nl-NLen-GB

Inspecteur slaagt niet in bewijslast: vernietiging naheffingsaanslagen loonheffingen.

Gepubliceerd in: Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Datum: 22-02-2018
Auteur(s): V.S. Huygen van Dyck-Jagersma

Bekijk PDF

Nederla n ds T ijd sch rift v o or F is ca al R ech t 2 018/4 37
In sp ecte u r s la agt n ie t in b ew ijs la st: v ern ie tig in g n ah effin gsa an sla gen lo on heffin gen ;
Gere ch ts h of 's -H erto gen bosch , n rs. 1 3/0 1027 t o t e n m et 1 3/0 1029
Bela stin gja ar/t ijd v ak
2007-2 009
Bro ndo cum en te n
Gere ch tsh of 's -H erto gen bo sc h 2 1 d ecem ber 2 017, n rs. 1 3/0 10127 t /m
13/0 1029
Tre fw oord en
in houdin gsp lic h tig e, o m kerin g b ew ijs la st, v ere is te a an gif te , p le it b aar
sta n dp un t, t u sse n kom st
Wetsa rtik ele n
AW R - a rt. 2 7e
Wet L B 1 964 - a rt. 6
Aute ur
Mr. V .S .
Huy gen v an D yck -Ja gersm a
[1 ]
Public atie datu m N TFR
22-2 -2 018
Afle v erin gsn um mer
8
ECLI
ECLI:N L:G H SH E:2 017:5 846
Form ele r e la tie s
Eerste a an le g:
ECLI:N L:R BZW B:2 013:6 286
, ( G edeelt e lijk e) v ern ie tig in g e n
zelf a fg edaan
Sam en va ttin g
B ela n gh eb ben de is g ev estig d in L uxem burg e n v oert h et s c h eep sm an agem en t v oor b in nen vaarts c h ep en d ie in v ers c h ille n de E uro pese
la n den , w aaro nder N ed erla n d, z ij n g ere gis tr e erd . Z ij h eeft w erk nem ers in d ie n st d ie z ij o p b asis v an o vere en kom ste n m et d e
sc h eep se ig en are n la at w erk en o p d eze b in nen vaarts c h ep en . D e in sp ecte u r h eeft z ic h n a e en b oek en onderz o ek o p h et s ta n dpunt
geste ld d at b ela n gh eb ben de in houdin gsp lic h tig e is in d e z in v an a rt. 6 , lid 3 , o nderd eel b , W et L B 1 964 e n h eeft n ah effin gsa an sla gen
lo onheffin gen o pgele gd . I n h oger b ero ep s te lt d e in sp ecte u r d at d e b ew ij s la st m oet w ord en o m gek eerd e n v erz w aard n u
bela n gh eb ben de n ie t d e v ere is te a an gif te n h eeft g ed aan . V oor h et ja ar 2 007 is b ela n gh eb ben de e ch te r n ie t u it g en odig d a an gif te te
doen ; v an o m kerin g e n v erz w arin g v an d e b ew ij s la st k an d an o ok g een s p ra k e z ij n . V oor d e ja re n 2 008 e n 2 009 is b ela n gh eb ben de
w él u it g en odig d a an gif te te d oen , m aar z ij h eeft d aaro p g ean tw oord d at z ij n ie t in houdin gsp lic h tig is . D e in sp ecte u r h eeft d it
sta n dpunt p le it b aar g each t. D aaru it v olg t d at b ela n gh eb ben de te n a an zie n v an d e ja re n 2 008 e n 2 009 n ie t k an w ord en v erw ete n n ie t
de v ere is te a an gif te te h eb ben g ed aan . A ld us r u st o p d e in sp ecte u r a an d e h an d v an d e n orm ale r e gels v an s te lp lic h t e n b ew ij s la st d e
la st a an nem elij k te m ak en d at b ela n gh eb ben de in houdin gsp lic h tig w as e n d at d e n ah effin gsa an sla gen n ie t te h oog z ij n . D e in sp ecte u r
is v olg en s h et h of n ie t in d eze b ew ij s la st g esla agd , n u is g eb le k en d at d e n ah effin gsa an sla gen o p e en a an ta l v ooro nders te llin gen
beru ste n , a ls g ev olg w aarv an in d e n ah effin g w erk nem ers k unnen z ij n b egre p en d ie in h et g eh eel g een a rb eid in N ed erla n d h eb ben
verric h t. O ok is g een r e k en in g g eh ouden m et e en b eo ord elin g v an h et p re m ie m axim um p er w erk nem er, m aar is u it g egaan v an e en
gem id deld e lo onso m d ie la ger is d an h et p re m ie m axim um . T ij d en s d e z it tin g is v oorts d uid elij k g ew ord en d at n ie t m et a lle a an
w erk nem ers o pgele gd e a an sla gen p re m ie v olk sv erz ek erin gen r e k en in g is g eh ouden , in h et b ij z o nder n ie t m et g ev alle n d ie v alle n
onder e en a n dere r e gio e n in sp ecte u r, e n d at b ij d e n ah effin g g een r e k en in g is g eh ouden m et a lle a fg eh an deld e e n d efin it ie v e
re gu la ris a tie s. O nder d eze o m sta n dig h ed en h eeft d e in sp ecte u r, te gen over d e g em otiv eerd e b etw is tin g d oor b ela n gh eb ben de, n ie t
aan nem elij k g em aak t d at d e in houdin gsp lic h t v an b ela n gh eb ben de o p g o ed e g ro nden ju is t is v astg este ld e n d at d e
nah effin gsa an sla gen n ie t te h oog z ij n . N u h et h of n ie t k an v asts te lle n o f e n in h oev erre d e n ah effin gsa an sla gen te re ch t e n to t d e ju is te
hoogte z ij n o pgele gd , r e st h et h of n ie ts a n ders d an d e n ah effin gsa an sla gen te v ern ie tig en .
(H oger b ero ep g egro nd.)
Com men ta ar
D eze u it s p ra ak b etr e ft e en in L uxem burg g ev estig d e o ndern em in g d ie d oor d e f is c u s in N ed erla n d a ls w erk gev er is a an gem erk t. D e
ondern em in g o ntk en t d it e n s te lt d at z ij n ie t v erp lic h t is in N ed erla n d lo onheffin gen a f te d ra gen . D e in sp ecte u r s tu urt
aan gif te b ilj e tte n , d ie b ela n gh eb ben de b ean tw oord t m et: ‘ ik b en g een in houdin gsp lic h tig e’. D aaro p v olg en n ah effin gsa an sla gen
lo onheffin gen o ver 2 007, 2 008 e n 2 009 v an r u im €  2 m ilj o en p er s tu k. D e c en tr a le v ra ag is : w ie m oet b ew ij z en d at e r ( g een )
lo onheffin g h ad m oete n w ord en a fg ed ra gen , d e in sp ecte u r o f b ela n gh eb ben de?
H et b ela n grij k ste , a lt h an s m eest in houdelij k e a sp ect b etr e ft h et g ev olg v an d e ( o ntk en nen de) r e actie d oor d eze ‘ in houdin gsp lic h tig e’
op d e to egezo nden a an gif te b ilj e tte n . N ie t te r d is c u ssie s ta at d at h et s ta n dpunt v an b ela n gh eb ben de n ie t in houdin gsp lic h tig te z ij n e en
‘p le it b aar s ta n dpunt’ is – o fte w el: v oor z o ver d at s ta n dpunt o nju is t is , k an b ela n gh eb ben de g een v erw ij t w ord en g em aak t. H et h of
oord eelt d at b ela n gh eb ben de to en d us n ie t ‘ w is t o f z ic h e rv an b ew ust m oest z ij n d at z ij in d ie a an gif te n te w ein ig lo onheffin g
vera n tw oord de’. M et a n dere w oord en : n ie t k an w ord en g ezegd d at d e v ere is te a an gif te is n ie t is g ed aan . O m kerin g v an d e b ew ij s la st
is d an n ie t a an d e o rd e.

E en f o rm ele r a sp ect, m aar z ek er n ie t o nbela n grij k , is d at o ok v oor a an gif te b ela stin gen g eld t: z o nder u it n odig in g to t h et d oen v an
aan gif te k an d e b ew ij s la st n ie t w ord en o m gek eerd ( e n v erz w aard ). V oor h et ja ar 2 007 s tu it d e o m kerin g d aaro p a l a f. W elis w aar
geld t e en v erp lic h tin g o m z o n odig o m d ie u it n odig in g te v erz o ek en , m aar h et n ie t d oen d aarv an k an n ie t le id en to t o m kerin g v an d e
bew ij s la st. V oor d e o verig e ja re n z ij n w elis w aar u it n odig in gen v erz o nden , m aar is v erv olg en s n ie t h erin nerd e n a an gem aan d o m
aan gif te te d oen . O ok d an k an d e b ew ij s la st n ie t w ord en o m gek eerd .
V oor h et g ev al d e b ew ij s la st w el z o u k unnen w ord en o m gek eerd , s te lt h et h of v ooro p d at d e in sp ecte u r h ie rv an a lle en ‘ g eb ru ik ’ k an
m ak en v oor d e h oogte v an d e a an sla g – n ie t v oor d e v ra ag o f e r s p ra k e is v an in houdin gsp lic h t. W an neer e r g een s p ra k e is v an
in houdin gsp lic h t k an n am elij k o ok n ie t w ord en g ezegd d at ‘ n ie t d e v ere is te a an gif te ’ is g ed aan . D ie s ta p m ag d e in sp ecte u r d us n ie t
overs la an .
O m dat h et h of o ord eelt d at o m kerin g v an d e b ew ij s la st v oor a lle ja re n n ie t a an d e o rd e is , z al d e in sp ecte u r z o w el m oete n b ew ij z en
(1 ) d at e r s p ra k e is v an in houdin gsp lic h t in N ed erla n d a ls ( 2 ) d at d e h oogte v an d e a an sla gen ju is t is v astg este ld . O p b eid e p unte n
heeft d e in sp ecte u r v olg en s h et h of n ie t a an d eze b ew ij s la st v old aan . O ok v oor z o ver ( 1 ) m oet w ord en a an gen om en d at d e
bem an nin g v an b ela n gh eb ben de in N ed erla n d a ls w erk nem ers k an w ord en a an gem erk t, z ij n e r ( 2 ) g eb re k en in d e b ere k en in gen
w aard oor d e ju is th eid v an d e a an sla g n ie t k an w ord en v astg este ld . Z o z o uden e r w erk nem ers z ij n d ie z elf a l e en a an sla g h eb ben
ontv an gen , w aard oor d ubbelo p z o u w ord en b ela st. O ok h eeft d e in sp ecte u r n ie t p er b em an nin gslid g ech eck t o f h ij o f z ij w el a ls
‘w erk nem er’ in N ed erla n d z o u k w alif ic ere n . O m dat h et h of d e ju is th eid v an d e n ah effin gsa an sla gen n ie t k an v asts te lle n , w ord en
deze te re ch t v ern ie tig d . T egen d eze u it s p ra ak is o verig en s c assa tie in geste ld ; d e z aak is b ij d e H oge R aad b ek en d o nder n r.
18/0 0433.
[1 ]
Van essa H uygen v an D yck -J a gers m a is v erb onden a an J a eger a d vocate n -b ela stin gk undig en te A m ste rd am .
NAAR B O VEN
Bro n:
http :/ /w ww.n dfr.n l/ lin k/N TFR 2018-4 37
Datu m : 1 -3 -2 018 1 1:0 0:4 7
Alle r e ch te n v oorb eh ouden . A lle a u te u rs re ch te n e n d ata b an kre ch te n v an d eze t e kst w ord en u it d ru kkelijk v oorb eh ouden . D eze r e ch te n b eru ste n b ij S du U it g ev ers .
Nie ts u it N DFR m ag w ord en v erv eelv oudig d, o pgesla g en in e en g eau to m atis eerd g eg ev en sb esta n d o f o pen baar g em aakt in e n ig e v orm o f o p e n ig e w ijz e , h etz ij
ele ktro nis ch ,m ech an is ch , d oor f o to ko pie ën , o pnam en o f e n ig e a n dere m an ie r, z o nder v oora fg aan de s ch rif te lijk e t o este m min g v an d e u it g ev er.
All r ig hts r e serv ed . N o p art o f t h is p ublic atio n m ay b e r e p ro duced , s to re d in a r e trie v al s y ste m , o r t ra n sm it te d in a n y f o rm o r b y a n y m ean s, e le ctro nic , m ech an ic al, p hoto co pyin g,
re co rd in g o r o th erw is e, w it h out t h e p ublis h er’s p rio r c o nsen t.
«

Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie