nl-NLen-GB

Ondanks boekenonderzoek geen gerechtvaardigd vertrouwen gewekt bij belastingadviseur

Gepubliceerd in: NTFR 2010/2254
Datum: 10-08-2010
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR2010/2254 Ondanks boekenonderzoek geen gerechtvaardigd vertrouwen gewektbijbelastingadviseur
RechtbankArnhem10augustus2010,nr.08/05550
Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen
Auteur LJN
ECLI
2007Brondocument AWR-art. 20
Algemene beginselen van behoorlijk bestuur en fiscaal compromis-art. 0
mr. M.H.W.N. Lammers BN3553
ECLI:NL:RBARN:2010:BN3553
Samenvatting
Belanghebbende drijfteenadministratie-,belastingadvies-,assurantie- enfinancieringskantoor.Inmei 2007 heeftbelanghebbende een
kantoorpand geleverd aanB bv,waarvanbelanghebbende middellijk alle aandelenbezit.Ter zake vandeze levering is € 242.250 aan omzetbelasting inrekening gebracht.Hetpand wordtdoor B bvbelastverhuurd aanbelanghebbende.Belanghebbende heeftde in verband metde levering verschuldigde omzetbelasting nietaangegeven.Injuni 2008 wordtdittijdens eenboekenonderzoek nietontdekt door de inspecteur.Pas injuli 2008,wanneer B bvinhaar aangifte hetbedrag van€ 242.250 als voorbelasting inaftrek brengt,wordtde inspecteur hiermee bekend enlegthijeennaheffingsaanslag omzetbelasting op.Ingeschilis ofbelanghebbende eengeslaagd beroep kandoenop hetvertrouwensbeginsel.
Rechtbank Arnhem oordeeltdatbelanghebbende,belastingadviseur vanberoep enbovendieninbezitvande meestertitel,zichervan bewustmoetzijngeweestdatde aangifte over mei 2007 onjuistwas.Daarbijachtde rechtbank vanbelang datop de afrekening vande notaris eninde akte vanlevering,die door belanghebbende is ondertekend,is vermeld datde levering is belastmetomzetbelasting.De rechtbank hechtgeengeloofaande verklaring vanbelanghebbende dathijinde veronderstelling verkeerde datde verleggingsregeling vantoepassing was.Ook kanbelanghebbende zichnietverschuilenachter eenvermeende foutvanzijnaangiftemedewerker.
(Beroep ongegrond.)
Commentaar
1.Indeze procedure gaathetover de vraag ofuithetbijde belanghebbende ingestelde boekenonderzoek eeninrechte te beschermen
vertrouwenheeftgewekttenaanzienvande omzetbelasting over de levering vaneennieuwpand.
2.Eenbijde belastingplichtige ingesteld boekenonderzoek kanbijdeze hetinrechte te beschermenvertrouwenwekkendatde belastingadministratie de fiscale behandeling vaneenbepaalde aangelegenheid door de belastingplichtige goedkeurt,ook als een expliciete standpuntbepaling ontbreekt.Hierbijis hetvoldoende datde belastingplichtige inde gegevenomstandighedenmocht aannemendatdie aangelegenheid bijdatboekenonderzoek op haar fiscale merites is beoordeeld.Voorwaarde hierbijis weldatdie aangelegenheid vanzodanig belang is datzijnietaande aandachtvande controlerend ambtenaar kanzijnontsnapténde fiscale gevolgenvandienaard zijndatde controlerend ambtenaar welopmerkingenzouhebbengemaakt,zo niettotnaheffing zouzijn overgegaan.Verder mag de fiscale behandeling vandie aangelegenheid door de belastingplichtige nietevidentinstrijd metde wetzijn.
3.Indiendeze ‘hobbel’ is genomen,dientnog vastgesteld te wordenofde belanghebbende zichervanbewustis geweestdatzijn handelwijze onjuistwas.Indatgevalheeftde Hoge Raad inHR2 mei 2003,nr.37.147,NTFR2003/809 namelijk eenbeperking aangebrachttenaanzienvanhetvertrouwensbeginsel.Is de belanghebbende zichervanbewustgeweestdatzijnhandelwijze nietjuistis, dankanhijdaaraangeeninrechte te beschermenvertrouwenontlenen.
4.InditgevaloordeeltRechtbank Arnhem datvoldaanis aanhetvereiste datde aangelegenheid inhetboekenonderzoek is beoordeeld.Hetging namelijk om eenaangelegenheid die verhoudingsgewijs vanzodanig belang was datzijnietaande aandachtvan de controleambtenaar konzijnontsnapt.Daar komtbijdatde controleambtenaar ook daadwerkelijk aandachthad geschonkenaande levering vanhetnieuwe kantoorpand.De controleambtenaar had er daarbijechter voor gekozenom geendiepgravend onderzoek te doen.De rechtbank is vanoordeeldatdeze keuze vande controleambtenaar voor rekening enrisico vande Belastingdienstmoet blijven.
5.Aanhettweede vereiste wordtnaar hetoordeelvande rechtbank nietvoldaan.De rechtbank oordeeltdatde belanghebbende zich ervanbewustis geweestdatzijnhandelwijze onjuistwas.Ter onderbouwing hiervanverwijstde rechtbank onder andere naar de persoonvande belanghebbende (belastingadviseur meteenmeestertitel),eentegenover de inspecteur afgelegde verklaring dathijde omzetbelasting bewustnietheeftaangegevenenbetaald omdathijdatbedrag nietwilde voorfinancierenenhetstandpuntdatde verleggingsregeling vantoepassing zouzijn.
6.Hetoordeelvande rechtbank komter eigenlijk op neer datde belanghebbende te kwader trouwwas.Als gevolg daarvankanhijaan de uitkomstenvanhetboekenonderzoek geeninrechte te beschermenvertrouwenontlenen.

[1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijHertoghs advocaten– belastingkundigen.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2010-2254 Datum:25-4-2016 13:52:15
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie