nl-NLen-GB

Inspecteur mag zich op hofzitting nog beroepen op interne compensatie

Gepubliceerd in: NTFR 2013/2164
Datum: 01-11-2013
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR2013/2164 Inspecteur mag zich op hofzitting nog beroepen op interne compensatie
Hoge Raad01november2013,nr.12/02792
Brondocument Aanverwanteliteratuur
Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen
2002-2003
Awb-art. 8:69 Awb-art. 7:11
Auteur BNB
ECLI
mr. M.H.W.N. Lammers 2013/255
ECLI:NL:HR:2013:1017
Samenvatting
Belanghebbende is de echtgenote vande belanghebbende inhetarrestHR1 november 2013,nr.12/02791,ECLI:NL:HR:2013:1016.
Voor watbetreftde KB-Luxrekening is hetoordeelvande Hoge Raad gelijkluidend aandatineerdergenoemd arrest.Inde onderhavige zaak heeftde inspecteur ter zitting vanHofAmsterdam (3 mei 2012,nr.10/00051,10/00052,10/00116 en10/00117,NTFR2012/1391) eenberoep gedaanop interne compensatie.Belanghebbende heefteenbox3-inkomenaangegevenvanruim € 15.000 datten onrechte nietinde aanslag is begrepen.De vermindering vandie aanslag door de rechtbank op basis vande nadere berekening van de correctie uithoofde vande KB-Luxrekening dientdaarom achterwege te blijven,aldus de inspecteur.De inspecteur heeftditberoep pas ter zitting vanhethofgedaan.Belanghebbende heeftter zitting daarop gereageerd enheeftzichnietverzettegenbehandeling van hetberoep op interne compensatie.Geletdaarop is volgens de Hoge Raad geensprake vanstrijd metde goede procesorde.De Hoge Raad doetde zaak zelfafrekening houdend methetberoep op interne compensatie.
Feiten
3.1.1.Op grond vaneenmicrofiche zijnbelanghebbende enhaar echtgenootgeïdentificeerd als rekeninghouders vanbankrekeningen
bijde Kredietbank Luxembourg (hierna:de KB-Luxrekeningen) metsaldi op 31 januari 1994 vanintotaalf206.635,30. Belanghebbende ontkentrekeninghouder te zijn(geweest).Inrechte is onherroepelijk komenvastte staandatde Inspecteur over de jaren1990 totenmet2000 terechtde saldi vandie rekeningenende inkomstendaaruitinde belastingheffing heeftbetrokken. 3.1.2.De Inspecteur heeftbelanghebbende ook voor de jaren2002 en2003 gevraagd om gegevens te verstrekkenover (hetverloop van) de KB-Luxrekeningen.Omdatbelanghebbende die gegevens nietheeftverstrekt,zijnaanslagenIB/PVV voor de jaren2002 en 2003 aanhaar opgelegd waarbijgeschatte bedragentothetbelastbare inkomenuitsparenenbeleggenzijngerekend.
Geschil
3.1.3.HetHofheeftgeoordeeld datde Inspecteur op grond vanhetvermoedelijke houderschap inhetjaar 2000 aanbelanghebbende
mochtvragengegevens te verstrekkenover (hetverloop van) de KB-Luxrekeningenmetbetrekking totde jaren2002 en2003. Aangezienbelanghebbende die gegevens nietheeftverstrekt,ondanks de verplichting daartoe ingevolge artikel47 vande Algemene wetinzake rijksbelastingen(hierna:AWR),vindthetbepaalde inartikel27e AWRtoepassing,aldus hetHof.Omdatbelanghebbende nietovertuigend heeftaangetoond datde correcties,zoals deze nader door de Inspecteur zijnberekend,te hoog zijnvastgesteld,heeft hetHofhetberoep metbetrekking totde belasting ongegrond verklaard.
Rechtsoverwegingen
3.2.Hetvijfde middelkomtvergeefs op tegenhethiervoor onder 3.1.3 weergegevenoordeelvanhetHof.HetHofis bijzijnoordeel
kennelijk ervanuitgegaandatbelanghebbende nietalleeninhetjaar 2000,maar ook inde jaren2002 en2003 vermoedelijk houder was vande KB-Luxrekeningen.Datoordeelis vanfeitelijke aard ennietonbegrijpelijk.Daarvanuitgaande heefthetHofzonder schending vanenige rechtsregelkunnenoordelendatde Inspecteur aanbelanghebbende mochtvragengegevens metbetrekking totdie rekeningente verstrekkenmeteenberoep op hetbepaalde inartikel47 AWR,endat,aangezienbelanghebbende die inlichtingenniet heeftverstrekt,de bewijslastwordtomgekeerd als bedoeld inartikel27e AWR.
Anders daninde toelichting op hetmiddelwordtbetoogd is voor de bevoegdheid vaneeninspecteur tothetstellenvanvragenop de voetvanartikel47 AWRineengevalals hetonderhavige nietvereistdatals vaststaand kanwordenaangenomendatde belanghebbende inde desbetreffende jarennog over de rekening beschikte,maar is eenredelijk vermoedenter zake voldoende. 3.3.De overige middelenkunnenevenmintotcassatie leiden.Ditbehoeft,gezienartikel81,lid 1,vande Wetop de rechterlijke organisatie,geennadere motivering,nudie middelennietnopentotbeantwoording vanrechtsvrageninhetbelang vande rechtseenheid ofde rechtsontwikkeling.
4.Beoordelingvandeinhetincidenteleberoepaangevoerdeklacht
4.1.Ter zitting vanhetHofheeftde Inspecteur voor hetjaar 2002 eenberoep gedaanop interne compensatie omdathetvoor datjaar
aangegevenbelastbare inkomenuitsparenenbeleggenvanruim € 15.000 per abuis nietis begrepeninde onderhavige aanslag.De vermindering vandie aanslag door de Rechtbank op basis vande nadere berekening vande correctie uithoofde vande KB-Luxrekeningendientdaarom achterwege te blijven,aldus de Inspecteur.HetHofheeftditberoep inzijnuitspraak nietbehandeld. Daartegenrichtzichde klacht.
4.2.De klachtslaagt.De stukkenvanhetgeding latengeenandere conclusie toe dandatde Inspecteur voor hetHofonweersproken heeftgesteld dathetvoor hetjaar 2002 aangegeveninkomenuitsparenenbeleggentenbedrage van€ 15.549 tenonrechte nietinde aanslag was begrepen.De Inspecteur kanzichonder die omstandighedenop interne compensatie beroepen.De Inspecteur heeftdat

weliswaar pas ter zitting vanhetHofgedaan,maar belanghebbende heeftdaarop blijkens bladzijde 2 vanhetproces-verbaalvandie zitting kunnenreageren.Zijheeftvandie mogelijkheid ook gebruik gemaaktenzichtoenniettegenbehandeling vanditberoep vande Inspecteur verzet.Onder die omstandighedenkannietwordengezegd datbehandeling vanditberoep,waarvande gegrondheid onmiskenbaar volgtuitde stukkenvanhetgeding,instrijd zoukomenmeteengoede procesorde.
4.3.Geletop hethiervoor onder 4.2 overwogene kan’s Hofs uitspraak nietinstand blijven.De Hoge Raad kande zaak afdoen.Het belastbare inkomenuitsparenenbeleggenvoor hetjaar 2002,bijhetopleggenvande aanslag gesteld op € 13.989,is bijde uitspraak vande Inspecteur op hetbezwaar vanbelanghebbende verminderd tot€ 6.641,welk bedrag vervolgens door de Rechtbank verder is verminderd met€ 2.456 tot€ 4.185.Interne compensatie leidtertoe dathetinkomenuitsparenenbeleggenvoor hetjaar 2002 wederom wordtgesteld op hetbedrag van€ 6.641 overeenkomstig de uitspraak op bezwaar.
(Volgtgegrondverklaring vanhetincidentele beroep vande staatssecretaris envaststelling vanhetbelastbaar inkomenuitsparenen beleggenvoor hetjaar 2002 op € 6.641.)
Commentaar
De inspecteur doetter zitting vanhethofeenberoep op toepassing vaninterne compensatie.Ditomdatinde ogenvande inspecteur in
box3 te weinig vermogeninaanmerking is genomen.De inspecteur is bijhetvaststellenvande aanslag namelijk ‘vergeten’ om de aangegeveninkomstenuitsparenenbeleggenook inde aanslag te verwerken.Hetinkomenuitsparenenbeleggenvande aanslag zag dus alleenop de KB-Luxrekening.
Uithetarrestvande Hoge Raad volgtdatde belastingplichtige zichnietheeftverzettegenditberoep vande inspecteur.Ik benvan mening datde belastingplichtige hiermee hetonheilvande toepassing vande interne compensatie over zichheeftafgeroepen.Mijns inziens had de belastingplichtige nietmethetverzoek vande inspecteur moeteninstemmenenhad zijzichmoetenberoepenop de overschrijding vande redelijkheid.
De wetregeltinterne compensatie niet.Inde literatuur wordtinterne compensatie beschrevenals de bevoegdheid vande inspecteur om bijeengeheelofgedeeltelijk gegrond bezwaar ofberoep datnormaliter toteenverlaging vande aanslag zouleiden,te compenseren meteeninde bezwaarfase ontdekte foutdie inhetvoordeelvande belastingplichtige is gemaakt.Afzonderlijke navordering is danniet nodig.De inspecteur mag metbeide foutenrekening houden,zowelmetde foutinhetnadeelals de foutinhetvoordeelvande belastingplichtige.
Interne compensatie is alleenmogelijk als hetgaatom eenzelfde besluitenkandus nietplaatsvindentussenverschillende aanslagenof tusseneenaanslag eneengelijktijdig genomenbeschikking.Interne compensatie is evenmintoegestaanbijeengecombineerde aanslag IB/PVV.Ditbetreftimmers afzonderlijke heffingen.
Eenvolgende beperking inde bevoegdheid vande inspecteur om interne compensatie toe te passenis dathetnettobedrag na de compensatie niethoger mag zijndanhetoorspronkelijke bedrag voor de compensatie.
De inspecteur is voorts bijde toepassing vaninterne compensatie gebondenaande beginselenvanbehoorlijk bestuur.Indienbijeen belastingplichtige bijvoorbeeld hetgerechtvaardigde vertrouwenis gewektdateenaftrekpostzouwordengoedgekeurd,verhindertdit eenberoep op interne compensatie.
De inspecteur hoeftbijtoepassing vaninterne compensatie niette voldoenaande criteria vanart.16 AWR.Hoeweleennieuwfeit derhalve nietnodig is om interne compensatie toe te kunnenpassen,wordtde redelijkheid weloverschredenindiende inspecteur inde bezwaarfase terugkomtop eenelementdatvoor hetopleggenvande aanslag door hem is onderzocht.
De Hoge Raad oordeeltdathetberoep op de interne compensatie is toegestaan.Ik ga ervanuitdatditenkelis vanwege de instemming vande belastingplichtige.Immers zoals uithetvoorgaande blijkt,verzetde redelijkheid zichtegende toepassing vande interne compensatie als hetgaatom eenfeitdatde inspecteur voorafgaand aanhetvaststellenvande aanslag heeftonderzocht.Van zo’nsituatie is hier eigenlijk sprake maar daar komtde Hoge Raad nietaantoe omdatde belastingplichtige op ditpuntgeenverweer heeftgevoerd.
[1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijHertoghs advocaten– belastingkundigen.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2013-2164 Datum:28-4-2016 13:13:26
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie