nl-NLen-GB

Inspecteur handelt voortvarend na ontvangst inkeerverzoek Zwitserse bankrekeninghouder

Gepubliceerd in: NTFR 2015/1310
Datum: 25-02-2015
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR2015/1310 Inspecteur handeltvoortvarend na ontvangstinkeerverzoek Zwitserse bankrekeninghouder
Gerechtshof Den Haag25februari2015,nr.14/00322 Gerechtshof Den Haag25februari2015,nr.14/00332
Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen
Auteur
1999-2008Brondocument AWR-art. 16
AWR-art. 16 AWR-art. 30f
mr. M.H.W.N. Lammers
ECLI
ECLI:NL:GHDHA:2015:389
Samenvatting
Belanghebbende heeftsinds de jarentachtig (vande vorige eeuw) eenZwitserse bankrekening,die hijnietinzijnaangiftenheeft
aangegeven.Inapril2009 heeftbelanghebbende eeninkeerverzoek ingediend.Ongeveer twee jaar later zijnaanbelanghebbende diverse navorderingsaanslagenopgelegd.Ingeschilwas onder meer ofde navorderingsaanslagenvoortvarend warenopgelegd.Zowel de rechtbank (27 februari 2014,nrs.13/7605 enverder (NTFR2014/1311)),als hethofoordeeltdatdithetgevalis.De inspecteur heeft inde fase na hetinkeerberichtop geenenkelmomentlanger danzes maandenstilgezeten,aldus hethof.Anders danbelanghebbende stelt,is nietals periode vanstilzittenaante merkende som vande periodes die zijnverstrekentussende afzonderlijke gebeurtenissen inde onderlinge communicatie vanpartijen,zoals de verzending vanbrievenenvande reacties daarop,tussenhetverstrekkenvan informatie enhetnaar aanleiding daarvangevoerde overleg endergelijke.
(Hoger beroep ongegrond.)
Commentaar
Indeze zaak staatde belastingheffing over de nieteerder aangegevenZwitserse bankrekening centraal.De belastingplichtige heeft
voor de bankrekening eenzogenoemde inkeermelding gedaan.Inde procedures voor de rechtbank enhethofwordtdoor partijen getwistover de vraag of(i) de voortvarendheidseis uitde Passenheim-jurisprudentie (HvJ 11 juni 2009,zaak C-155/08 enzaak C-157/08,NTFR2009/1742) vantoepassing is en(ii) ofde inspecteur vervolgens voldoende voortvarend heeftgehandeld.
De eerste vraag is eenheethangijzer inde huidige jurisprudentie.De belastingrechters verschillenhierover vanmening.Ook de Hoge Raad (10 april2015,nr.14/00528) is het(kennelijk) nietduidelijk,wantdie heeftprejudiciële vragengesteld aanhetHvJ.De rechtbank enhethoflossendatinde onderhavige procedure ‘praktisch’ op door eerstde tweede vraag te beoordelen.Daarbijnemende rechtbank enhethofbeidentotuitgangspuntdatals de inspecteur voortvarend heeftgehandeld,hetnietuitmaaktofde voortvarendheidseis nuwelofnietvantoepassing is.
De toepassing vande voortvarendheidseis is inde jurisprudentie infeite teruggebrachttotde vraag ofde inspecteur gedurende zes maandenheeftstilgezeten.Is dathetgeval,danis nietvoortvarend gehandeld.Heeftde inspecteur korter danzes maandenstilgezeten, danheefthijvoldoende voortvarend gehandeld.Indeze zaak had de inspecteur per periode korter danzes maandenstilgezeten.De belastingplichtige trachtte ditte ondervangendoor hetstandpuntinte nemendatde tijd vanalle periodendatde inspecteur had stil gezeten,bijelkaar opgeteld moetworden.Indie uitleg vande voortvarendheidseis gaatzowelde rechtbank als hethofhier nietmee. Vervolgens oordeeltde rechtbank datde inspecteur nietlanger danzes maanden(aaneenstuk) heeftstilgezeten,zodatvoortvarend is gehandeld.Hethofonderschrijftdatoordeelvande rechtbank.Daarbijlaathethofhetniet.Hethofoverweegtnamelijk nog dateen splitsing moetwordengemaaktinde verschillende aanslagjarenom te beoordelenofweltoegekomenwordtaande voortvarendheidseis.Voor de jaren2006 totenmet2008 geldt,aldus hethof,datde navorderingsaanslagenzijnvastgesteld binnende reguliere navorderingstermijnvanvijfjaar,zodatnietwordttoegekomenaande voortvarenheidseis.Voor de jarenvoor 2006 geldtdat deze mettoepassing vande verlengde navorderingstermijnvantwaalfjaar zijnvastgesteld,maar datde inspecteur voldoende voortvarend heeftgehandeld.
[1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijJaeger advocaten-belastingkundigente Amsterdam.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2015-1310 Datum:28-4-2016 13:31:30
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie