nl-NLen-GB

Inspecteur maakt verzending aanmaning niet aannemelijk

Gepubliceerd in: NTFR 2013/705
Datum: 09-11-2012
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR2013/705 Inspecteur maaktverzending aanmaning niet aannemelijk
RechtbankBreda09november2012,nr.11/05907
2009Brondocument verzuimboete
AWR-art. 67a
Belastingjaar/tijdvak Trefwoorden Wetsartikelen Auteur
LJN
ECLI
mr. M.H.W.N. Lammers BY8820
ECLI:NL:RBBRE:2012:BY8820
Samenvatting
Aanbelanghebbende is eenaanslag VPB opgelegd metverzuimboete.Ingeschilis ofbelanghebbende de herinnering en/ofde
aanmaning heeftontvangen.
De inspecteur heeftkopieënvande aanmaning ende herinnering overgelegd.Belanghebbende heefteenambstedige verklaring van eenmedewerker vande Belastingdienstovergelegd.Daarinwordtverklaard datde aanmaning tothetdoenvanaangifte op 1 september 2010 is verzonden.Ter zitting heeftde inspecteur eennieuwe ambtsedige verklaring overgelegd vaneenandere medewerker vande Belastingdienst.Daarinwordtverklaard datde medewerker uitde geautomatiseerde systemenvande Belastingdienstheeftachterhaald datde aanmaning op 8 september 2010 aanPostNL ter postverzending is aangeboden.
De rechtbank achtde inspecteur er nietingeslaagd aannemelijk te makendatde aanmaning naar belanghebbende is gestuurd.De kopieënzeggenniets over de vraag ofze ook zijnverstuurd.Daarnaastzijner twee ambtsedige verklaringendie tegenstrijdige verzenddata geven.Die makende verklaring nietgeloofwaardig,aldus de rechtbank.
(Beroep gegrond.)
Commentaar
Op grond vanart.8:42 Awb dientde inspecteur eenverweerschriftenalle op de zaak betrekking hebbende stukkenaande rechtbank te
overleggen.UitHR25 april2008,nr.43.871,NTFR2008/871 enHR9 april2010,nr.43.448,NTFR2008/873 volgtdatditartikelruim moetwordenopgevat.
Inditgevalis onderwerp vangeschilofde inspecteur terechteenverzuimboete heeftopgelegd wegens hetniettijdig doenvanaangifte. Om daartoe te kunnenovergaanmoetde inspecteur de betrokkenbelastingplichtige eenaanmaning hebbengezonden.De bewijslast dateenaanmaning is verzondenrustop de inspecteur.De stukkendie daartoe bewijs kunnenaanleveren,dienendus als op de zaak betrekking hebbend te wordenovergelegd.
Aandie verplichting heeftde inspecteur nietvoldaan.Door de inspecteur is namelijk slechts éénvande twee ambtsedige verklaringen over de verzending vande aanmaning aande rechtbank overgelegd.Dater twee verklaringenzijn,is bekend doordatde betrokken belastingplichtige bijzijnberoepschrifteenambtsedige verklaring heeftovergelegd.Hoe de belastingplichtige daaraanis gekomen,is nietduidelijk.Vermoedelijk heefthijdeze verklaring inde bezwaarfase vande inspecteur ontvangenals bewijs voor hetverzendenvan de aanmaning.
Tussende twee verklaringenziteenbelangrijk verschil.De ene verklaring steltdatde desbetreffende aanmaning op 1 september 2010 is verzondenende andere op 8 september 2010.De redendatde eerste verklaring nietdoor de inspecteur is overgelegd,is omdatdie verklaring belastend zoukunnenzijnvoor de betrokkenambtenaar,aldus de inspecteur ter zitting.Ditis echter geenredenom een bepaald stuk nietals ‘op de zaak betrekking hebbend’ te kwalificeren.De inspecteur had deze verklaring danook moetenoverleggenin de beroepsfase.De uitleg die de inspecteur geeft,noopttotde gedachte datde verklaring vande ambtenaar instrijd metde werkelijkheid is afgelegd endus eenvalse verklaring is.
De rechtbank maaktterechtkorte mettenmetde verklaringen.Enerzijds omdatde inspecteur geendeugdelijke toelichting geeftvoor het verschilinde genoemde data vanverzending vande aanmaningen,maar anderzijds ook omdatde verklaringenniets zeggenover de verzending vande specifieke aanmaning.De verklaringenzienimmers alleenop hettotaalaantalpoststukkendatmeteenbepaald generatienummer is aangemaaktenter postzouzijnaangeboden.
De rechtbank concludeertdanook datde inspecteur nietaannemelijk heeftgemaaktdateenaanmaning is verzondenenvernietigtde verzuimboete.Hetwerkproces vande Belastingdienstwaaringeenkopie wordtbewaard vanverzondenaanmaningenenwaarinde aanmaningenook nietaangetekend wordenverzonden,blijftterechtvoor rekening enrisico vande inspecteur.
[1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijHertoghs advocaten– belastingkundigen.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2013-705 Datum:25-4-2016 13:32:55
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie