nl-NLen-GB

Ondernemer in woondecoratie-artikelen slaagt niet in verzwaarde bewijslast

Gepubliceerd in: NTFR 2015/637
Datum: 16-12-2014
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR2015/637 Ondernemer in woondecoratie-artikelen slaagtnietin verzwaarde bewijslast
Hof Arnhem-Leeuwarden16december2014,nr.13/01256
2008Brondocument AWR-art. 27e
mr. M.H.W.N. Lammers
Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen Auteur
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2014:9827
Samenvatting
Belanghebbende drijfteenonderneming inde vorm vaneeneenmanszaak.De ondernemingsactiviteitenbestaanuitde verkoop van
woondecoratie-artikelen.Belanghebbende heeftgeengehoor gegevenaande uitnodiging vande inspecteur tothetdoenvande aangifte IB 2008.Daarom heeftde inspecteur de aanslag IB 2008 ambtshalve vastgesteld naar eengeschatbelastbaar inkomenuit werk enwoning van€ 25.000.De rechtbank heefthetberoep ongegrond verklaard.Inhoger beroep heefthethofbelanghebbende alsnog inde gelegenheid gesteld jaarcijfers over te leggen.Datheeftbelanghebbende gedaan.Volgens die cijfers bedraagtde belastbare winstover 2008 € 8.704.Hethofsteltbelanghebbende niettemininhetongelijk.Belanghebbende heefteenverzwaarde bewijslastende schatting vande inspecteur is volgens hethofredelijk.Belanghebbende slaagtvolgens hethofnieterinte voldoenaan de verzwaarde bewijslast.De alsnog overgelegde cijfers ‘rammelen’.Er is eenstelpostopgenomenvoor privé-opnames vanslechts €  7.864,de balans is nietinevenwichtener is sprake vaneenonbegrijpelijke overboeking vaneenzakelijke schuld naar privé,aldus het hof.
(Hoger beroep ongegrond.)
Commentaar
Art.27e AWRbepaaltdatde bewijslastonder andere moetwordenomgekeerd enverzwaard als de belastingplichtige nietde vereiste
aangifte heeftgedaan.Ditartikelis,conform de schakelbepaling vanart.27h,lid 2,AWR,ook vantoepassing inde hogerberoepsfase. Op grond vanart.8 AWRis eenieder die is uitgenodigd tothetdoenvanaangifte,gehoudendeze aangifte duidelijk,stellig enzonder voorbehoud inte vulleneninte zendenaande Belastingdienst.De belastingplichtige indeze procedure heeftgeengehoor gegevenaan hetverzoek vande inspecteur.Ook de herinneringsbriefende aanmaning hebbende belastingplichtige niettotactie aangezet. Daarmee manoeuvreertde belastingplichtige zichzelfineenonmogelijk bewijsparket.De belastingplichtige heeftdannamelijk de vereiste aangifte nietgedaanenmoetvervolgens overtuigend aantonendateninhoeverre de uitspraak op bezwaar vande inspecteur ende onderliggende aanslag onjuistzijn.Daarbijgeldtwelde restrictie datde inspecteur de aanslag nietnaar willekeur mag vaststellen, maar eenredelijke schatting moethanteren.Opmerkelijk daarbijindeze zaak is datde inspecteur inde voorgaande jaren(tot2008) steeds heeftvastgesteld datde belastingplichtige verlies heeftgeledenuitzijnondernemingsactiviteiten.In2008 daarentegenzouhettij – aldus hetstandpuntvande inspecteur – zijngekeerd,wantde inspecteur steltvoor datjaar eengeschatte winstvastvan€ 25.000.De rechtbank enhetgerechtshofoordelendatdie schatting redelijk is nude inspecteur aanvoertdatditbedrag moetwordenaangemerkt als eenminimum gezinsinkomenvoor levensonderhoud.De belastingplichtige kantegendeze schatting vande inspecteur eigenlijk niets inbrengen.De door hem overgelegde gegevens roepenmeer vragendanantwoordenop.Zo blijktuitde uitspraak bijvoorbeeld datde balans nietinevenwichtis,dateenonbegrijpelijke overboeking heeftplaatsgevondenendateenstelpostvoor privé-opnames is opgenomen.Bijdie laatste postzijnkennelijk door de inspecteur enhetgerechtshofvraagtekens gezet,die de belastingplichtige niet heeftkunnenwegnemen.Deze uitspraak toontwederom danook aandatals de bewijslastomgekeerd enverzwaard wordt,hetvoor de belastingplichtige praktischonmogelijk is om aandie bewijslastte kunnenvoldoen.
[1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijJaeger advocaten-belastingkundigente Amsterdam.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2015-637 Datum:25-4-2016 13:53:43
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie