nl-NLen-GB

Inspecteur gelegenheid geven dossier aan te vullen is geen reden voor partijdigheid

Gepubliceerd in: NTFR 2013/387
Datum: 20-11-2012
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR2013/387 Inspecteur gelegenheid geven dossier aan te vullen is geen reden voor partijdigheid
RechtbankBreda20november2012,nr.12/00211
Belastingjaar/tijdvak Trefwoorden
Wetsartikelen
Auteur LJN
ECLI
–Brondocument schijn van partijdigheid, schijn
van vooringenomenheid, wraking
Awb-art. 8:15 Awb-art. 8:42 Awb-art. 8:45
mr. M.H.W.N. Lammers BY4802
ECLI:NL:RBBRE:2012:BY4802
Samenvatting
De griffier heefttelefonischcontactopgenomenmetde inspecteur.Naar aanleiding vanhettelefonischonderhoud heeftde inspecteur
nadere stukkeningediend.Deze zijndoorgestuurd naar belanghebbende.Belanghebbende heeftvervolgens eenwrakingsverzoek ingediend.Belanghebbende is vanmening datdoor hetuiteigener beweging latenbellennaar de inspecteur de voorzitter de schijnvan partijdigheid ofvooringenomenheid heeftgewekt.
De wrakingskamer steltvastdatinhetverweerschriftwordtverwezennaar verweerschrifteninandere zaken,maar die nietgezamenlijk wordenbehandeld.De wrakingskamer merktdaarbijop datvoor eengoede behandeling vande zaak hetdossier compleetdientte zijn, maar dathetnietaande rechtbank is om stukkenuitandere dossiers aanhetdossier toe te voegen.De wrakingskamer is vanoordeel dathettelefoongesprek moetwordenopgevatals hetgevenvande mogelijkheid om ontbrekende stukkeninte dienen.De rechtbank heeftde inspecteur nietopgedragenhetdossier aante vullen.
De rechtbank zietgeenobjectieve grondenom aante nemendatsprake is vanpartijdigheid,vooringenomenheid ofde schijndaarvan. (Verzoek afgewezen.)
Commentaar
Indeze zaak wraaktde belastingplichtige de voorzitter vande meervoudige belastingkamer vanRechtbank Breda.De redenhiervoor is
datde voorzitter de griffier heeftgevraagd om telefonischcontactop te nemenmetde inspecteur over bijzijnverweerschriftontbrekende bijlagen.Ditgebrek heeftde voorzitter vermoedelijk bijde voorbereiding vande zaak geconstateerd.Inhetverweerschriftverwijstde inspecteur namelijk naar andere verweerschriftenzonder die bijte voegen.
Infeite heeftde inspecteur derhalve nietvoldaanaanzijnverplichting om eenverweerschriftenalle op de zaak betrekking hebbende stukken(art.8:42 Awb) inte dienen.Om ditte herstellenkande rechtbank ter zitting verzoekendatde inspecteur de desbetreffende stukkenalsnog aanhetdossier toevoegt.Geeftde inspecteur daaraangeengehoor,dankande rechtbank daaruitde gevolgentrekken die hem geradenvoorkomt(art.8:31 Awb).
Indeze zaak heeftde rechtbank om onduidelijke redendie formele weg nietwillenvolgenmaar hetmanco vande inspecteur op een praktische wijze willenoplossen.Die praktische oplossing is echter voor de belastingplichtige nietinzichtelijk.Immers,normaal gesprokenontvangtde belastingplichtige algeenkopie vande correspondentie vande rechtbank aande inspecteur.Laatstaandatde belastingplichtige directwordtgeïnformeerd over hettelefoongesprek.Datde belastingplichtige nadathijhiervanop de hoogte raakt, hierbijzijnvraagtekens plaats is te begrijpen.De belastingplichtige weetimmers nietwater tijdens dattelefoongesprek nog meer aan de orde is gesteld.Bovendienwordtde inspecteur nuinfeite door de rechtbank geholpen.Inveelgevallenheeftde inspecteur de bewijslast.Door de inspecteur thans te vragenom ontbrekende stukkeninte dienen,helptde voorzitter de inspecteur mogelijkerwijs om alsnog aande op hem rustende bewijslastte voldoen.Zoude voorzitter datniethebbengedaan,danhad mogelijkerwijs geoordeeld kunnenwordendatde inspecteur geenbewijs voor zijnstandpuntenheeftovergelegd.Inhoger beroep heeftde inspecteur dande mogelijkheid om de ontbrekende stukkenalsnog aanhetprocesdossier toe te voegen.
De wrakingskamer is echter vanmening dathetwrakingsverzoek vande belastingplichtige moetwordenafgewezen.Hieruitkanworden afgeleid datde wrakingskamer welheilzietindeze praktische oplossing.Voorkomenmoetechter wordendatmetallerlei praktische oplossingenhetformele fiscale procesrechtopzijwordtgezet.
[1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijHertoghs advocaten– belastingkundigen.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2013-387 Datum:25-4-2016 13:27:37
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical,

photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie