nl-NLen-GB

Intentie belastingplichtige niet van belang voor toepassing van verlengde navorderingstermijn

Gepubliceerd in: Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017/3137
Datum: 21-12-2017
Auteur(s): V.S. Huygen van Dyck-Jagersma

Bekijk PDF

Nederla n ds T ijd sch rift v o or F is ca al R ech t 2 017/3 137
In te n tie b ela stin plic h tig e n ie t v an b ela n g v oor t o epassin g v an v erle n gde
navord erin gste rm ijn ; R ech tb an k G eld erla n d, n rs. A W B - 1 6 _ 1 014, 1 6_1018, 1 6_1020,
16_1022, 1 6_1025, 1 6_1027 e n 1 6_1029
Bela stin gja ar/t ijd v ak
2002 t /m 2 008
Bro ndo cum en te n
Rech tb an k G eld erla n d 1 4 n ovem ber 2 017, n rs. 1 6/1 014
en v erd er
Tre fw oord en
nie uw f e it , v erle n gde n av ord erin gste rm ijn , b uit e n la n dse b an kre k en in g,
su bje ctie v e b en aderin g
Wetsa rtik ele n
AW R - a rt. 1 6
Aute ur
Mr. V .S .
Huy gen v an D yck -Ja gersm a
[1 ]
Public atie datu m N TFR
21-1 2-2 017
Afle v erin gsn um mer
51
ECLI
ECLI:N L:R BGEL:2 017:5 832
Sam en va ttin g
B ela n gh eb ben de w as s in ds 2 000 g ere ch tig d to t e en b uit e n la n dse b an kre k en in g. B ela n gh eb ben de is h ie rv an in 2 011 d oor d e b an k o p
de h oogte g este ld . B ela n gh eb ben de is in 2 014 in gek eerd . D e in sp ecte u r h eeft n av ord erin gsa an sla gen o pgele gd . I n g esc h il is o f d e
verle n gd e n av ord erin gste rm ij n te re ch t is to egep ast. V olg en s b ela n gh eb ben de k an n ie t w ord en n agev ord erd o p g ro nd v an a rt. 1 6, lid
4, A W R ( v erle n gd e n av ord erin gste rm ij n ) o m dat b ij d it a rtik el m oet w ord en u it g egaan v an e en s u bje ctie v e b en ad erin g.
B ela n gh eb ben de w as w el g ere ch tig d to t e en b uit e n la n dse b an kre k en in g, m aar w is t d it n ie t e n h ad d aaro ver to t 2 011 o ok n ie t d e
besc h ik kin g. O ok w as e r n im mer d e in te n tie d it v erm ogen b uit e n h et z ic h t v an d e N ed erla n dse b ela stin gh effin g te h ouden . L os v an
het a n tw oord o p d e v ra ag n aar d e in te n tie o ord eelt d e r e ch tb an k d at v asts ta at d at d e in sp ecte u r p as d oor d e in keerm eld in g v an
bela n gh eb ben de in 2 014 b ek en d is g ew ord en m et h et f e it d at b ela n gh eb ben de w as g ere ch tig d to t e en b uit e n la n dse b an kre k en in g. D at
bre n gt m ee d at e r s p ra k e is v an e en n ie u w f e it w aarv oor n av ord erin gsa an sla gen k unnen w ord en o pgele gd . V erd er o ord eelt d e
re ch tb an k d at v oor d e to ep assin g v an d e v erle n gd e n av ord erin gste rm ij n d e in te n tie v an b ela n gh eb ben de h et b uit e n la n dse v erm ogen
(a l d an n ie t) b uit e n h et z ic h t v an d e N ed erla n dse b ela stin gh effin g te h ouden , n ie t v an b ela n g is . V old oen de is d at h et v erm ogen in h et
buit e n la n d w erd g eh ouden e n a an h et z ic h t v an d e in sp ecte u r w erd o nttr o kken . D e d oor b ela n gh eb ben de g este ld e s u bje ctiv erin g is
nie t a an d e o rd e. D e r e ch tb an k w ij s t h ie rv oor o p H R 8 o kto ber 2 010, n r. 0 9/0 4322,
NTFR 2 010/2 436
. U it d e te k st v an a rt. 1 6, lid
4, A W R k an n ie t w ord en a fg ele id d at d e in te n tie v an d e b ela stin gp lic h tig e e en r o l s p eelt . V erd er b lij k t u it d e p arle m en ta ir e
w ets g esc h ie d en is b ij d e in voerin g e n d e to ts ta n dkom in g v an g en oem d a rtik el d at d e w etg ev er d e b ed oelin g h eeft g eh ad o m d e
m ogelij k heid v an n av ord erin g n ie t a fh an kelij k te s te lle n v an d e g o ed e o f d e k w ad e tr o uw v an b ela stin gp lic h tig en .
(B ero ep o ngegro nd.)
Com men ta ar
K an ie m an d o nbew ust m ilj o nair z ij n ? K en nelij k w el. M aar is d ie gen e o ok b ela stin gp lic h tig o ver d at v erm ogen z o la n g h ij o f z ij n ie t
w is t r e ch th eb ben de te z ij n e n d aard oor e v en m in o ver h et v erm ogen k on b esc h ik ken ? D aaro ver g aat d eze u it s p ra ak v an d e
re ch tb an k. B ela n gh eb ben de, s in ds 2 000 ‘ e rfg en aam ’ v an €  3 ,5 m ilj o en e n d aarv an in 2 011 o p d e h oogte g este ld , h eeft a an sla gen
opgele gd g ek re gen o ver o nder m eer d e ja re n 2 002 to t e n m et 2 008. I n b ero ep is a an gev oerd d at d e v erle n gd e n av ord erin gste rm ij n
nie t v an to ep assin g z o u z ij n , o m dat g een in te n tie b esto nd h et g eld b uit e n h et z ic h t v an d e N ed erla n dse f is c u s te h ouden . D at d it
verw eer n ie t s la agt, v erb aast n ie t. D e v erle n gd e n av ord erin gste rm ij n h an gt n ie t a f v an d e in te n tie v an e en b ela stin gp lic h tig e, m aar v an
het s ta lle n in h et b uit e n la n d. H oew el, in d e p arle m en ta ir e g esc h ie d en is w ord t n og w el o pgem erk t d at d e v erle n gd e
nav ord erin gste rm ij n o ok is g ere ch tv aard ig d v oor ‘ a n dere in h et b uit e n la n d o pgek om en in kom en sb esta n ddele n d ie – n aar m en m oet
aan nem en – m et o pzet b uit e n h et c o ntr o le b ere ik v an d e N ed erla n dse f is c u s z ij n g eh ouden ’. I n d at g ev al z o u d e in te n tie d us to ch e en
ro l k unnen s p ele n .
V oor d e v ra ag h oela n g d e in sp ecte u r m ag n av ord ere n is d e in te n tie v an e en b ela stin gp lic h tig e d us n ie t v an b ela n g. M aar is d e
w ete n sc h ap o m tr e n t v erm ogen w el v an b ela n g v oor d e b ela stb aarh eid d aarv an ? V erm ogen w ord t im mers g ew aard eerd n aar d e
‘w aard e in h et e co nom is c h e v erk eer’, d us d e o bje ctie v e ( m ark t) w aard e. W ete n sc h ap k an d aarb ij w el d egelij k e en r o l s p ele n . I n g ev al
van e en w erk nem er d ie z ij n w erk geefs te r h ad o pgelic h t, s p eeld e d e v ra ag o f d e ( te ru gb eta al) s c h uld in a ftr e k k on w ord en g eb ra ch t in
box 3 . D at h in g n aar h et o ord eel v an d e H oge R aad ( 1 6 ju li 1 993, n r. 2 8 3 37, B N B 1 993/2 98) a f v an ‘ d e k an s o p o ntd ek kin g’, m et
an dere w oord en d e k an s d at d e s c h uld z al w ord en o pgeëis t. D ie zelf d e r e d en atie w ord t o ok w el to egep ast b ij v erm ogen d at o nder
besla g lig t, b ij v oorb eeld in h et k ad er v an e en o ntn em in gsv ord erin g. I n s p ie gelb eeld ig e v orm is v oors te lb aar d at v oor d e w aard e in h et

eco nom is c h e v erk eer v an d e v ord erin g v an d eze b ela n gh eb ben de o p d e b an k d e ‘ k an s o p o ntd ek kin g’ d oor b ela n gh eb ben de – in h et
desb etr e ffe n de ja ar – v an b ela n g is . I s d ie k an s ( to t 2 011) n ul, d an is p le it b aar d at d e w aard e to t d ie tij d e v en zeer n ih il is .
[1 ]
Van essa H uygen v an D yck -J a gers m a is v erb onden a an J a eger a d vocate n -b ela stin gk undig en te A m ste rd am .
NAAR B O VEN
Bro n:
http :/ /w ww.n dfr.n l/ lin k/N TFR 2017-3 137
Datu m : 2 -2 -2 018 1 4:3 1:5 0
Alle r e ch te n v oorb eh ouden . A lle a u te u rs re ch te n e n d ata b an kre ch te n v an d eze t e kst w ord en u it d ru kkelijk v oorb eh ouden . D eze r e ch te n b eru ste n b ij S du U it g ev ers .
Nie ts u it N DFR m ag w ord en v erv eelv oudig d, o pgesla g en in e en g eau to m atis eerd g eg ev en sb esta n d o f o pen baar g em aakt in e n ig e v orm o f o p e n ig e w ijz e , h etz ij
ele ktro nis ch ,m ech an is ch , d oor f o to ko pie ën , o pnam en o f e n ig e a n dere m an ie r, z o nder v oora fg aan de s ch rif te lijk e t o este m min g v an d e u it g ev er.
All r ig hts r e serv ed . N o p art o f t h is p ublic atio n m ay b e r e p ro duced , s to re d in a r e trie v al s y ste m , o r t ra n sm it te d in a n y f o rm o r b y a n y m ean s, e le ctro nic , m ech an ic al, p hoto co pyin g,
re co rd in g o r o th erw is e, w it h out t h e p ublis h er’s p rio r c o nsen t.
«Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie