nl-NLen-GB

Inspecteur maakt opzet belanghebbende met betrekking tot buitenlandse bankrekening op naam echtgenoot niet aannemelijk

Gepubliceerd in: NTFR 2013/129
Datum: 13-10-2012
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR2013/129 Inspecteur maaktopzetbelanghebbende met betrekking totbuitenlandse bankrekening op naam echtgenootnietaannemelijk
RechtbankDenHaag13september2012,nr.12/00650 RechtbankDenHaag13september2012,nr.12/00651 RechtbankDenHaag13september2012,nr.10/00652 RechtbankDenHaag13februari2012,nr.12/00653 RechtbankDenHaag13september2012,nr.12/00655 RechtbankDenHaag13september2012,nr.12/00656 RechtbankDenHaag13september2012,nr.12/00657 RechtbankDenHaag13september2012,nr.12/00659 RechtbankDenHaag13september2012,nr.12/00660
Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen
Auteur LJN
ECLI
1996-2000Brondocument AWR-art. 16
AWR-art. 27e AWR-art. 47 AWR-art. 67e
mr. M.H.W.N. Lammers BY3489
ECLI:NL:RBSGR:2012:BY3489
Samenvatting
Inhetkader vanhetprojectBank Zonder Naam heeftde inspecteur renseignementenop naam vande echtgenootvanbelanghebbende
ontvangen.De inspecteur heeftaande echtgenootvanbelanghebbende hierover vragengesteld.De echtgenootheeftontkend een rekening bijVanLanschotinLuxemburg te hebben(gehad).Aanbelanghebbende zijnvoor de jaren1996 totenmet2000 navorderingsaanslagen,verhogingenenboetes opgelegd,omdatzijindie jarenhethoogstpersoonlijke inkomenhad.Ingeschilis ofde navorderingsaanslagen,verhogingenenboetes terechtzijnopgelegd.De inspecteur heeftaannemelijk gemaaktdatde echtgenootvan belanghebbende rekeninghouder was bijVanLanschotinLuxemburg,zodatde navorderingsaanslagenterechtaanbelanghebbende zijnopgelegd.Ook de schatting vande verzwegeninkomstenachtde rechtbank inbeginselredelijk.De rechtbank heefteenaantal navorderingsaanslagenverminderd,omdatverweerder bijde berekening vanhetvermogenis uitgegaanvanhetverkeerde saldo vande rekening vande echtgenootvanbelanghebbende.De verhogingenenboetes wordenvernietigd,omdatde inspecteur nietaannemelijk heeftgemaaktdathetaanopzetvanbelanghebbende is te wijtendatte weinig belasting is geheven.De inspecteur heeftnamelijk niet gesteld datbelanghebbende op de hoogte was vande door haar echtgenootgehoudenbuitenlandse rekening bijVanLanschot. (Beroepengegrond.)
Commentaar
Inhetonderhavige gevalzijnaande echtgenootvanbelanghebbende op grond vanart.47 AWRvragengesteld over inhetbuitenland
aangehoudenbankrekeningen.De echtgenootheeftontkend eenbankrekening bijVanLanschotinLuxemburg te hebbenaangehouden endaarom geenvragenbeantwoord ofgegevens verstrekt.De inspecteur is vanmening datde echtgenootnietaanzijn informatieverplichting heeftvoldaanenheeftvervolgens zijnvoornemenom navorderingsaanslagenop te leggenmetverhogingenen vergrijpboetes kenbaar gemaakt.Ook belanghebbende heefthijvanditvoornemeninkennis gesteld.Aangezienbelanghebbende in eenaantaljareneenhoger inkomenhad danhaar echtgenoot,zijnaanbelanghebbende over deze jarennavorderingsaanslagenmet verhogingenenvergrijpboetes opgelegd.
De rechtbank oordeeltdathetaannemelijk is datde echtgenootvanbelanghebbende rekeninghouder is (geweest) bijVanLanschot, zodatde navorderingsaanslagenterechtzijnopgelegd.De rechtbank achtdaarnaastde schatting vanhetverzwegenrekeningsaldo niet onwillekeurig ofonredelijk.Eendrietalnavorderingsaanslagenwordtechter welverminderd omdatabusievelijk is uitgegaanvaneen rekeningsaldo ineenander jaar danhetjaar waar de navorderingsaanslagenop zien.De Hoge Raad oordeelde reeds meteen soortgelijke redenering als inde onderhavige zaak.(HR10 november 2011,NTFR2012/309,HR15 april2011,NTFR2011/945 en NTFR2011/946,HR13 mei 2011,NTFR2011/1146,NTFR2011/1147 enHR10 juni 2011,NTFR2011/1602 enNTFR2011/1603). Ook tenaanzienvande boete oordeeltde rechtbank ingelijke zinals de Hoge Raad (13 juli 2012,NTFR2012/1879).De rechtbank acht hetnietaannemelijk dathetaanopzetvanbelanghebbende te wijtenis datte weinig belasting is gehevennude inspecteur nietheeft gesteld datbelanghebbende op de hoogte was vande door haar echtgenootaangehoudenrekening bijVanLanschot.Ditlijktmijeen terechte conclusie.
[1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijHertoghs advocaten– belastingkundigen.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2013-129 Datum:28-4-2016 13:44:26

Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie