nl-NLen-GB

Omkering bewijslast na onherroepelijk geworden informatiebeschikking ziet op gehele navorderingsaanslag

Gepubliceerd in: NTFR 2015/2224
Datum: 12-06-2015

Bekijk PDF

NTFR2015/2224 Omkering bewijslastna onherroepelijk geworden informatiebeschikking zietop gehele navorderingsaanslag
Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch12juni2015,nr.14/00788
Belastingjaar/tijdvak Trefwoorden
Wetsartikelen
Auteur
2007Brondocument omkering en verzwaring
bewijslast, redelijke schatting AWR-art. 27e
AWR-art. 52a AWR-art. 25
mr. M.H.W.N. Lammers
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2015:2126
Samenvatting
Bijdiverse invallenvande politie zijnhennepkwekerijenaangetroffenineendoor belanghebbende verhuurde woning.Nadienis ten
aanzienvanbelanghebbende,naar aanleiding vantwee boekenonderzoeken,eeninformatiebeschikking genomeninverband methet nietvoldoenaande administratievoorschriftenvoor eendoor hem gedrevenonderneming die bestond uithetorganiserenvanfeesten enconcerten.Tegendeze informatiebeschikking is geenrechtsmiddelaangewend.De inspecteur heefthetinkomenvan belanghebbende over vijfjarengecorrigeerd metinkomstenuithennepteelten-handel.Hethofachtaannemelijk datbelanghebbende in de onderhavige jarenbetrokkenwas bijhennepteelten-handel.Nubelanghebbende geenbezwaar heeftgemaakttegende informatiebeschikking,is deze onherroepelijk gewordenmetals gevolg datde bewijsrechtelijke sanctie vanomkering enverzwaring van de bewijslastintreedtendatop belanghebbende de lastrustovertuigend aante tonendateninhoeverre de uitspraak op bezwaar onjuistis.De informatiebeschikking had blijkens de tekstbetrekking op ernstige gebrekeninde administratie vande onderneming die bestond uithetorganiserenvanfeestenenconcerten.De omkering enverzwaring vande bewijslastraaktvolgens hethofechter de gehele navorderingsaanslag.Belanghebbende heeftnaar hetoordeelvanhethofnietdoenblijkendateninhoeverre de navorderingsaanslag te hoog is.Anders dande rechtbank (Rechtbank Zeeland-West-Brabant20 juni 2014,nr.13/7179) is hethofvan oordeeldatde inspecteur eenredelijke,beargumenteerde eninzichtelijke schatting tengrondslag heeftgelegd aande navorderingsaanslag voor zover deze betrekking heeftop de inkomstenuithennepteelt/handel.Tenaanzienvande vergrijpboete overweegthethofdatde inspecteur geenfeitenofomstandighedenheeftgesteld die hetverwijtkunnenschragendatbelanghebbende willens enwetens de aanmerkelijke kans heeftaanvaard dathetnietaangevenvande opbrengstuithennepteelttotgevolg zoukunnen hebbendatte weinig belasting wordtgehevenendatbelanghebbende zichvanditlaatste bewustwas.Voor eenvergrijpboete is dan geenplaats.Nude inspecteur nietheeftgesteld datbelanghebbende subsidiair hetverwijtgrove schuld is te maken,vernietigthethof de boete.
(Hoger beroep gegrond.)
Commentaar
Omkering enverzwaring vande bewijslastkanzichindrie situaties voordoen,te weten
1 bijhetnietdoenvande vereiste aangifte,
2 bijhetnietvoldoenaande informatieverplichtingenen 3 bijhetnietvoldoenaande administratieplicht.
Voor de omkering is inde laatste twee mogelijkhedennoodzakelijk datde inspecteur eeninformatiebeschikking heeftafgegeven,die ook onherroepelijk is geworden.Komtde belastingplichtige op tegende informatiebeschikking danmoetindie procedure beoordeeld wordenof
– sprake is vanschending vande informatie- ofadministratieplichten
– de schending de omkering enverzwaring vande bewijslastrechtvaardigt.
Beoordeeltde rechter beide toetsingscriteria positiefdanstaatde omkering enverzwaring vande bewijslastvast.
Door de inspecteur is indeze zaak eeninformatiebeschikking uitgevaardigd,waartegende belastingplichtige nietis opgekomen.Dit zorgter dus directvoor datde belastingplichtige ineennadelige bewijspositie komtte verkerenomdathierdoor de omkering en verzwaring vande bewijslastvaststaat.De belastingplichtige moetdaardoor overtuigend aantonendateninhoeverre de uitspraak op bezwaar vande inspecteur endus de belastingaanslag onjuistis.Eenbewijslastdie inde praktijk praktischonmogelijk is.
Over de reikwijdte vande omkering vande bewijslastoordeelthetgerechtshofdatdeze de gehele navorderingsaanslag raakt.Daarbij verwijsthetgerechtshofnaar de parlementaire geschiedenis.Uitde parlementaire geschiedenis blijktechter datmetname is gesproken over de gevolgendie zijnverbondenaande schending vande informatieverplichtingen.Over de schending vande administratieplichten de gevolgendie daarvoor gelden,is nietgesproken.Voor de schending vande informatieverplichting gold datde Hoge Raad zichinhet verledennimmer heeftuitgelatenover de reikwijdte daarvan.Uitde lagere rechtspraak was eenwisselend beeld afte leiden:soms oordeelde de belastingrechter totbeperkte omkering enverzwaring (alleentenaanzienvande correctie),maar inde meeste vallen

oordeelde de belastingrechter datde schending de volledige (navorderings)aanslag raakte.De uitlatingeninde parlementaire geschiedenis sluitenderhalve aanbijdeze verplichtingen.
Voor hetnietvoldoenaande administratieplichtis inhetverledenechter inde parlementaire geschiedenis eenbelangrijk aanknopingspuntte vindendatde omkering vande bewijslastalleenhetbestanddeelvande aanslag raaktwaarop de administratie betrekking heeft.Inde wetsgeschiedenis (memorie vantoelichting bijwetsvoorstel21 287,V-N1989,p.2705) is vermeld:
‘Uitde bestaande jurisprudentie vloeittevens voortdatde inspecteur nietop grond vanhetenkele feitdatde belastingplichtige eenop hem rustende verplichting nietnakomt,de aanslag naar willekeur kanvaststellenende belastingplichtige zonder meer methetbewijs kanbelastendatdie aanslag onjuistis vastgesteld.
Voorts bestaatde verwachting dat,ook na de invoering vanartikel54,conform de bestaande jurisprudentie,hetnietvoldoenaaneenop de belastingplichtige rustende verplichting tenaanzienvaneenonderdeelvande aanslag niettengevolge zalhebbendatomkering van de bewijslastplaatsvindttenaanzienvande gehele aanslag.Hetverwerpenvande administratie op eenonderdeelhoeftdanook niette betekenendatde gehele winstberekening onbetrouwbaar is.Omkering vande bewijslastkandanuitsluitend plaatsvindentenaanzien vanhetdesbetreffende onderdeel.’
Dateenschending vande administratieplichtdirectde gehele navorderingsaanslag raakt,zoals hetgerechtshofoordeelt,vraag ik me danook sterk af.Temeer nuuithetarrestvande Hoge Raad van26 juni 2015,nr.13/04067,NTFR2015/2075 volgtdatschending van de administratieplichtalleengevolgenkanhebbenvoor hetgeschiltussenpartijenendus nietautomatischwordtdoorgetrokkennaar de gehele belastingaanslag.
Indeze zaak is hetinfeite eentheoretische discussie,omdatde enige correctie die ingeschilis,de correctie metbetrekking totde hennepteeltis waarvoor de administratieplichtzouzijngeschonden.De belastingplichtige krijgthetgerechtshofvervolgens nietovertuigd vanhetfeitdatde correctie vande inspecteur onjuistis.Daarbijheeftde belastingplichtige kennelijk aangevoerd datniethij,maar de huurder door justitie is vervolgd voor de hennepkwekerijendatook alleenjegens de huurder eenontnemingsvordering is ingesteld. Vanbelang is datgeenrechtsregelertoe verplichtdatde belastingrechter zichmoetaansluitenbijhetoordeelvande rechter inde straf-en/ofontnemingsprocedure (vgl.HR27 april2012,nr.11/02847,NTFR2012/1366).Uitde uitspraak vanhetgerechtshofvolgtechter nietdatde inspecteur inde onderhavige belastingprocedure andere ofnieuwe feitenheeftaangevoerd dandie zijnbeoordeeld inhet strafrechtelijk onderzoek enook geenandere argumentenop basis daarvan.Aangeziende inspecteur vermoedelijk uitsluitend heeft verwezennaar de uitkomstenvanhetstrafrechtelijke onderzoek had hetdubbeltje ook inhetvoordeelvande belastingplichtige kunnen uitvallen.Rechtbank Gelderland oordeelde op 6 augustus 2015,nr.15/111,namelijk ineensoortgelijke zaak datde correctie met betrekking totde inkomstenuithennepteeltdanvande baanis.
[1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijJaeger advocaten-belastingkundigente Amsterdam.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2015-2224 Datum:28-4-2016 11:31:56
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie