Niet duidelijk waarop de 'ingebrekestelling' betrekking heeft

  

Niet duidelijk waarop de 'ingebrekestelling' betrekking heeft

Gepubliceerd in: Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017/2518
Datum: 17-08-2017
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

Nederla n ds T ijd sch rif t v oor F is ca al R ech t 2 017/2 518

Nie t d u id elijk w aaro p d e 'i n gebre k este llin g' b etr e k kin g h eeft

Bela stin gja ar/t ijd v ak

2014-2 015

Bro ndo cum en te n

Rech tb an k N oord -N ederla n d 1 7 a ugustu s 2 017, n rs. 1 7/2 193 t /m 1 7/2 195

Tre fw oord en

do orz en dp lic h t

Wetsa rtik ele n

Awb - a rt. 2 :3

Awb - a rt. 6 :2

Awb - a rt. 6 :4

Awb - a rt. 6 :1 2

Awb - a rt. 6 :1 5

Aute ur

Mr. M .H .W .N .

Lam mers

[2 ]

Public atie datu m

12-1 0-2 017

Afle v erin gsn um mer

41

Sam en va ttin g

B ela n gh eb ben de h eeft b ij d rie o verb oek in gen in n ovem ber 2 014 e n ja n uari 2 015 v an d e v ers c h uld ig d e m oto rrij tu ig en bela stin g d e

te k st ‘ h ie rb ij m aak ik b ezw aar’ to egev oegd . B ij b rie f v an 2 4 m aart 2 016 h eeft b ela n gh eb ben de b ezw aar g em aak t te gen d e

nah effin gsa an sla g m oto rrij tu ig en bela stin g e n d aarin te v en s v erm eld d at h ij g ra ag w il d at z ij n e erd ere b ezw are n te gen e erd ere

nah effin gsa an sla gen a ls n og in b eh an delin g w ord en g en om en . B ela n gh eb ben de s te lt v oorts d at h ij d e in sp ecte u r in g eb re k e s te lt a ls d e

gev ra agd e b eh an delin g u it b lij f t. B ij b rie f v an 8 ju ni 2 017 is b ela n gh eb ben de in b ero ep g ek om en w egen s h et u it b lij v en v an d e

betr e ffe n de u it s p ra k en o p b ezw aar. D e in sp ecte u r s te lt d at e r g een b ezw aars c h rif te n z ij n in ged ie n d. D e r e ch tb an k o verw eegt d at

voor d e in geb re k este llin g v ere is t is d at v old oen de d uid elij k is w aaro p d e a an vra ag z ie t. D aara an v old oet d e b rie f v an b ela n gh eb ben de

van 2 4 m aart 2 016 n ie t. N u e en ju is te in geb re k este llin g o ntb re ek t e n g een b ero ep is g ed aan o p a rt. 6 :1 2 lid 3 A w b, z ij n d e b ero ep en

pre m atu ur. D e r e ch tb an k v oegt h ie ra an to e d at d e d oorz en dverp lic h tin g v an a rt. 2 :3 A w b v an to ep assin g is o p d e o ntv an ger, m aar

dat d e v erm eld in g ‘ h ie rb ij m aak ik b ezw aar’ n ie t m aak t d at v oor d e o ntv an ger d uid elij k w as e r d at s p ra k e w as v an e en g esc h rif t d at

‘k en nelij k ’ b ij e en a n der b estu urs o rg aan th uis h oord e.

(B ero ep en n ie t- o ntv an kelij k .)

Com men ta ar

In h et b ela stin gre ch t k en nen w e e en g eslo te n s te ls e l v an r e ch ts m id dele n . A lle en te gen b ep aald e b eslu it e n k an b ezw aar w ord en

gem aak t e n la te r b ero ep w ord en in geste ld ( a rt. 2 6 A W R). H et k an o ok v oork om en d at e en b eslu it u it b lij f t. A ls d aarv oor g een

re gelin g is g etr o ffe n , d an z o u d e b ela stin gp lic h tig e v ers to ken b lij v en v an r e ch ts b esc h erm in g. D at k an n atu urlij k n ie t. O m d ie r e d en

heeft d e w etg ev er in a rt. 7 :1 A w b b ep aald d at e en b ela n gh eb ben de b ero ep k an in ste lle n te gen h et u it b lij v en v an e en b eslu it . D e

voorw aard en w an neer z o ’n b ero ep sc h rif t k an w ord en in ged ie n d, z ij n v astg ele gd in a rt. 6 :1 2 A w b. E en v an d ie v oorw aard en is d e

in geb re k este llin g. D e e is e n d ie a an z o ’n in geb re k este llin g z ij n v erb onden , z ij n in H R 1 0 ju ni 2 016, n r. 1 5/0 0425,

NTFR 2 016/1 625

,

held er o p e en r ij g ezet. D e H oge R aad o ord eeld e d at v oor e en in geb re k este llin g a ls b ed oeld in a rt. 4 :1 7, lid 3 , A w b d e e is g eld t d at u it

een g esc h rif t d uid elij k b lij k t d at d e b ela n gh eb ben de h et b estu urs o rg aan a an m aan t o m a ls n og e en b ep aald b eslu it te n em en . D e

bela n gh eb ben de h oeft d aarb ij n ie t le tte rlij k d e w oord en ‘ a an m an en ’ o f ‘ in g eb re k e s te lle n ’ te g eb ru ik en . W el is v ere is t d at h et

gesc h rif t v old oen de d uid elij k m aak t ( i) o p w elk e a an vra ag h et b etr e k kin g h eeft, ( ii) d at d e b ela n gh eb ben de z ic h o p h et s ta n dpunt s te lt

dat h et b estu urs o rg aan o p d eze a an vra ag n ie t tij d ig h eeft b eslis t e n ( iii) d at d e b ela n gh eb ben de e ro p a an drin gt d at d ie b eslis sin g a ls n og

w ord t g en om en .

In d eze z aak s c h ort h et a an h et e ers te v ere is te . D e b ela n gh eb ben de m aak t n am elij k n ie t s p ecif ie k k en baar o p w elk e a an vra ag z ij n

verz o ek z ie t. D e b ela n gh eb ben de k om t n am elij k n ie t v erd er d an d e k re et ‘ m ij n e erd ere b ezw are n te gen d e e erd ere

nah effin gsa an sla gen ’. V oor e en c o rre cte in geb re k este llin g is d us n odig d at d e b ela n gh eb ben de s p ecif ic eert w elk e b ezw aars c h rif te n h ij

bed oelt e n te gen w elk e n ah effin gsa an sla gen d ie z ij n g eric h t.

O m dat d e in geb re k este llin g n ie t v old oet a an d e d aara an te s te lle n e is e n , v erk la art d e r e ch tb an k h et b ero ep n ie t- o ntv an kelij k .

D aarm ee z o u v oor d e r e ch tb an k ‘ d e k ous a f’ k unnen z ij n . Z o n ie t v oor d eze r e ch tb an k. H oew el d e r e ch tb an k n ie t o ver h et

onderlig gen de g esc h il e en o ord eel k an v elle n , la at d e r e ch tb an k h et n ie t n a o m h ie ro ver to ch e en o pm erk in g te m ak en c .q . e en

oord eel te v elle n . D e v ra ag d ie in d e p ro ced ure b ij h et b estu urs o rg aan a an d e o rd e m oet k om en , is o f d e b ela n gh eb ben de tij d ig e n o p

de ju is te w ij z e b ezw aar h eeft g em aak t te gen d e n ah effin gsa an sla gen . U it h et f e it e n co m ple x v olg t d at d e b ela n gh eb ben de d aarv oor

geen a p art g esc h rif t h eeft in ged ie n d, m aar d at h ij in d e o m sc h rij v in g v an d e b eta lin g v an d e n ah effin gsa an sla gen d e te k st ‘ h ie rb ij

m aak ik b ezw aar’ h eeft o pgen om enH et in stit u ut B ela stin gd ie n st b esta at ( n aast d e d ir e cte u r e n d e d ouan e) u it e en in sp ecte u rs ta k e n e en o ntv an gers ta k . D e o ntv an gers ta k

zal in d it g ev al d e m eld in g ‘ h ie rb ij m aak ik b ezw aar’ h eb ben o ntv an gen a an gezie n d ie o p h et ( d ig it a le ) b an kafs c h rif t v an d e

ban kre k en in g v an d e B ela stin gd ie n st is v ers c h en en . H et is v erv olg en s d e v ra ag o f d it b an kafs c h rif t d an e en ‘ g esc h rif t’ is d at o p g ro nd

van a rt. 2 :3 A w b m oet w ord en d oorg ezo nden n aar d e in sp ecte u rs ta k ( h oofd stu k 6 A w b is im mers n ie t v an to ep assin g o p d e

In vord erin gsw et 1 990, z o dat o p d e a lg em en e d oorz en dverp lic h tin g m oet w ord en te ru ggegre p en ). D e r e ch tb an k g eeft a an d at d e

m eld in g o p h et b an kafs c h rif t g een ‘ g esc h rif t’ is , d at g een d oorz en dverp lic h tin g g eld t, e n g eeft d aarm ee d e b ela n gh eb ben de in f e it e in

overw egin g o m z ij n v erd ere p ro ced ure te s ta k en . D e b eslis sin g te n o verv lo ed e v an d e r e ch tb an k b re n gt im mers e en k ettin gre actie

te w eeg. A ls n ie t o p d e ju is te w ij z e b ezw aar is g em aak t te gen d e n ah effin gsa an sla gen , b esta at e r a ls g ev olg d aarv an g een

bezw aars c h rif t( e n ) e n d us o ok g een b ezw aarp ro ced ure (s ) e n d aard oor k an o ok h et n em en v an e en b eslis sin g d oor d e in sp ecte u r n ie t

w ord en a fg ed w ongen . O f d e b ela n gh eb ben de z ic h d eze ‘ v in gerw ij z in g’ v an d e r e ch tb an k o ok te r h arte n eem t, z u lle n w ij m oete n

afw ach te n .

[1 ]

Mr. M .H .W .N . L am mers is a d vocaat b ij J a eger a d vocate n -b ela stin gk undig en te A m ste rd am .

[2 ]

De a u te u r is a d vocaat b ij J a eger A dvocate n -b ela stin gk undig en te A m ste rd am .

NAAR B O VEN

Bro n:

http :/ /w ww.n dfr.n l/ lin k/N TFR 2017-2 518

Datu m : 1 3-1 1-2 017 1 6:1 9:1 7

Alle r e ch te n v oorb eh ouden . A lle a u te u rs re ch te n e n d ata b an kre ch te n v an d eze t e kst w ord en u it d ru kkelijk v oorb eh ouden . D eze r e ch te n b eru ste n b ij S du U it g ev ers .

Nie ts u it N DFR m ag w ord en v erv eelv oudig d, o pgesla g en in e en g eau to m atis eerd g eg ev en sb esta n d o f o pen baar g em aakt in e n ig e v orm o f o p e n ig e w ijz e , h etz ij

ele ktro nis ch ,m ech an is ch , d oor f o to ko pie ën , o pnam en o f e n ig e a n dere m an ie r, z o nder v oora fg aan de s ch rif te lijk e t o este m min g v an d e u it g ev er.

All r ig hts r e serv ed . N o p art o f t h is p ublic atio n m ay b e r e p ro duced , s to re d in a r e trie v al s y ste m , o r t ra n sm it te d in a n y f o rm o r b y a n y m ean s, e le ctro nic , m ech an ic al, p hoto co pyin g,

re co rd in g o r o th erw is e, w it h out t h e p ublis h er’s p rio r c o nsen t.

«Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op