nl-NLen-GB

Massaal bezwaar bij OB privégebruik auto

Gepubliceerd in: NTFR 2017/1518
Datum: 29-03-2017
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR 2 017/1 518 M assaal b ezw aar b ij O B p riv ég eb ru ik a u to
Sta ats se cre ta ris  -  F in an cië n 2 9 m aart 2 017,
nr. 2 017/3 6822


Bela stin gja ar/tijd va k

Bro ndocu m en t
Wets artik e le n
AW R-a rt. 2 5c
AW R-a rt. 2 5d
AW R-a rt. 2 5e
Aute ur
mr. M .H .W .N .
L am mers

Sam en vattin g
Bij d e B ela stin g die nst z ijn s in d s 2 011 z o ’n tw ee m iljo en b ezw aars chrifte n b in ne ng eko m en o ve r d e h e ffin g v a n o m ze tb ela stin g b ij
priv é gebru ik v a n d e a uto v a n d e z a ak. V ie r v a n d eze b ezw aars chrifte n w ord en u itg epro ce deerd to t a an d e H oge R aad. O m d e
beha nd eli n g v a n d e o ve rig e b ezw aars chrifte n b eha pbaar te h o ud en, h e eft d e s ta ats se cre ta ris e rv o or g eko ze n o m d eze
bezw aars chrifte n a ls m assa al b ezw aar a an te m erk e n. A ls ie m and b ezw aar h e eft g em aakt te gen d e o m ze tb ela stin g v o or h e t
priv é gebru ik v a n d e a uto v a n d e z a ak, d an v a lt d it b ezw aars chrift o nd er h e t b eslu it a ls e r w ord t v o ld aan a an d e v o lg end e v ie r
vo orw aard en: ( i) h e t g aat in h e t b ezw aar o m é én o f m eer v a n d e v ra gen o ve r d e o m ze tb ela stin g he ffin g o ve r h e t p riv é gebru ik a uto ; ( ii) e r
is b ezw aar g em aakt u ite rli jk o p d e d ag v o ord at d e B ela stin g die nst d e c o lle ctie ve u its p ra ak o p b ezw aar n e em t; ( iii) e r is o p tijd b ezw aar
gem aakt; ( iv ) d e B ela stin g die nst h e eft n o g g een u its p ra ak o p h e t b ezw aars chrift g edaan.
Voord eel v a n h e t m ark e re n v a n d e b ezw aars chrifte n a ls m assa al b ezw aar is d at d e B ela stin g die nst é én c o lle ctie ve u its p ra ak o p
bezw aar k a n d oen. D it k o m t d e e ffe ctiv ite it e n d e e ffic ie ncy v a n d e b ezw aarp ro ce dure te n g oede. D e c o lle ctie ve u its p ra ak o p b ezw aar
moet in d e S ta ats co ura nt e n o p d e w ebsite v a n d e B ela stin g die nst w ord en g epub li c e erd .
Com men ta ar
Als e r s p ra ke is v a n e en r e chts vra ag d ie v e el b ela ng he bbend en k a n tr e ffe n, d an k a n h e t g ebeure n d at d e B ela stin g die nst w ord t
ove rs p oeld m et b ezw aars chrifte n o ve r d eze lf d e r e chts vra ag. O m d e b eha nd eli n g v a n d ie b ezw aars chrifte n e ffic ië nt e n e ffe ctie f te la te n
pla ats vin d en is d e ‘p ro ce dure m assa al b ezw aar’ in h e t le ve n g ero epen. K ern v a n d eze p ro ce dure is d at e en a anta l z a ke n o ve r d e
re chts vra ag w ord en u itg epro ce deerd e n d at d e o ve rig e z a ke n w achte n o p h e t ( la ats te ) o ord eel v a n d e H oge R aad. V an d ie
mogeli jk he id h e eft d e s ta ats se cre ta ris o ok g ebru ik g em aakt b ij d e b ezw aars chrifte n te gen d e h e ffin g v a n o m ze tb ela stin g o ve r h e t
priv é gebru ik v a n d e a uto v a n d e z a ak. In h e t b eslu it v a n 2 9 m aart 2 017 h e eft d e s ta ats se cre ta ris d eze z a ke n a ls m assa al b ezw aar
aang em erk t.
Die b esli s sin g h e eft d e s ta ats se cre ta ris g eno m en v la k v o or d e a rre ste n v a n d e H oge R aad o p 2 1 a pril 2 017 ( n rs . 1 5/0 2004, 1 5/0 2212,
15/0 2180 e n 1 5/0 2240, N TF R 2 017/1 035 t/m N TF R 2 017/1 038). V ie r v a n d e b ezw aarp ro ce dure s o ve r d eze r e chts vra ag z ijn
vo org ele gd a an d e H oge R aad. O p 2 1 a pril 2 017 h e eft d e H oge R aad in d eze z a ke n a rre st g ew eze n. In d rie z a ke n h e eft d e H oge R aad
he t b ero ep in c a ssa tie o ng egro nd v e rk la ard . In é én z a ak k o m t d e H oge R aad to t h e t o ord eel d at a ls h e t g ebru ik v a n d e fo rfa ita ir e
re geli n g e rto e h e eft g ele id d at d e o nd ern e m er m eer o m ze tb ela stin g h e eft b eta ald d an o ve r d e a an h e t p riv é gebru ik to e te r e ke ne n
(w erk e li jk e ) u itg ave n, d e o nd ern e m er in z o ve rre r e cht h e eft o p e en te ru g gave . O p d e b ela ng he bbend e r u st d e la st o m d it te b ew ijz e n, in
de z in v a n a anne m eli jk m ake n.
Nadat d eze a rre ste n d oor d e H oge R aad w are n g ew eze n, w as d e B ela stin g die nst a an z e t o m c o lle ctie f u its p ra ak o p b ezw aar te d oen.
Volg ens d e w et ( a rt. 2 5e A W R) m oet d e B ela stin g die nst d it d oen b in ne n z e s w eke n n a h e t o nhe rro epeli jk w ord en v a n d e a rre ste n. D it
he eft d e B ela stin g die nst o ok g edaan. O p 1 ju ni 2 017 h e eft d e B ela stin g die nst d e c o lle ctie ve u its p ra ak o p b ezw aar g epub li c e erd ( S tc rt.
2017/3 0976).
In d eze u its p ra ak b ie dt d e B ela stin g die nst é én g ro ep o nd ern e m ers n o g e en ‘w ay o ut’. D it is d e g ro ep d ie tijd ig b ezw aar h e eft g em aakt,
geen v o lle dig e k ilo m ete ra dm in is tr a tie h e eft b ijg eho ud en e n a ls g rie f n a ar v o re n h e eft g ebra cht d at h e t p riv é gebru ik la ger is d an u it h e t
to egepaste fo rfa it v o lg t. O fw el d e g ro ep o nd ern e m ers w aarv a n d e H oge R aad in h e t a rre st h e eft g eoord eeld d at z ij m ogeli jk r e cht
he bben o p e en te ru g gave . D eze g ro ep o nd ern e m ers k rijg t d e tijd o m v ó ór 1 5 ju li a .s . d eze g rie f n a der te m otiv e re n. V oor d e a nd ere
ond ern e m ers g eld t d at h e t b ezw aar o ng egro nd is v e rk la ard e n d at d aarm ee d ir e ct e en e in d e is g eko m en a an d e p ro ce dure . T egen e en
co lle ctie ve u its p ra ak s ta at n a m eli jk g een r e chts m id del o pen.
[1 ] M r. M .H .W .N . L am mers is a dvo ca at b ij J a eger a dvo ca te n-b ela stin g kund ig en te A m ste rd am .
Bro n:
http ://w ww.n d fr .n l/ li n k/N TF R 2017-1 518
Datu m : 3 0-8 -2 017 1 3:2 0:0 6
Alle re chte n v o orb ehouden. A lle a ute urs re chte n e n d ata bankre chte n v a n d eze te kst w ord en u it d ru kkelijk v o orb ehouden. D eze re chte n b eru ste n b ij S du U it g eve rs .

Nie ts u it N DFR m ag w ord en v e rv e elv o udig d, o pgesla gen in e en g eauto m atis eerd g egeve nsbesta nd o f o penbaar g em aakt in e nig e v o rm o f o p e nig e w ijz e, h etz ij
ele ktro nis ch,m echanis ch, d oor fo to kopie ën, o pnam en o f e nig e a ndere m anie r, z onder v o ora fg aande s chrift e lijk e to este m min g v a n d e u it g eve r.
All rig hts re serv e d. N o p art o f th is p ublic atio n m ay b e re pro duced, s to re d in a re trie va l s yste m , o r tra nsm it te d in a ny fo rm o r b y a ny m eans, e le ctro nic , m echanic al,
photo copyin g, re cord in g o r o th erw is e, w it h out th e p ublis her’s p rio r c onsent.

Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie