nl-NLen-GB

Na verwijzing: onvoldoende gemotiveerde boete terecht vernietigd

Datum: 07-07-2011
Auteur(s): I.R.J. Thijssen

Bekijk PDF

NTFR2011/1885 Na verwijzing: onvoldoende gemotiveerde boete terechtvernietigd
HofAmsterdam07juli2011,nr.10/00584
Belastingjaar/tijdvak Trefwoorden Wetsartikelen
2007Brondocument boete
AWR-art. 67f AWR-art. 67g EVRM-art. 6
Auteur LJN
ECLI
mr. I.R.J. Thijssen BR1140
ECLI:NL:GHAMS:2011:BR1140
Samenvatting
De auto vanbelanghebbende is bijinvoer uitde VS geregistreerd als bedrijfsauto.Enige tijd later zijndoor belanghebbende een
tussenschoteneenachterbank gemonteerd.Tijdens eencontrole heeftde inspecteur de auto aangemerktals personenauto eneen naheffingsaanslag BPM eneenvergrijpboete van25% opgelegd.Belanghebbende heefthiertegenbezwaar,beroep enhoger beroep aangetekend enuiteindelijk cassatie ingesteld.De Hoge Raad (NTFR2010/1973) heeftgeoordeeld dathetberoep van belanghebbende tegende naheffingsaanslag ongegrond is.Voorts heeftde Hoge Raad de zaak wathetincidentele hoger beroep betreftvande inspecteur tegende boete verwezennaar HofAmsterdam.
Naar hetoordeelvanhethofheeftde inspecteur – geletop de inhoud vande kennisgeving enboetebeschikking – nietvoldaanaande op hem rustende verplichting om belanghebbende op de hoogte te stellenvande aard ende redenvande tegenhem ingebrachte beschuldiging.Uitde kennisgeving ende beschikking blijktnietwelk verwijtde inspecteur belanghebbende maakteninwelke mate.De inspecteur heeftbelanghebbende meegedeeld datsprake is van‘slordigheid/nalatigheid’,maar heeftnietaangegevenwaarom die slordigheid/nalatigheid leidttotgrove schuld leidt.Deze handelwijze vande inspecteur is volgens hethofinstrijd methetinart.6 EVRM gewaarborgde rechtop een‘fair trial’ enderhalve ontoelaatbaar.
(Incidentele hoger beroep ongegrond.)
Commentaar
Inhetonderhavige gevalheeftde inspecteur eennaheffingsaanslag BPM opgelegd aaneenautohandelaar omdattijdens eencontrole
is vastgesteld dateenauto (eenHummer H2 metdubbele cabine) nietals bedrijfsauto,maar als personenauto exart.3,lid 1,letter c, WetBPM moetwordenaangemerktendatdeze auto (deels) op de openbare weg stond geparkeerd (belanghebbende:‘de Hummer stond metde kontop de openbare weg’).Voor de vraag ofsprake is vaneenbedrijfsauto ofvaneenpersonenauto envoor de vraag of eenparticulier parkeerterreinals openbare weg kwalificeert,verwijs ik naar de uitspraak vanHofDenHaag 27 maart2009,nr. 08/00041 (NTFR2010/912,metcommentaar vanRolleman).Deze naheffingsaanslag BPM is – geziende verwijzingsopdrachtvande Hoge Raad – thans nietmeer ingeschilenHofAmsterdam dientzichenkeluitte latenover de gelijktijdig metdeze naheffingsaanslag BPM opgelegde vergrijpboete van25%.
Inzowelzijnkennisgeving tothetopleggenvaneenvergrijpboete als inde boetebeschikking zelfheeftde inspecteur slechts aangegevendater op grond vandezelfde als voor de naheffingsaanslag BPM aangevoerde feitenenomstandigheden‘sprake is van slordigheid/nalatigheid (de juridische term hiervoor is "grove schuld")’.Metde enkele mededeling dátsprake zouzijnvan slordigheid/nalatigheid en/ofgrove schuld is belanghebbende echter niet– inbijzonderheden– op de hoogte gesteld vande aard ende redenvande tegenhem ingebrachte beschuldigingen,terwijlzulks exart.67g,lid 2,AWR,welis vereist.Onduidelijk is waaruitde slordigheid/nalatigheid vanbelanghebbende bestaat.Ook heeftde inspecteur nietaangegevenwaarom die slordigheid/nalatigheid vervolgens zoumoetenleidentot(de gemoedstoestand van) grove schuldig indie zindatsprake is vanonachtzaamheid die in laakbaarheid aanopzetgrenst.HofAmsterdam achtdeze handelwijze vande inspecteur instrijd methetinart.6 EVRM gewaarborgde rechtop een‘fair trail’ enderhalve ontoelaatbaar.Datlijktmijgeziende jurisprudentie vande Hoge Raad (o.a.HR19 december 1990, nr.26.576,BNB 1991/176) terecht,nude Hoge Raad zeer streng is wanneer de boete op hetmomentwaarop zijwordtopgelegd niet toereikend is gemotiveerd.Indergelijke gevallenmoetde boete vervallen.
[1]Mr.I.R.J.Thijssenis advocaat-belastingkundige bijJaeger Advocaten-belastingkundigen.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2011-1885 Datum:15-4-2016 10:37:34
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie