nl-NLen-GB

Machtiging wordt geacht doorlopend te zijn verleend

Gepubliceerd in: NTFR 2016/1245
Datum: 29-03-2016
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR2016/1245 Machtiging wordtgeachtdoorlopend te zijn verleend
Gerechtshof Den Haag29maart2016,nr.15/00756 en 15/00757 en 15/00758
Belastingjaar/tijdvak Trefwoorden
Wetsartikelen
Auteur
2012, 2013 en 2014Brondocument ontvankelijkheid, recente
machtiging, vertegenwoordiging Awb-art. 2:1
Awb-art. 6:5 Awb-art. 6:6 BW-art. 3:79
mr. M.H.W.N. Lammers
ECLI
ECLI:NL:GHDHA:2016:883
Formele relatiesEerste aanleg: ECLI:NL:RBROT:2015:4071, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Samenvatting
De heffingsambtenaar heeftbijbeschikkingende waarde vaneenonroerend goed voor 2012,2013 en2014 vastgesteld.Namens
belanghebbende zijnmetdagtekening 1 juli 2014 pro-formabezwaarschrifteningediend.Bijde bezwaarschriftenwas eendoor belanghebbende ondertekende machtiging,gedagtekend 4 april2013,gevoegd waarbijde belanghebbende aanzijngemachtigde een volmachtverleent.Op 8 augustus 2014 heeftde heffingsambtenaar de gemachtigde eenrecentondertekende machtiging gevraagd.De heffingsambtenaar meentdatnude machtiging,zoals overgelegd,nietvermeldtdatde machtiging doorlopend is verleend daarvanniet kanwordenuitgegaan.Omdatde heffingsambtenaar de recente machtiging nietzouhebbenontvangenheefthijhetbezwaar niet-ontvankelijk verklaard wegens hetontbrekenvaneenmachtiging.De rechtbank (Rechtbank Rotterdam 17 juni 2015,nrs.14/9096 t/m 14/9098) oordeeltdatde heffingsambtenaar naar eenrecente machtiging heeftmogenvragen,omdatde opgestelde machtiging ruim voor de datum vande bestredenWOZ-beschikkingenis opgesteld endeze nietvielte herleidennaar de inbezwaar bestreden beschikkingen.Hethofoverweegtdaarentegendatzichtussenhetverlenenvande machtiging in2013 enhetindienenvande onderhavige bezwaarschriftengeenomstandigheid als bedoeld inart.3:72 Awb (einde vanvolmacht) heeftvoorgedaanwaardoor de vertegenwoordigingsbevoegdheid vande gemachtigde zouzijngeëindigd.Hetstandpuntvande heffingsambtenaar,datuitde volmacht moetblijkendatdie doorlopend is verleend,is onjuist,aangeziende machtiging geachtwordtdoorlopend te zijnverleend,zolang deze nietis herroepenofis opgezegd.Hethofdraagtde heffingsambtenaar op opnieuwuitspraak op de bezwaarschriftenvan belanghebbende te doen.
(Hoger beroep gegrond.)
Commentaar
Art.2:1 Awb bepaaltdateenieder zichter behartiging vanzijnbelangeninhetverkeer meteenbestuursorgaankanlatenbijstaandoor
eengemachtigde ofzichdoor eengemachtigde kanlatenvertegenwoordigen.De woorden‘inhetverkeer meteenbestuursorgaan’ zijn bewustruim geformuleerd,zodatde bijstand envertegenwoordiging inalle fasenwaarincontactmeteenbestuursorgaanplaatsvindt, kanvoorkomen.Inditgevalheeftde belanghebbende eenvolmachtverleend aanzijngemachtigde.De gemachtigde kanop basis van deze volmachtde belanghebbende vertegenwoordigen.De omvang vandeze bevoegdheid totvertegenwoordiging wordt(primair) bepaald door de inhoud vande volmacht.Inde volmachtbepaaltde belanghebbende,door zijnwilsverklaring hetbestaanende omvang vande volmachtaanzijngemachtigde.Voor de omvang vande volmachtis (tevens) bepalend hetgeende handelende persoonende wederpartijjegens elkaar hebbenverklaard enwatzijover enweer uitelkaars gedragingenhebbenafgeleid enook mochtenafleiden. Kortom,voor hetvaststellenvande omvang vanvolmachtzijnde feitenvanbelang.Inditgevalis door belanghebbende eenruime volmachtverstrektaanzijngemachtigde.Kortgezegd is hierinbepaald datde gemachtigde de belanghebbende,zowelinals buiten rechte mag vertegenwoordigeninalle aangelegenhedenover de aanslag lokale heffingen,alsmede de daarop vermelde WOZ-beschikking.Meer concreetis zelfs bepaald datde volmachtinhoudtdatde gemachtigde bezwaar enberoep tegende beschikkingen/aanslagenmag instellen.Vanbelang is daarnaastdatde volmachtruim voor hetindienenvanhetbezwaarschriftop schriftis gesteld enis verstrekt.
Aldeze puntenovertuigende heffingsambtenaar ende rechtbank echter niet.Beide instanties zijnvanoordeeldatde volmachtniet voldoetaande daaraante stelleneisen,datbelanghebbende geennieuwe c.q.andere volmachtheeftverstrektendathet bezwaarschriftdaardoor niet-ontvankelijk is.
De verplichting om eenvolmachtte overleggenvolgtnietdirectuitart.6:5 Awb.Desalnietteminis inHR10 januari 2014,nr.13/02112, NTFR2014/541,geoordeeld datals geenschriftelijke volmachtwordtovergelegd,diteenverzuim is als bedoeld inart.6:6 Awb.Dit heefttotgevolg datde belanghebbende de gelegenheid moetwordengebodenom hetverzuim te herstellen.Indiende belanghebbende daaraangehoor geeft,is hetverzuim geheeld enkanhetbezwaar- ofberoepschriftnietop deze grond niet-ontvankelijk worden verklaard.Indeze zaak wordthieraanechter niettoegekomen.Hethofoordeeltinhoger beroep namelijk datzowelde heffingsambtenaar als de rechtbank vanonjuiste uitgangspuntenzijnuitgegaan.Hethofneemtde volmachtals uitgangspuntenoordeelt datuitniets blijktdatdie volmachtis ingetrokkenofbeperkt.Datbetekentdatdeze volmachtnog steeds als basis kandienenvoor het ingediende bezwaarschrift.Hetoverleggenvaneennieuwere,recentere volmachtis danook nietaande orde.

[1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijJaeger advocaten-belastingkundigente Amsterdam.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2016-1245 Datum:27-9-2016 11:55:31
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie