is v e rm eld , m oete n
tw ee v ra gen a ls ‘fis hin g e xp editio n’ w ord en a ang em erk t. B ela ng he bbend e h o efd e d eze v ra gen n ie t te b eantw oord en. D e o ve rig e v ra gen
ha dden b etr e kkin g o p d e v e rk o op v a n e en p and d oor d e v a der v a n b ela ng he bbend e. U it e en d oor d e b ro er v a n b ela ng he bbend e
afg ele gde v e rk la rin g z o u d e v e rk o opopbre ng st a an b ela ng he bbend e e n h e m te n g oede z ijn g eko m en. V olg ens d e r e chtb ank b eschik t
de in sp ecte ur in d it g eva l w el o ve r e en c o ncre et a ankno pin g sp unt v o or h e t s te lle n v a n v ra gen o m tr e nt d e fe ite li jk e g ang v a n z a ke n r o nd
de v e rk o optr a nsa ctie . D e in sp ecte ur k o n z ic h in r e deli jk he id o p h e t s ta nd punt s te lle n d at b eantw oord in g v a n d eze v ra gen w el v a n b ela ng
ka n z ijn v o or d e b ela stin g he ffin g v a n b ela ng he bbend e.
(B ero epen g egro nd .)
Com men ta ar
Het e ers te g eschilp unt z ie t o p d e v ra ag o f e en in fo rm atie beschik kin g g edeelt e li jk k a n v e rv a lle n. D e b ela stin g pli c htig e s te ld e z ic h o p h e t
sta nd punt d at d e in fo rm atie beschik kin g en v a n r e chts w ege z ijn v e rv a lle n o m dat d e in sp ecte ur e en n a vo rd erin g sa ansla g s che nkin g sre cht
he eft v a stg este ld e n u its p ra ak h e eft g edaan o p e en b ezw aars chrift te gen e en e erd ere a ansla g s che nkin g sre cht. D e r e chtb ank
ove rw eegt d at u it d e in fo rm atie beschik kin g en v o lg t d at d eze g een b etr e kkin g h a dden o p h e t s che nkin g sre cht, z o dat d e h a nd eli n g en v a n
de in sp ecte ur n ie t v a n r e chts w ege to t v e rn ie tig in g k unne n le id en. A fg ezie n d aarv a n v o lg t u it H R 1 1 d ece m ber 2 015, n r. 1 5/0 2637, N TF R
2016/3 48 d at e en in fo rm atie beschik kin g p artie el k a n w ord en v e rn ie tig d. In d ie n d e in fo rm atie beschik kin g en d us a l b etr e kkin g z o ud en
he bben g eha d o p h e t s che nkin g sre cht, d an z o ud en d e in fo rm atie beschik kin g en a lle en d aarv o or v a n r e chts w ege z ijn v e rv a lle n e n v o or d e
in ko m ste nb ela stin g g ew oon in s ta nd z ijn g eble ve n.
Het tw eede g eschilp unt is in d it k a der in te re ssa nte r. E en in fo rm atie beschik kin g k a n w ord en g egeve n a ls d e b ela stin g pli c htig e n ie t
vo ld oet a an e en in fo rm atie ve rz o ek v a n d e in sp ecte ur é n d it in fo rm atie ve rz o ek r e le va nt is v o or d e b ela stin g he ffin g v a n d e
bela stin g pli c htig e. B ij v ie r v a n d e v ra gen v a n d e in sp ecte ur lo opt h e t h ie ro p s p aak. T w ee v a n d eze v ra gen w il ik b esp re ke n in v e rb and
met d e o ord ele n d ie d e r e chtb ank h e eft g egeve n o ve r d rie a nd ere v ra gen v a n d e in sp ecte ur. D eze tw ee v ra gen b etr e ft h e t v e rz o ek o m
in li c htin g en te v e rs tr e kke n o ve r w elk e s to rtin g en z ijn g edaan in d e ja re n 1 987 to t 1 997 e n w at d e h e rk o m st v a n d ie g esto rte g eld en w as.
Deze v ra gen w ord en d oor d e r e chtb ank a fg edaan a ls e en ‘fis hin g e xp editio n’, m aar in h o eve rre w ijk e n d eze v ra gen n u a f v a n d e la ats te
drie v ra gen w aarin w ord t g evra agd w at d e v e rk o opopbre ng st v a n h e t p and is e n o f d eze o pbre ng st is g escho nke n a an d e b ro er e n o f
deze o pbre ng st in 1 989 o p d e b ankre ke nin g is g esto rt? O ok d eze v e rz o eke n z ijn e ro p g eric ht o m in zic ht te k rijg en in d e s to rtin g (e n) d ie
zijn g edaan e n w at d e h e rk o m st v a n d eze s to rtin g (e n) is g ew eest. K orto m , a lle v ra gen v a n d e in sp ecte ur z ijn e ro p g eric ht o m in zic ht te
krijg en in d e s to rtin g en d ie in h e t v e rle den z ijn g edaan e n d e h e rk o m st v a n d ie s to rtin g en. Ik v ra ag m e d an o ok a f h o e d e r e chtb ank te n
aanzie n v a n d e e ers te v ra gen to t h e t o ord eel k a n k o m en d at e r s p ra ke is v a n e en ‘fis hin g e xp editio n’, e n d at d e la ats te d rie v ra gen w el
re le va nt z o ud en k unne n z ijn v o or d e b ela stin g he ffin g . H et z o u to ch lo gis ch z ijn g ew eest d at d e r e chtb ank o ok d eze v ra gen a ls e en
‘fis hin g e xp editio n’ h a d a fg edaan.
Daarte gen k a n w ord en in g ebra cht d at tu sse n d e r e gels v a n d e la ats te v ra gen d oor g ele ze n k a n w ord en d at d e in sp ecte ur w il w ete n o f e r
and ere ‘b ankre ke nin g en’ o f ‘s o kke n’ z ijn g ew eest w aaro p d e o pbre ng st e ve ntu e el te re cht is g eko m en e n d at h ie ro ve r ( n o g) g een
in fo rm atie is v e rs tr e kt a an d e B ela stin g die nst. M aar d at s ta at n ie t in d e le tte rli jk e te kst v a n d e v ra ag. D ie a chte rg ro nd k a n a lle en m et
doorre dene re n w ord en b ere ik t. B ij d e in fo rm atie ve rp li c htin g v a n a rt. 4 7 A W R m oet d e in sp ecte ur v ra gen n a ar fe ite n e n o m sta nd ig he den.
Die v ra gen m oete n d uid eli jk z ijn e n n ie t p as n a e en ‘in te rp re ta tie ’ d oor d e b ela stin g pli c htig e. D e in sp ecte ur m oet d us v ra gen w at h ij w il

wete n. F orm ule ert d e in sp ecte ur z ijn v ra ag n ie t z o rg vu ld ig g eno eg, d an r e st d e r e chtb ank m ijn s in zie ns g een a nd ere o ptie d an d e v ra ag
af te k e ts e n e n d e in fo rm atie beschik kin g te v e rn ie tig en.
[1 ] M r. M .H .W .N . L am mers is a dvo ca at b ij J a eger a dvo ca te n-b ela stin g kund ig en te A m ste rd am .
Bro n:
http ://w ww.n d fr .n l/ li n k/N TF R 2017-6 81
Datu m : 1 0-4 -2 017 1 5:0 4:3 2
Alle re chte n v o orb ehouden. A lle a ute urs re chte n e n d ata bankre chte n v a n d eze te kst w ord en u it d ru kkelijk v o orb ehouden. D eze re chte n b eru ste n b ij S du U it g eve rs .
Nie ts u it N DFR m ag w ord en v e rv e elv o udig d, o pgesla gen in e en g eauto m atis eerd g egeve nsbesta nd o f o penbaar g em aakt in e nig e v o rm o f o p e nig e w ijz e, h etz ij
ele ktro nis ch,m echanis ch, d oor fo to kopie ën, o pnam en o f e nig e a ndere m anie r, z onder v o ora fg aande s chrift e lijk e to este m min g v a n d e u it g eve r.
All rig hts re serv e d. N o p art o f th is p ublic atio n m ay b e re pro duced, s to re d in a re trie va l s yste m , o r tra nsm it te d in a ny fo rm o r b y a ny m eans, e le ctro nic , m echanic al,
photo copyin g, re cord in g o r o th erw is e, w it h out th e p ublis her’s p rio r c onsent.

Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie