nl-NLen-GB

Naheffing bij boekhouder met gebrekkige administratie is terecht

Gepubliceerd in: NTFR 2012/695
Datum: 14-02-2012
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR2012/695 Naheffing bijboekhouder metgebrekkige administratie is terecht
HofArnhem14februari2012,nr.11/00315
Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen
Auteur LJN
ECLI
2005 – 2006Brondocument AWR-art. 27e
AWR-art. 52
mr. M.H.W.N. Lammers BV7053
ECLI:NL:GHARN:2012:BV7053
Samenvatting
Belanghebbende drijfteenonderneming.De ondernemingsactiviteitenbestaanuithetboekhoudenenverzorgenvanfiscale aangiften.
Na eeningesteld boekenonderzoek heeftde inspecteur hetstandpuntingenomendatbelanghebbende de administratieplichtheeft geschonden.De omzetvanbelanghebbende is door de inspecteur theoretischberekend.Ditheeftgeleid tothetopleggenvande onderhavige naheffingsaanslag.De rechtbank heeftde naheffingsaanslag verminderd.Belanghebbende heefthoger beroep ingesteld, echter zonder succes.Anders danbelanghebbende stelt,is volgens hethofnietaannemelijk datde controlemedewerker tijdens het boekenonderzoek hetvertrouwenheeftgewektdatnietzouwordennageheven.Voorts oordeelthethofdatde tekortkomingeninde administratie de omkering enverzwaring vande bewijslastrechtvaardigen.Belanghebbende slaagter nietinaandie bewijslastte voldoen.De schatting vande inspecteur – na vermindering door de rechtbank – achthethofnietonredelijk.
(Hoger beroep ongegrond.)
Commentaar
Indeze zaak doetde belanghebbende eenberoep op hetvertrouwensbeginsel.Wordtaanditbeginselvoldaan,danis de inspecteur
verplichtovereenkomstig hetbijde belanghebbende gewekte vertrouwente handelen.Ditvertrouwenis altijd gebaseerd op een rechtstoepassing die gunstiger is dande wetvoorschrijft.Ofeenberoep op hetvertrouwensbeginselsuccesvolis,hangtvooralafvande feitenenomstandighedenvanhetconcrete geval.De belanghebbende zaldeze feitenenomstandighedenmoetenaandragen.
Inditgevalbrengtde belanghebbende daartoe naar vorendatde controleambtenaar tijdens hetboekenonderzoek verklaard zouhebben datgeenfiscale gevolgenverbondenzoudenzijnaande controle.Ditstandpuntverwerpthethofmeteenverwijzing naar eenverklaring die namens belanghebbende (door degene die hem totbijstand vergezelde) ter zitting zouzijnafgelegd.Watdeze verklaring precies inhoudt,blijktnietuitde uitspraak vanhethof.Hethofheefthieringeenverslag vande zitting opgenomenomdatditineenafzonderlijk proces-verbaalis vastgelegd.Als gevolg daarvanis hetnietmogelijk om ditoordeelvanhethofnader te analyseren.
Verder oordeelthethofdatde belanghebbende nietheeftvoldaanaanzijnwettelijke administratieverplichtingen.Vanbelang hierbijis dattussenpartijenniet(meer) ingeschilis datde belanghebbende aangemerktmoetwordenals eenondernemer voor de WetOB 1968 endatde belanghebbende geendanwelop eenonvoldoende wijze zijnadministratie heeftbijgehouden.Hetlogische gevolg van deze feitenvaststelling is datde belanghebbende danovertuigend moetaantonendateninhoeverre de uitspraak op hetbezwaar onjuist is endus de naheffingsaanslag toteente hoog bedrag is vastgesteld.Ditis eenzware bewijslastdie op de schouders vande belanghebbende rust.Inde praktijk is te ziendatde belanghebbende daarininde meeste gevallennietslaagt.Zo ook hier.Uitde uitspraak vanhethofblijktnietwatde belanghebbende precies heeftaangevoerd.Hetlijkterop datde belanghebbende slechts heeft gesteld datde naheffingsaanslag toteente hoog bedrag is vastgesteld,maar daartoe geendanweleenonvoldoende onderbouwing heeftaangevoerd.
[1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijHertoghs advocaten– belastingkundigen.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2012-695 Datum:25-4-2016 13:59:56
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie