nl-NLen-GB

Navordering ter zake van fees houdt stand tegen vele formeelrechtelijke verweren

Datum: 07-04-2010
Auteur(s): I.R.J. Thijssen

Bekijk PDF

NTFR2010/1319 Navordering ter zake van fees houdtstand tegen vele formeelrechtelijke verweren
HofArnhem07mei2010,nr.05/00164 HofArnhem07april2010,nr.05/00165 HofArnhem07april2010,nr.05/00166 HofArnhem07april2010,nr.05/00167
Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen
Auteur LJN
ECLI
1998 – 2001Brondocument AWR-art. 16
Awb-art. 10:3 AWR-art. 16 AWR-art. 27e AWR-art. 67d AWR-art. 67e AWR-art. 67m WIBB -art. 15 WIBB-art. 16
mr. I.R.J. Thijssen BM4321
ECLI:NL:GHARN:2010:BM4321
Samenvatting
Belanghebbende bemiddeltbijde totstandkoming vancontractentusseneenAmerikaanse vennootschap enpersonenmeteen
financieringsbehoefte.De Amerikaanse vennootschap merktbelanghebbende aanals haar agent.Belanghebbende heeftde contracten latenlopenvia eenbeleggingsvennootschap vanzijnechtgenote.De metde contractensamenhangende fees zijndoor de Amerikaanse vennootschap uitbetaald aaneenLiechtensteinse Stiftung.De inspecteur heeftdeze fees als ‘inkomstenuitandere arbeid’ danwelals resultaatuitoverige werkzaamhedenvia hetinstrumentvannavordering tothetbelastbare inkomenvanbelanghebbende gerekend.In beroep bijhethofbestrijdtbelanghebbende de navorderingsaanslagenmeteengrootaantalformeelrechtelijke klachten.Hijkrijgthethof op deze puntenechter nietaanzijnzijde.Voorts is hethofvanoordeeldatde fees terechttothetbelastbare inkomenvan belanghebbende zijngerekend.Belanghebbende krijgtwelgelijk metbetrekking totzijnclaim op aftrek vanpersoonlijke verplichtingenrente,maar de inspecteur beroeptzichvervolgens metsucces op hetleerstuk vaninterne compensatie.De opgelegde boetes wordendoor hethofop grond vanhetevenredigheidsbeginselgematigd.
(Beroep gegrond.)
Commentaar
`Nietgeschoten,altijd mis’ moetbelanghebbende inde onderhavige procedure hebbengedacht.Belanghebbende vuurteenschot
hagelafbestaande uiteenveelheid aanargumentenenstandpunten,maar treftdesalniettemingeenenkeldoel.De argumentenen standpuntenvanbelanghebbende kanhethofmoeiteloos enmeteenvanzelfsprekende motivering,die commentaar vanmijnkant overbodig maakt,verwerpen.
[1]Mr.I.R.J.Thijssenis advocaatbijJaeger advocaten-belastingkundigente Amsterdam.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2010-1319 Datum:15-4-2016 10:57:02
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie