nl-NLen-GB

Nieuw standpunt belanghebbende wordt aangemerkt als nieuw feit

Datum: 17-09-2009
Auteur(s): I.R.J. Thijssen

Bekijk PDF

NTFR2010/1451 Nieuwstandpuntbelanghebbende wordt aangemerktals nieuwfeit
RechtbankHaarlem17september2009,nr.08/04022
Belastingjaar/tijdvak Trefwoorden
Wetsartikelen
Auteur LJN
ECLI
2000Brondocument ambtelijk verzuim,
transactievoordeel AWR-art. 16 AWR-art. 67e
mr. I.R.J. Thijssen BM2421
ECLI:NL:RBHAA:2009:BM2421
Samenvatting
Belanghebbende heeftop 24 december 1998 eenpand gekocht.Op 28 oktober 1999 geeftbelanghebbende eenmakelaar de
opdrachtom hetpand te verkopen.Hijverkoopthetechter buitende makelaar om voor f1.550.000 enhijkomtmetde makelaar begin 2000 overeendathetpand uitde verkoop wordtgehaald.Hetpand wordtop 25 januari 2000 geleverd.De behaalde verkoopwinstvan f1.034.604 heeftbelanghebbende nietverantwoord inzijnaangifte IB/PVV 1999,nochindie van2000.De transactiewinstheeftde inspecteur betrokkeninde aanslag IB/PVV 1999.De rechtbank heeftineeneerdere uitspraak echter beslotendatde inspecteur de verkoopwinsttenonrechte aanhetjaar 1999 heefttoegerekend.Deze uitspraak is,voor zover hier vanbelang,instand gebleven.Naar aanleiding vandie uitspraak heeftde inspecteur de onderhavige navorderingsaanslag over hetjaar 2000 opgelegd.Inberoep tegen deze navorderingsaanslag steltbelanghebbende datsprake is vanambtelijk verzuim,omdatde inspecteur altijd heeftgewetendathet pand in2000 geleverd is entochde verkoopwinstin1999 heeftbelast.Er is naar zijnmening daarom geensprake vaneennieuwfeit datnavordering rechtvaardigt.De rechtbank is vanoordeeldatde stelling vanbelanghebbende op de zitting over 1999,datals er al sprake is vanbelastbare winst,deze aanhetjaar 2000 toegerekend moetworden,hetnieuwe feitis op grond waarvannavordering mogelijk is.De stelling datsprake is vanopzetbijbelanghebbende vindtde rechtbank onvoldoende onderbouwd.Omdatgeengrove schuld is gesteld,komtde boete te vervallen.
(Beroep gegrond.)
Commentaar
Tijdens eenboekenonderzoek bijeenmakelaar wordtdoor de inspecteur geconstateerd datbepaalde vastgoedtransactiewinstenniet
zijnverantwoord inzijnaangifte(n) inkomstenbelasting.Eenvandeze vastgoedtransacties betrofde verkoop vaneenpand in1999 welk pand pas in2000 werd geleverd enbetaald.Vervolgens heeftde inspecteur op 15 mei 2004 (primitieve) aanslageninkomstenbelasting over de jaren1999 en2000 opgelegd waarbijhijde desbetreffende transactiewinstheeftbelastinhetjaar 1999,hetjaar waarinde koopovereenkomstwerd gesloten.Uiteindelijk is inde tegendeze aanslagengerichte (hoger)beroepprocedure komenvastte staandat op grond vangoed koopmansgebruik de desbetreffende transactiewinstpas belastkanwordenop hetmomentwaarop hetvastgoed werd geleverd,te weteninhetjaar 2000 (NTFR2009/1578 enNTFR2009/756).Naar aanleiding vandeze rechterlijke uitspraak heeft de inspecteur eennavorderingsaanslag inkomstenbelasting over 2000 opgelegd om alsnog de desbetreffende transactiewinstinde heffing te begrijpen.De onderhavige procedure is gerichttegendeze alsnog opgelegde navorderingsaanslag inkomstenbelasting over hetjaar 2000 ende vraag is ofde inspecteur welbeschiktover eennieuwfeit.
Omdatbelanghebbende pas inzijnberoepschriftbetreffende de aanslag inkomstenbelasting over hetjaar 1999 het(subsidiaire) standpuntinnam dat– ingevalde transactiewinstbelastzouzijn– heffing pas plaats dientte vindeninhetjaar 2000,is ditnieuw ingenomensubsidiaire standpuntvolgens Rechtbank Haarlem aante merkenals hetnieuwe feitop grond waarvannavordering over het jaar 2000 gerechtvaardigd is.Ditomdathetdoor belanghebbende ingenomenstandpuntde inspecteur tentijde vande oplegging van de primitieve aanslag over hetjaar 2000 nietbekend was enhem ook redelijkerwijs nietbekend konzijn,aldus Rechtbank Haarlem.Een onbegrijpelijk oordeel.De inspecteur was volledig op de hoogte vanhetfeitdatde verkoopovereenkomstwas geslotenin1999 endat de levering (metbijbehorende betaling) pas in2000 plaatsvond.Desondanks belasthijde transactiewinstuitsluitend in1999 enverzuimt hijom eenaanslag ter behoud vanrechtenop te leggenover hetjaar 2000.Indatgevalbeschiktde inspecteur nietover eennieuwfeit om alsnog eennavorderingsaanslag over hetjaar 2000 te kunnenopleggen.
Ik vraag mijoverigens ook afofde inspecteur redelijkerwijs nietbekend had kunnenzijnmethetstandpuntvande belanghebbende dat winstneming pas plaatsvindtinhetjaar waarinhijzijntransactiewinstheeftgerealiseerd.Hetstandpuntvanbelanghebbende lijktmij immers zeer voor de hand liggen.Op grond vangoedkoopmansgebruik behoortwinstpas belastte wordeninhetjaar waarindeze definitiefis gerealiseerd.Juistbijtransactiewinstenis hetrealisatiebeginselmaatgevend,welk beginselinhoudtdateenbate pas in aanmerking wordtgenomenop hettijdstip waarop deze als gerealiseerd kanwordenbeschouwd.Inhetalgemeenis dithettijdstip waarop de levering vangoederenplaatsvindtenwaarop de ondernemer rechtverkrijgtop de overeengekomenvergoeding.Op basis vanhetrealisatiebeginselhad de inspecteur op zijnminsttwijfels moetenhebbenover de vraag ofde transactiewinstwelin1999 belast was enhad hijbijgevolg eenaanslag ter behoud vanrechtenmoetenopleggenover hetjaar 2000.Sterker nog:ik zie nietinwaarom de inspecteur überhauptheeftkunnenmenendatde in2000 gerealiseerde transactiewinstin1999 zoumoetenwordenbelast.Rechtbank Haarlem vindtditzeer voor de hand liggende standpuntvanbelanghebbende kennelijk zo vergezochtdatde inspecteur daar redelijkerwijs nietop bedachthad hoevenzijn.

[1]Mr.I.R.J.Thijssenis advocaatbijJaeger advocaten-belastingkundigente Amsterdam.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2010-1451 Datum:11-4-2016 16:24:07
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie