nl-NLen-GB

Niet gebleken dat belanghebbende rekeninghouder was

Gepubliceerd in: NTFR 2013/235
Datum: 20-09-2012
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR2013/235 Nietgebleken datbelanghebbende rekeninghouder was
RechtbankBreda20september2012,nr.12/01937
Belastingjaar/tijdvak Trefwoorden Wetsartikelen
2009Brondocument informatiebeschikking
AWR-art. 52a AWR-art. 25 AWR-art. 47
Auteur LJN
ECLI
mr. M.H.W.N. Lammers BY2216
ECLI:NL:RBBRE:2012:BY2216
Samenvatting
HetMinisterie vanFinanciënheeftvande Belgische Autoriteitenmicrofiches ontvangenvanhouders vaneenLuxemburgse
bankrekening (KB-Lux).Belanghebbende is door de belastingdienstgeïdentificeerd als houder vaneenrekening in1994.De inspecteur stuurtaanbelanghebbende eenbriefmetvragenover mogelijke buitenlandse tegoeden.Belanghebbende beantwoordtde vragenaldus dathijgeenbuitenlandse tegoedenheeft.De inspecteur steltdatbelanghebbende de vragennietnaar waarheid heeftbeantwoord en geefteeninformatiebeschikking af.Belanghebbende komtinberoep.
De rechtbank komttothetoordeeldatbelanghebbende welaanzijninformatieverplichting heeftvoldaan.Nietis geblekendatde antwoordenvanbelanghebbende nietop waarheid berusten.Hetenige bewijsmiddeldatde inspecteur heeftzijnde gegevens vande microfiches.Hiermee is nietvastkomente staandatbelanghebbende in1994 over die tegoedenbeschikte,endus ook nietin2009. De rechtbank vernietigtde informatiebeschikking.
(Beroep gegrond.)
Commentaar
Sinds de inwerkingtreding vande Wetrechtsbescherming belastingplichtigenbijcontrolehandelingenis ruim anderhalfjaar verstreken.
Indeze tijd heeftde rechtspraak eenbegingemaaktmethetverduidelijkenvande nieuwe wetgeving.Inalle uitsprakendie totde onderhavige procedure zijngedaan,is het(hoger) beroep vande belanghebbendenongegrond verklaard.De onderhavige uitspraak heeftdus de primeur nuhetgelijk eenkeer nietaanzijde vande inspecteur rust.
De onderhavige procedure betrefteenKB-Luxzaak waarbijbelanghebbende is gekwalificeerd als ontkenner.Nadatde inspecteur binnende door hem gestelde termijngeeninformatie vanbelanghebbende krijgtover de volgens hem aanwezige buitenlandse bankrekeningen,vaardigthijeeninformatiebeschikking uit.Belanghebbende steltechter dathijaanzijninformatieverplichtingenheeft voldaannuhijaande inspecteur heeftgemeld geenbuitenlandse tegoedente hebben.
De rechtbank steltvoorop datde informatiebeschikking alleenterechtis afgegevenindienbelanghebbende de gestelde vragenniet naar waarheid heeftbeantwoord.De bewijslasthiertoe rustop de inspecteur.Hetaanleverenvanhetmicrofiche uit1994 methetdaarbij behorende onderzoeksresultaatals gevolg waarvanbelanghebbende zouzijngeïdentificeerd,is volgens de rechtbank nietvoldoende om aannemelijk te makendatbelanghebbende de vragenover zijnbelastingplichtin2009 nietnaar waarheid zouhebbenbeantwoord. Methetfeitdatbelanghebbende als eenontkenner wordtgekwalificeerd inhetKB-Luxprojectkangeenrekening wordengehoudenals daarover nog geenonherroepelijke rechterlijke beslissing ligt,aldus hetoordeelvande rechtbank.
Deze uitspraak ligtinlijnmetandere lagere jurisprudentie.Zo oordeelde Rechtbank Leeuwardenop 11 december 2012 (nr.12/00702, LJN:BY6173) dateeninformatiebeschikking terechtwerd afgegevenaaneenontkenner omdatover de betrokkenheid bijde betreffende buitenlandse bankrekening reeds eenonherroepelijke rechterlijke beslissing lag.De vraag blijftwelwatbelanghebbende hier inde praktijk mee opschiet.Inhetnieuwe art.52a,lid 4,AWRis immers bepaald datde mogelijkheid vaneenprocedure bijde burgerlijke rechter,metals inzeteenveroordeling totnakoming vande informatieverplichtingenop straffe vaneendwangsom,mogelijk blijft.
[1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijHertoghs advocaten– belastingkundigen.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2013-235 Datum:25-4-2016 14:17:48
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie