nl-NLen-GB

Inspecteur heeft geen vertrouwen gewekt dat onroerendgoedhandelaar omzetbelasting is verschuldigd over saldo inzetpremies en uitkoopsommen

Gepubliceerd in: NTFR 2014/608
Datum: 26-11-2013
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR2014/608 Inspecteur heeftgeen vertrouwen gewektdat onroerendgoedhandelaar omzetbelasting is verschuldigd over saldo inzetpremies en uitkoopsommen
Hof Arnhem-Leeuwarden26november2013,nr.12/00683
2006 – 2007Brondocument
mr. M.H.W.N. Lammers
Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen Auteur
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2013:8967
Samenvatting
Belanghebbende houdtzichbezig metde aan- enverkoop vanonroerende zakenop veilingen.Hijdoetdatinverschillende
samenwerkingsverbanden.Belanghebbende heeftinzetpremies enuitkoopsommenontvangen.Hierover is omzetbelasting verschuldigd.Belanghebbende steltdatbijhem hetvertrouwenis gewektdoor de inspecteur (door eene-mailbericht,memo en controlerapport) dathijuitsluitend omzetbelasting is verschuldigd over hetsaldo vande ontvangenenbetaalde inzetpremies en uitkoopsommen.Hethofhonoreertdatberoep op gewektvertrouwenechter niet.Evenminkanbelanghebbende zichvolgens hethofmet succes beroepenop de gang vanzakenbijeenderde.
(Hoger beroep ongegrond.)
Commentaar
Indeze zaak doetde belanghebbende eenberoep op hetvertrouwensbeginsel.Wordtaanditbeginselvoldaan,danis de inspecteur
verplichtovereenkomstig hetbijde belanghebbende gewekte vertrouwente handelen.Ditvertrouwenis altijd gebaseerd op een rechtstoepassing die gunstiger is dande wetvoorschrijft.Ofeenberoep op hetvertrouwensbeginselsuccesvolis,hangtvooralafvande feitenenomstandighedenvanhetconcrete geval.De belanghebbende zaldeze feitenenomstandighedenmoetenaandragen. Inditgevalkomtbelanghebbende eeneind op zijnweg om hetbewijs te leveren,maar haalthijde finishniet.Hethofoordeeltnamelijk datbelanghebbende aande uitlatingenvande inspecteur hetvertrouwenmochtontlenendatde inspecteur ook zonder facturenbereid zouzijnom rekening te houdenmetde inzetpremies.Ditvertrouwenreiktechter,aldus hethof,nietzo ver datde belanghebbende zonder enkele vorm vanbewijs toe konenslechts alleeneenbedrag ofeenpercentage zouhoevente benoemen.
Inditgevalzorgde de toepassing vanhetvertrouwensbeginselervoor datde belanghebbende meteenmakkelijkere bewijslastwerd geconfronteerd.Hijmoestalleenaannemelijk makenaanwie hijter zake vanwelke transactie eenbedrag had betaald.Hetoverleggen vanfacturenwas derhalve door de uitlating vande inspecteur nietnodig.
Om aanzijnbewijslastte kunnenvoldoen,gold de vrije bewijsleer voor de belanghebbende.Helaas konde belanghebbende niet ondubbelzinnig aannemelijk makenaanwie hijwelk bedrag had betaald envoor welke transactie datwas geweest.Hethofverwierp het beroep danook.
[1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijHertoghs advocaten– belastingkundigen.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2014-608 Datum:25-4-2016 15:32:54
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie