nl-NLen-GB

Inspecteur heeft inkomsten administratiekantoor redelijk geschat

Gepubliceerd in: NTFR 2013/1579
Datum: 28-03-2013
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR2013/1579 Inspecteur heeftinkomsten administratiekantoor redelijk geschat
HofAmsterdam28maart2013,nr.11/00001 Tegendezeuitspraak is cassatieaangetekend(13/02327)
Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen
Auteur
LJN
2006Brondocument AWR-art. 27e
AWR-art. 25 mr. M.H.W.N.
Lammers
CA1711
Samenvatting
De inspecteur heeftaanbelanghebbende eenambtshalve aanslag IB/PVV voor hetjaar 2006 opgelegd,nadatbelanghebbende
verzuimd heeftaangifte te doen.Naastlooninkomstenheeftbelanghebbende ook winstgenotenuiteenadministratiekantoor.Hethof steltvoorop datondanks de omkering enverzwaring vande bewijslastop de inspecteur welde verplichting rustom eenredelijke schatting te makenvande hoogte vanverzwegeninkomstenenvermogen.De inspecteur heeftals uitgangspuntvoor de schatting gebruik gemaaktvande inkomensgegevens eninkomensschattingenzoals bekend warenover de jaren2004,2005,2007,2008 en 2009.Hierbijheeftde inspecteur naastde bekende inkomstenuitdienstbetrekking ofuitkering steeds eenbedrag aanwinstuit onderneming inaanmerking genomen.
Daarnaastheeftde inspecteur rekening gehoudenmetde door belanghebbende overgelegde afschriftenvaneendeelvande bankrekeningen.Verschillende opdrachtgevers zijnonder andere via bankafschrifteneneenverslag vanhetverhorenvan belanghebbende aanbelanghebbende gekoppeld.Hethofis vanoordeeldatbelanghebbende nietheeftdoenblijkendatde aanslag op eenlager bedrag moetwordenvastgesteld danhetdoor de inspecteur inhoger beroep nader gestelde bedrag.Weliswaar heeft belanghebbende inhoger beroep eenvolledig overzichtverstrektvande afschriftenvanzijnbankrekeningen,maar daarmee heefthij nietovertuigend aangetoond datzijnwinstuitonderneming (na zelfstandigenaftrek) op eenlager bedrag moetwordenvastgesteld.De inspecteur heeftde door belanghebbende genotenwinstinredelijkheid geschat.
(Hoger beroep gegrond.)
Commentaar Lammers[1]
Art.27e AWRbepaaltonder andere datde bewijslastmoetwordenomgekeerd enverzwaard als de belastingplichtige nietde vereiste aangifte heeftgedaan.
Uitart.8 AWRvolgtdatde gevraagde gegevens ineenaangifte duidelijk,stellig enzonder voorbehoud moetenwordeningevuld.Als de vereiste aangifte nietis gedaan,danbetekentdatdat(i) inhetgeheelgeenaangifte is gedaanondanks datde belastingplichtige daartoe door de inspecteur is uitgenodigd,(ii) hetaangiftebiljetwelingevuld retour is gezondenmaar datdaarinformeelonjuiste gegevens zijnverwerktof(iii) er zowelabsoluutals relatiefsprake is vaneenaanzienlijk te lage aangifte.
Inditgevalhad de belastingplichtige inhetgeheelgeenaangifte gedaanondanks dathijdaartoe door de inspecteur was uitgenodigd enhijwas aangemaand tothetindienenvanhetaangiftebiljet.Door de rechtbank enhethofis danook vastgesteld datde betrokken belastingplichtige nietde vereiste aangifte heeftingediend.Als gevolg daarvankomtop de belastingplichtige de bewijslastte rustendat eninhoeverre de aanslag/uitspraak op bezwaar onjuistis.
De rechtbank oordeelde ineerste aanleg datde belastingplichtige indie bewijslastnietis geslaagd.Inhoger beroep heeftde belastingplichtige nieuwbewijsmateriaalovergelegd inde hoop dathijdaarmee welinzijnbewijslastzouslagen.Hethofoordeeltechter datditnietgeluktis.Hetnieuwe bewijsmateriaalroeptnamelijk meer vragenop dandathetantwoordenverstrektenvoor deze nieuwe vragenheeftde belastingplichtige geenafdoende antwoordenkunnengeven.
Deze uitspraak toontmaar weer eens aandatals de bewijslastomgekeerd enverzwaard op de belastingplichtige komtte rustenhet praktischonmogelijk is om daaraante kunnenvoldoen.Hethofhandhaaft,innavolging vande rechtbank,danook de door de inspecteur ambtshalve vastgestelde aanslag.
[1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijHertoghs advocaten– belastingkundigen.
[1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijHertoghs advocaten– belastingkundigen.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2013-1579 Datum:25-4-2016 12:58:42
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie