nl-NLen-GB

Inspecteur maakt tijdige bekendmaking van aanslag niet aannemelijk

Gepubliceerd in: NTFR 2014/995
Datum: 19-12-2013
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR2014/995 Inspecteur maakttijdige bekendmaking van aanslag nietaannemelijk
Hof Den Bosch19december2013,nr.12/00177
Belastingjaar/tijdvak Trefwoorden
Wetsartikelen
Auteur
2002Brondocument redelijke termijn, schade,
tijdigheid, uitstel BPB-art. 2
Awb-art. 8:73 AWR-art. 20 AWR-art. 5
Wet BRV-art. 17
mr. M.H.W.N. Lammers
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2013:6134
Samenvatting
Hetverzoek vande inspecteur om uitstelvande zitting wijsthethofafinverband metde voortgang vande zaak,nietalleenvanwege het
algemene belang vaneendoelmatige procesgang eneengoede procesorde,maar metname vanwege de belangenvan belanghebbende bijde behandeling vande onderhavige zaak.De rechtbank heeftde naheffingsaanslag vernietigd,omdatde inspecteur de tijdige bekendmaking nietaannemelijk heeftgemaakt.Inincidenteelhoger beroep legtde inspecteur geennadere gegevens over ter onderbouwing vanzijnbetoog omtrentde interne verwerking envastlegging ende datering vande vaststelling vande aanslag enhethofvolgtindeze hetoordeelvande rechtbank.
Hetverzoek om vergoeding vanmateriële schade wordtafgewezenomdatbelanghebbende geenonderbouwing heeftgegevenvande schadeposten,nochenige indicatie vande omvang vande geledenschade.Hethofverleentweleenvergoeding vanimmateriële schade vanwege de lange duur vande bezwaarprocedure.De overschrijding vande redelijke termijnwordtvanwege de temporele en inhoudelijke samenhang vandrie clusters aanslagenbepaald enaanelk cluster wordteeneigenvergoeding toegekend. Hethofkenttenslotte eenintegrale proceskostenvergoeding toe omdatde inspecteur invergaande mate onzorgvuldig heeftgehandeld. Hethofverleentaanbelanghebbende eenvergoeding vande kostenvanrechtsbijstand op basis vanhetverstrekte overzicht.
(Hoger beroep gegrond.)
Commentaar
Art.5 AWRbepaaltdatde datum vanhetvaststellenvanhetaanslagbiljetde dagtekening vande aanslag is.Ligtde datum van
terpostbezorging echter na de dagtekening vanhetaanslagbiljet,danheeftde Hoge Raad inverschillende arrestengeoordeeld datde datum vanterpostbezorging inde plaats treedt(HR7 februari 1990,nr.26.377;HR6 december 1989,nr.25.888;HR6 december 1989,nr.25.909).
Bijeenonregelmatig bekendgemaakte aanslag kanals datum vanvaststelling vande aanslag de dag voorafgaand aandie vande kennisneming vande aanslag wordenaangehouden.Ditkanderhalve meebrengendatde termijnvoor hetvaststellenvande aanslag op datmomentis verstrekenende aanslag op die grond moetwordenvernietigd.De belastingplichtige moetdaar danweleenberoep op doen(HR22 april1998,nr.33.249).
Indeze zaak doetde belastingplichtige zo’nberoep.Datberoep slaagtook omdatde inspecteur niethetbewijs rond krijgtdatde aanslag voor heteinde vanhetjaar ter postis bezorgd.De inspecteur probeertaanzijnbewijslastte voldoendoor hetoverleggenvan eenambtsedige verklaring.Die verklaring veegthethofvantafel.Daartoe voerthethof– terecht– aandatde verklaring geruime tijd na de feitenis opgesteld endatde verklaring op geenenkele wijze wordtondersteund metander bewijsmateriaal.Hethofvernietigtdan ook op deze grond de naheffingsaanslag.
Inde procedure vraagtde belastingplichtige om integrale vergoeding vande door hem gemaakte proceskosten.Ook ditverzoek slaagt. Hethofis vanoordeeldatde inspecteur invergaande mate onzorgvuldig heeftgehandeld.Zo is de inspecteur,aldus hethof, onvoldoende serieus aande slag gegaanmetde gemotiveerde betwisting vande aanslagendoor de belastingplichtige,heeftde inspecteur zichonvoldoende moeite getroostom de indruk vanoneigenlijk handelenweg te nemenenheeftde inspecteur voorafgaand aanhetvaststellenvande aanslagengeencontactopgenomenmetde belastingplichtige om toteenafronding vanhet boekenonderzoek te komen.
[1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijHertoghs advocaten– belastingkundigen.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2014-995 Datum:28-4-2016 13:25:27
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie