nl-NLen-GB

Langzame postbezorging vanuit Zimbabwe vormt geen verschoonbare termijnoverschrijding

Gepubliceerd in: NTFR 2010/2835
Datum: 11-11-2010
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR2010/2835 Langzame postbezorging vanuitZimbabwe vormtgeen verschoonbare termijnoverschrijding
HofAmsterdam11november2010,nr.09/00371
2005Brondocument Awb-art. 6:11
Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen Auteur
LJN
ECLI
mr. M.H.W.N. Lammers BO4749
ECLI:NL:GHAMS:2010:BO4749
Samenvatting
De inspecteur heefthetbezwaarschriftvanbelanghebbende niet-ontvankelijk verklaard wegens termijnoverschrijding.Belanghebbende
heefthetbezwaarschriftlatenindienendoor zijnzakenpartner inZimbabwe.Rechtbank Haarlem oordeelde datbelanghebbende niet aannemelijk heeftgemaaktdatinditgevalsprake is vaneeninde sfeer vande (internationale) postbezorging gelegenomstandigheid vanzodanig abnormale aard,datdeze nietaanbelanghebbende kanwordentoegerekend.Hetrisico dateenbezwaarschriftdatacht dagenvoor hetverstrijkenvande termijninZimbabwe ter postis bezorgd nietvoor heteinde vande termijnter bestemder plaatse aankomt,is daarom voor risico vanbelanghebbende.Hethofonderschrijftditoordeelenvoegtdaaraantoe dathetfeitdathet aanslagbiljeteerstvijfwekenna de datum vanbekendmaking door de indiener vanhetbezwaarschriftis ontvangen,waardoor slechts betrekkelijk weinig tijd resteerde om vanuitZimbabwe tijdig bezwaar te maken,hetdirecte gevolg is vande omstandigheid dat belanghebbende geentoereikende maatregelenheeftgetroffenvoor de verwerking vanhaar posttijdens de afwezigheid vanhaar directeuren.Geletop deze omstandigheid is er geensprake vaneenverschoonbare termijnoverschrijding.
(Hoger beroep ongegrond.)
Commentaar
1.Inditgevalstaatvastdatde bezwaartermijneindigtop 31 december 2007 endathetbezwaarschriftop 10 januari 2008 door de
inspecteur is ontvangen.Hetbezwaarschriftis danniet-ontvankelijk,tenzijsprake is vaneenverschoonbare termijnoverschrijding (art. 6:11 Awb).
2.Ofsprake is vaneenverschoonbare termijnoverschrijding is afhankelijk vande feitenenomstandighedenvanhetgeval.Als hoofdregelkanwordenaangenomendater geensprake is vaneenverschoonbare termijnoverschrijding als de termijnoverschrijding aande belastingplichtige zelfis te wijten.
3.De bewijslastvaneenverschoonbare termijnoverschrijding rustop de belastingplichtige.Indeze procedure voertde belastingplichtige daartoe aandatde late ontvangstvanhetbezwaarschriftis te wijtenaaneenvertraagde verwerking enbezorging vande verschillende postondernemingen.Ditstandpuntwordtdoor de belastingplichtige nietmetconcrete feitenofnadere stukkenonderbouwd.Hethof oordeeltdanook datde belastingplichtige nietinde op hem rustende bewijslastis geslaagd.
4.Ditbetekentdatnietaannemelijk is gewordendatsprake is vaneenverschoonbare termijnoverschrijding.Hethofoordeeltdanook dathetbezwaarschriftterechtniet-ontvankelijk is verklaard.
[1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijHertoghs advocaten– belastingkundigen.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2010-2835 Datum:25-4-2016 14:36:51
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie