nl-NLen-GB

Na verwijzing: hoger beroep is tijdig ingediend

Datum: 09-11-2010
Auteur(s): I.R.J. Thijssen

Bekijk PDF

NTFR2010/2878 Na verwijzing: hoger beroep is tijdig ingediend
HofArnhem09november2010,nr.10/00048
Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen
Auteur LJN
ECLI
2001Brondocument Awb-art. 6:11
Awb-art. 6:9 Awb-art. 8:54 Awb-art. 8:55
mr. I.R.J. Thijssen BO5121
ECLI:NL:GHARN:2010:BO5121
Samenvatting
Deze zaak betreftde verwijzingsprocedure vanHR22 januari 2010,nr.09/00526,NTFR2010/306.
HofDenBoschheeftineenverzetprocedure hethoger beroep vanbelanghebbende – die gebruikmaakte vaneenpostbusnummer – wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard.De Hoge Raad heeftdie beslissing echter teruggedraaid ende zaak verwezen naar HofArnhem.
Ditverwijzingshofachtaannemelijk dater tentijde vanhetaangetekend verzendenvande uitspraak door de rechtbank zichproblemen voordedenbijde bezorging vanaangetekende stukkenaanbelanghebbende endatbelanghebbende door TNTPostnietop de hoogte is gesteld vande uitspraak.Nudeze problemenhunoorsprong vondenbuitende invloedssfeer vanbelanghebbende en belanghebbende tijdig – datwilzeggenbinnenveertiendagenna ontvangstvande opnieuwdoor de rechtbank verzondenuitspraak met inachtneming vanhetbepaalde inart.6:9 lid 2 Awb – hoger beroep heeftaangetekend,is belanghebbende volgens hetverwijzingshof nietinverzuim.Hetverzetis daarom gegrond.HofDenBoschdientde zaak verder te behandeleninde stand waarinde zaak zich bevond.
Commentaar
1.Bij(ontvankelijkheids)geschillenover de vraag ofeenbelanghebbende tijdig bezwaar,beroep ofhoger beroep heeftingesteld,wordt
regelmatig door belanghebbendenaangevoerd datzijonbekend warenmetde litigieuze belastingaanslag ofuitspraak.Eendergelijke stelling dientop twee manierente wordenopgevat.
2.Allereerstdientde stelling vanbelanghebbende te wordenopgevatals de stelling datde belastingaanslag ofuitspraak niet(ofpas ná de dagtekening vanhetbiljetofuitspraak) is verzonden.Is de belastingaanslag ofuitspraak nietverzonden,danis de termijnvoor het indienenvaneenbezwaar- of(hoger) beroepschriftnooitaangevangeneneennietaangevangentermijnkanook nietworden overschreden.Is de belastingaanslag ofuitspraak pas op eenlater momentdande daarop vermelde dagtekening verzonden,danvangt de bezwaar- ofberoepstermijnpas op datlatere momentvanverzending aan.Vanafdatlatere momentvanverzending heeft belanghebbende nog de reguliere termijnvanzes weken(art.6:9 Awb) totzijnbeschikking om eenbezwaar ofberoepschriftinte dienen.
3.Inhetonderhavige gevalis echter door HofDenBosch(impliciet) vastgesteld datde rechtbank haar uitspraak op 27 februari 2008 op eenjuiste wijze heeftbekendgemaaktendatdaarmee de termijnvoor hetinstellenvanhoger beroep eindigde op 9 april2008.Gezien hetfeitdatbelanghebbende zijnhoger beroepschriftpas na verloop vandeze termijnheeftverzonden,is geensprake vaneentijdig ingediend hoger beroepschrift.
4.Vervolgens dientde stelling vanbelanghebbende te wordenopgevatals de stelling datde belastingaanslag ofuitspraak weliswaar op eenjuiste wijze is verzonden(enbijgevolg de bezwaar- ofberoepstermijnis aangevangen),maar datbelanghebbende – als gevolg van hem niettoe te rekenenproblemenbijde postbezorging – pas veellater heeftkennis genomenvandeze belastingaanslag ofuitspraak. Wanneer belanghebbende vervolgens na afloop vande bezwaar- ofberoepstermijneenbezwaar- ofberoepschriftindient,kandeze termijnoverschrijding onder omstandighedenverschoonbaar zijn(art.6:11 Awb).Eenvoorwaarde is danweldatbelanghebbende nadat hijkennis heeftgenomenvande belastingaanslag ofuitspraak zo spoedig als mogelijk alsnog eenbezwaar- ofberoepschriftindient. Watbijoverschrijding vande bezwaar- ofberoepstermijnkangeldenals hetalsnog zo spoedig mogelijk indienenvaneenbezwaar- of beroepschrift,hangtafvande omstandighedenvanhetgeval,maar de betrokkenbelastingplichtige moetinieder gevaleentermijnvan tenminste veertiendagenwordengegund (HR22 maart2002,NTFR2002/450).
5.Inhetonderhavige gevalstelde belanghebbende dathijde aangetekend verzondenuitspraak vanRechtbank Breda nimmer had ontvangenendathijpas bekend werd metdeze uitspraak toende uitspraak hem nogmaals per gewone postwerd toegestuurd.Hetper gewone postverstuurde exemplaar vande uitspraak werd door belanghebbende echter nog netbinnende reguliere hoger beroepstermijnvanzes wekenontvangenenHofDenBoschoordeelde datbelanghebbende zodoende instaatwas om nog binnende hogerberoepstermijn(pro forma) hoger beroep inte stellenenverklaarde belanghebbende danook niet-ontvankelijk.
6.De Hoge Raad (HR22 januari 2010,NTFR2010/306) casseerde deze uitspraak vanHofDenBoschenoordeelde datook wanneer eenbelanghebbende nog binnende hogerberoepstermijnvanart.6:9 Awb op de hoogte geraaktvande uitspraak,hem nog tenminste veertiendagenmoetwordengegund om alsnog eenhoger beroepschriftinte dienen.De zaak werd verwezennaar HofArnhem endie stelde inde onderhavige uitspraak vastdatde veertiendagentermijnop 21 april2008 is geëindigd endatbelanghebbende zijn hogerberoepschriftook uiterlijk op die datum ter postheeftbezorgd.Hethogerberoepschriftwas weliswaar na afloop vande veertiendagentermijnbijHofDenBoschbinnengekomen,maar datwas – volgens HofArnhem – tijdig omdathetbepaalde inart.6:9,lid

2,Awb nietalleenvantoepassing is op de reguliere bezwaar- enberoepstermijnvanzes weken,maar eveneens op de door de Hoge Raad geformuleerde veertiendagentermijn.Datis eenvoor de hand liggende conclusie vanHofArnhem,maar daar heeftde Hoge Raad zichnog nietexplicietover uitgelaten.
[1]Mr.I.R.J.Thijssenis advocaat-belastingkundige bijJaeger Advocaten-belastingkundigen.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2010-2878 Datum:11-4-2016 16:18:03
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie