nl-NLen-GB

Loonbelasting nageheven over in voorafgaande jaren zwart uitbetaalde lonen kan ten laste van de winst worden gebracht

Datum: 06-09-2012
Auteur(s): I.R.J. Thijssen

Bekijk PDF

NTFR2012/2432 Loonbelasting nageheven over in voorafgaande jaren zwartuitbetaalde lonen kan ten laste van de winstworden gebracht
HofAmsterdam6september2012,nr.11/00435
2006Brondocument Wet IB 2001-art. 3.8
Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen Auteur
LJN
ECLI
mr. I.R.J. Thijssen BX8074
ECLI:NL:GHAMS:2012:BX8074
Samenvatting
Belanghebbende heefteengroothandelinbloemen,plantenenandere sierteeltproducten.Uitonderzoek door de Belastingdienstis
geblekendathetaansommige werknemers betaalde loongedeeltelijk nietinde loonadministratie verantwoord was enhetaanandere werknemers betaalde looninhetgeheelniet.Hiervoor zijnnaheffingsaanslagenLB/PVV opgelegd.Belanghebbende heeftin2006 een bedrag van€ 50.000 tenlaste vanzijnwinstgebracht.Ditbedrag is eenschatting vanbelanghebbende vanhetuiteindelijk te betalen bedrag aanloonheffingenover de periode van1998 totenmet2001.ZowelRechtbank Haarlem als hethofvolgende inspecteur nietin zijnstandpuntdatde naheffingsaanslag loonheffing door belanghebbende altenlaste vande winstis ofmoetzijngebracht.Uitde enkele omstandigheid datbelanghebbende zichnietheeftverzettegende berekening vande naheffingsaanslag OB,kannietwordenafgeleid dathijdie omzetook daadwerkelijk heeftgegenereerd,laatstaandathijdeze niettotzijnwinstheeftgerekend omdathijtoteeneven grootbedrag (gebruteerd) zwartloonhad betaald.Ook indienervanmoetwordenuitgegaandatinverband metde door belanghebbende voorziene aftrek inkomstenzijngenotendie hijnietheeftverantwoord,danzouditde inspecteur nietbaten,omdatdie inkomstendanimmers zoudenzijngenoteninjarenwaarinde aande naheffingsaanslag loonheffing tengrondslag gelegde lonenzijn uitbetaald.Hetgaathier om andere (eerdere) jarendanhetonderhavige jaar,jarenwaarover de inspecteur eennavorderingsaanslag heeftkunnenopleggen,maar waarvanhijheeftafgezien.Belanghebbende heeftaldus terecht€ 50.000 tenlaste vande winstgebracht. (Hoger beroep gegrond.)
Commentaar
Hetonderhavige geschilheeftbetrekking op eenaanbelanghebbende opgelegde aanslag IB over hetjaar 2006,maar de eveneens
aanbelanghebbende opgelegde naheffingsaanslag OB over de jaren1998 totenmet2001 maaktde achtergrond duidelijk vanhet onderhavige geschil.In2003 is door de inspecteur eennaheffingsaanslag OB aanbelanghebbende opgelegd vanwege niet-verantwoorde omzetinde jaren1998 totenmet2001.De inspecteur schatte deze omzetgelijk aanhetbedrag vande zwartuitbetaalde lonenplus de door hem zelfnagehevenloonbelasting.Tegende naheffingsaanslag OB heeftbelanghebbende zichtnietverzet. Aangezienzowelhet(zwart) uitbetaalde loonals de nagehevenloonbelasting tenlaste vande winstkunnenwordengebracht,valter per saldo geentotaalwinstte belasten.Wellichtis daarinde redengelegendatde inspecteur in2003 heeftnagelatenom
(navorderings)aanslagenIB over de jaren1998 totenmet2001 op te leggen.Maar totaalwinstis nueenmaalwatanders danjaarwinst enna verloop vande navorderingstermijnenbrachtbelanghebbende inzijnaangifte IB over hetjaar 2006 eenbedrag van€ 50.000 ten
laste vanzijnwinstvanwege de nog door hem te betalennaheffingsaanslag LB over de jaren1998 totenmet2001.De inspecteur verzet zichtegenhetin2006 inaftrek nemenvande nagehevenloonbelasting ensteltonder meer dattegenover de nagehevenloonbelasting nietverantwoorde inkomstenhebbengestaan.
HofAmsterdam verwerpt– evenals Rechtbank Haarlem – de stellingenvande inspecteur enoordeeltdathetfeitdatbelanghebbende zichnietheeftverzettegende naheffingsaanslag OB nietbetekentdathij– watde inkomstenbelasting betreft– ook daadwerkelijk zwarte inkomsteninde jaren1998 totenmet2001 heeftgegenereerd.Hethofoverweegtdaarbijdatde inspecteur de door hem veronderstelde zwarte inkomstenmaar (tijdig) inde desbetreffende jaren1998 totenmet2001 had moetenbelastenendathet onderhavige geschilslechts betrekking heeftop hetjaar 2006.
HofAmsterdam gaatmijns inziens tenonrechte nietinop de (implicietdoor de inspecteur gestelde) mogelijkheid datde nageheven loonbelasting reeds inde jaren1998 totenmet2001 tenlaste vande winstwas gebrachtvanwege eeninde desbetreffende jaren gevormde voorziening.Hetbegunstigende besluitvan11 november 2004,nr.CPP2004/814M,NTFR2004/1707 (geactualiseerd in NTFR2010/1965) staattoe datvoor eennaheffingsaanslag LB eenvoorziening tenlaste vande winstmag wordengevormd inde jaren waarop de materiële loonbelastingschuld betrekking heeft,zonder dater inde desbetreffende jarensprake behoeftte zijnvaneen redelijke mate vanzekerheid datde materiële loonbelastingschuld ook daadwerkelijk zalwordengeformaliseerd.Zie voor een vergelijkbare uitkomsteenuitspraak vanHofArnhem 25 augustus 2005,NTFR2005/1081.Alsdanvalter inde jaren1998 totenmet
2001 per saldo ook geenjaarwinstte belastenendanwringthetdatinhetjaar 2006 nogmaals de verschuldigde loonbelasting tenlaste vande winstwordtgebracht.
[1]Mr.I.R.J.Thijssenis verbondenaanJaeger Advocaten-belastingkundigen.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2012-2432

Datum:11-4-2016 16:29:36
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie