nl-NLen-GB

Niet duidelijk waarop de 'ingebrekestelling' betrekking heeft

Gepubliceerd in: Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017/2518
Datum: 17-08-2017
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

Nederla n ds T ijd sch rif t v oor F is ca al R ech t 2 017/2 518
Nie t d u id elijk w aaro p d e 'i n gebre k este llin g' b etr e k kin g h eeft
Bela stin gja ar/t ijd v ak
2014-2 015
Bro ndo cum en te n
Rech tb an k N oord -N ederla n d 1 7 a ugustu s 2 017, n rs. 1 7/2 193 t /m 1 7/2 195
Tre fw oord en
do orz en dp lic h t
Wetsa rtik ele n
Awb - a rt. 2 :3
Awb - a rt. 6 :2
Awb - a rt. 6 :4
Awb - a rt. 6 :1 2
Awb - a rt. 6 :1 5
Aute ur
Mr. M .H .W .N .
Lam mers
[2 ]
Public atie datu m
12-1 0-2 017
Afle v erin gsn um mer
41
Sam en va ttin g
B ela n gh eb ben de h eeft b ij d rie o verb oek in gen in n ovem ber 2 014 e n ja n uari 2 015 v an d e v ers c h uld ig d e m oto rrij tu ig en bela stin g d e
te k st ‘ h ie rb ij m aak ik b ezw aar’ to egev oegd . B ij b rie f v an 2 4 m aart 2 016 h eeft b ela n gh eb ben de b ezw aar g em aak t te gen d e
nah effin gsa an sla g m oto rrij tu ig en bela stin g e n d aarin te v en s v erm eld d at h ij g ra ag w il d at z ij n e erd ere b ezw are n te gen e erd ere
nah effin gsa an sla gen a ls n og in b eh an delin g w ord en g en om en . B ela n gh eb ben de s te lt v oorts d at h ij d e in sp ecte u r in g eb re k e s te lt a ls d e
gev ra agd e b eh an delin g u it b lij f t. B ij b rie f v an 8 ju ni 2 017 is b ela n gh eb ben de in b ero ep g ek om en w egen s h et u it b lij v en v an d e
betr e ffe n de u it s p ra k en o p b ezw aar. D e in sp ecte u r s te lt d at e r g een b ezw aars c h rif te n z ij n in ged ie n d. D e r e ch tb an k o verw eegt d at
voor d e in geb re k este llin g v ere is t is d at v old oen de d uid elij k is w aaro p d e a an vra ag z ie t. D aara an v old oet d e b rie f v an b ela n gh eb ben de
van 2 4 m aart 2 016 n ie t. N u e en ju is te in geb re k este llin g o ntb re ek t e n g een b ero ep is g ed aan o p a rt. 6 :1 2 lid 3 A w b, z ij n d e b ero ep en
pre m atu ur. D e r e ch tb an k v oegt h ie ra an to e d at d e d oorz en dverp lic h tin g v an a rt. 2 :3 A w b v an to ep assin g is o p d e o ntv an ger, m aar
dat d e v erm eld in g ‘ h ie rb ij m aak ik b ezw aar’ n ie t m aak t d at v oor d e o ntv an ger d uid elij k w as e r d at s p ra k e w as v an e en g esc h rif t d at
‘k en nelij k ’ b ij e en a n der b estu urs o rg aan th uis h oord e.
(B ero ep en n ie t- o ntv an kelij k .)
Com men ta ar
In h et b ela stin gre ch t k en nen w e e en g eslo te n s te ls e l v an r e ch ts m id dele n . A lle en te gen b ep aald e b eslu it e n k an b ezw aar w ord en
gem aak t e n la te r b ero ep w ord en in geste ld ( a rt. 2 6 A W R). H et k an o ok v oork om en d at e en b eslu it u it b lij f t. A ls d aarv oor g een
re gelin g is g etr o ffe n , d an z o u d e b ela stin gp lic h tig e v ers to ken b lij v en v an r e ch ts b esc h erm in g. D at k an n atu urlij k n ie t. O m d ie r e d en
heeft d e w etg ev er in a rt. 7 :1 A w b b ep aald d at e en b ela n gh eb ben de b ero ep k an in ste lle n te gen h et u it b lij v en v an e en b eslu it . D e
voorw aard en w an neer z o ’n b ero ep sc h rif t k an w ord en in ged ie n d, z ij n v astg ele gd in a rt. 6 :1 2 A w b. E en v an d ie v oorw aard en is d e
in geb re k este llin g. D e e is e n d ie a an z o ’n in geb re k este llin g z ij n v erb onden , z ij n in H R 1 0 ju ni 2 016, n r. 1 5/0 0425,
NTFR 2 016/1 625
,
held er o p e en r ij g ezet. D e H oge R aad o ord eeld e d at v oor e en in geb re k este llin g a ls b ed oeld in a rt. 4 :1 7, lid 3 , A w b d e e is g eld t d at u it
een g esc h rif t d uid elij k b lij k t d at d e b ela n gh eb ben de h et b estu urs o rg aan a an m aan t o m a ls n og e en b ep aald b eslu it te n em en . D e
bela n gh eb ben de h oeft d aarb ij n ie t le tte rlij k d e w oord en ‘ a an m an en ’ o f ‘ in g eb re k e s te lle n ’ te g eb ru ik en . W el is v ere is t d at h et
gesc h rif t v old oen de d uid elij k m aak t ( i) o p w elk e a an vra ag h et b etr e k kin g h eeft, ( ii) d at d e b ela n gh eb ben de z ic h o p h et s ta n dpunt s te lt
dat h et b estu urs o rg aan o p d eze a an vra ag n ie t tij d ig h eeft b eslis t e n ( iii) d at d e b ela n gh eb ben de e ro p a an drin gt d at d ie b eslis sin g a ls n og
w ord t g en om en .
In d eze z aak s c h ort h et a an h et e ers te v ere is te . D e b ela n gh eb ben de m aak t n am elij k n ie t s p ecif ie k k en baar o p w elk e a an vra ag z ij n
verz o ek z ie t. D e b ela n gh eb ben de k om t n am elij k n ie t v erd er d an d e k re et ‘ m ij n e erd ere b ezw are n te gen d e e erd ere
nah effin gsa an sla gen ’. V oor e en c o rre cte in geb re k este llin g is d us n odig d at d e b ela n gh eb ben de s p ecif ic eert w elk e b ezw aars c h rif te n h ij
bed oelt e n te gen w elk e n ah effin gsa an sla gen d ie z ij n g eric h t.
O m dat d e in geb re k este llin g n ie t v old oet a an d e d aara an te s te lle n e is e n , v erk la art d e r e ch tb an k h et b ero ep n ie t- o ntv an kelij k .
D aarm ee z o u v oor d e r e ch tb an k ‘ d e k ous a f’ k unnen z ij n . Z o n ie t v oor d eze r e ch tb an k. H oew el d e r e ch tb an k n ie t o ver h et
onderlig gen de g esc h il e en o ord eel k an v elle n , la at d e r e ch tb an k h et n ie t n a o m h ie ro ver to ch e en o pm erk in g te m ak en c .q . e en
oord eel te v elle n . D e v ra ag d ie in d e p ro ced ure b ij h et b estu urs o rg aan a an d e o rd e m oet k om en , is o f d e b ela n gh eb ben de tij d ig e n o p
de ju is te w ij z e b ezw aar h eeft g em aak t te gen d e n ah effin gsa an sla gen . U it h et f e it e n co m ple x v olg t d at d e b ela n gh eb ben de d aarv oor
geen a p art g esc h rif t h eeft in ged ie n d, m aar d at h ij in d e o m sc h rij v in g v an d e b eta lin g v an d e n ah effin gsa an sla gen d e te k st ‘ h ie rb ij
m aak ik b ezw aar’ h eeft o pgen om en

H et in stit u ut B ela stin gd ie n st b esta at ( n aast d e d ir e cte u r e n d e d ouan e) u it e en in sp ecte u rs ta k e n e en o ntv an gers ta k . D e o ntv an gers ta k
zal in d it g ev al d e m eld in g ‘ h ie rb ij m aak ik b ezw aar’ h eb ben o ntv an gen a an gezie n d ie o p h et ( d ig it a le ) b an kafs c h rif t v an d e
ban kre k en in g v an d e B ela stin gd ie n st is v ers c h en en . H et is v erv olg en s d e v ra ag o f d it b an kafs c h rif t d an e en ‘ g esc h rif t’ is d at o p g ro nd
van a rt. 2 :3 A w b m oet w ord en d oorg ezo nden n aar d e in sp ecte u rs ta k ( h oofd stu k 6 A w b is im mers n ie t v an to ep assin g o p d e
In vord erin gsw et 1 990, z o dat o p d e a lg em en e d oorz en dverp lic h tin g m oet w ord en te ru ggegre p en ). D e r e ch tb an k g eeft a an d at d e
m eld in g o p h et b an kafs c h rif t g een ‘ g esc h rif t’ is , d at g een d oorz en dverp lic h tin g g eld t, e n g eeft d aarm ee d e b ela n gh eb ben de in f e it e in
overw egin g o m z ij n v erd ere p ro ced ure te s ta k en . D e b eslis sin g te n o verv lo ed e v an d e r e ch tb an k b re n gt im mers e en k ettin gre actie
te w eeg. A ls n ie t o p d e ju is te w ij z e b ezw aar is g em aak t te gen d e n ah effin gsa an sla gen , b esta at e r a ls g ev olg d aarv an g een
bezw aars c h rif t( e n ) e n d us o ok g een b ezw aarp ro ced ure (s ) e n d aard oor k an o ok h et n em en v an e en b eslis sin g d oor d e in sp ecte u r n ie t
w ord en a fg ed w ongen . O f d e b ela n gh eb ben de z ic h d eze ‘ v in gerw ij z in g’ v an d e r e ch tb an k o ok te r h arte n eem t, z u lle n w ij m oete n
afw ach te n .
[1 ]
Mr. M .H .W .N . L am mers is a d vocaat b ij J a eger a d vocate n -b ela stin gk undig en te A m ste rd am .
[2 ]
De a u te u r is a d vocaat b ij J a eger A dvocate n -b ela stin gk undig en te A m ste rd am .
NAAR B O VEN
Bro n:
http :/ /w ww.n dfr.n l/ lin k/N TFR 2017-2 518
Datu m : 1 3-1 1-2 017 1 6:1 9:1 7
Alle r e ch te n v oorb eh ouden . A lle a u te u rs re ch te n e n d ata b an kre ch te n v an d eze t e kst w ord en u it d ru kkelijk v oorb eh ouden . D eze r e ch te n b eru ste n b ij S du U it g ev ers .
Nie ts u it N DFR m ag w ord en v erv eelv oudig d, o pgesla g en in e en g eau to m atis eerd g eg ev en sb esta n d o f o pen baar g em aakt in e n ig e v orm o f o p e n ig e w ijz e , h etz ij
ele ktro nis ch ,m ech an is ch , d oor f o to ko pie ën , o pnam en o f e n ig e a n dere m an ie r, z o nder v oora fg aan de s ch rif te lijk e t o este m min g v an d e u it g ev er.
All r ig hts r e serv ed . N o p art o f t h is p ublic atio n m ay b e r e p ro duced , s to re d in a r e trie v al s y ste m , o r t ra n sm it te d in a n y f o rm o r b y a n y m ean s, e le ctro nic , m ech an ic al, p hoto co pyin g,
re co rd in g o r o th erw is e, w it h out t h e p ublis h er’s p rio r c o nsen t.
«

Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie