nl-NLen-GB

Op in beroep prijsgegeven stelling kan in stelling hoger beroep niet worden teruggekomen

Gepubliceerd in: NTFR 2011/1489
Datum: 24-05-2011
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR2011/1489 Op in beroep prijsgegeven stelling kan in hoger beroep nietworden teruggekomen
HofLeeuwarden24mei2011,nr.10/00238
Belastingjaar/tijdvak Trefwoorden
2007Brondocument niet-ontvankelijk,
proceskostenvergoeding
Awb-art. 8:75
Wetsartikelen Auteur
LJN
ECLI
mr. M.H.W.N. Lammers BQ6096
ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ6096
Samenvatting
Belanghebbende maaktbezwaar tegende aanslag IB/PVV 2007 vannihil,omdathetdaarinvastgestelde inkomenvanbox3 zijn
huurtoeslag heeftverminderd totop nihil.Belanghebbende krijgtgelijk watde hoogte vanzijninkomenvanbox3 betreft,maar het verzamelinkomenende elementenvande aanslag wordennietbijbeschikking herzien.Nadatbelanghebbende beroep instelt,wordthet verzamelinkomenwelaangepast.Rechtbank Leeuwardenverklaarthetberoep niet-ontvankelijk,kentaanbelanghebbende een procesvergoeding toe engelastde inspecteur hetgriffierechtaanbelanghebbende te vergoeden.Hiertegenkomtde inspecteur in hoger beroep.
HofLeeuwardenverwijstnaar HR3 december 2010,nr.09/04397 (NTFR2010/2833).Nude inspecteur geheelaande bezwarenvan belanghebbende is tegemoetgekomen,zijneenvergoeding vanhetgriffierechteneenproceskostenvergoeding op hunplaats.De stelling vande inspecteur datbelanghebbende geenbelang zouhebbenbijzijnberoep heeftde inspecteur ter zitting vande rechtbank uitdrukkelijk enondubbelzinnig prijsgegeven,zodathijvolgens hethofdaarop inhoger beroep nietmeer terug kankomen.
(Hoger beroep ongegrond.)
Commentaar
1.Op grond vanart.6:21 Awb kantijdens hethorenoftijdens hetonderzoek ter zitting mondeling de (gedeeltelijke) intrekking vanhet
beroep plaatsvinden.De Hoge Raad heeftop 14 augustus 2009,nr.08/00066,NTFR2009/1793 vuistregels gegevenhoe moetworden omgegaanmetde situatie waarineenbelanghebbende op zo’nintrekking wenstterug te komen.
2.Innavolging vanhetarrestvan17 maart2006,nr.40.770,NTFR2006/416 overwoog de Hoge Raad op 14 augustus 2009:‘In verband metde mogelijkheid vanmisverstand ofonberadenheid,eninverband metde regeldateeningetrokkengriefinbeginselniet wederom inhogere instantie mag wordenopgevoerd,kaneengriefslechts danals ter zitting ingetrokkenwordenaangemerktindiende belanghebbende uitdrukkelijk enondubbelzinnig verklaartdie griefinte trekken.’
3.Hoewelhetarrestspecifiek zietop de situatie vaneenbelanghebbende,geldtook voor de inspecteur dathijnietop eendergelijke intrekking kanterugkomen.
4.Inditgevalwas de inspecteur ter zitting bijde rechtbank teruggekomenop zijnstelling datde belanghebbende geenbelang (meer) zouhebbenbijzijnberoep.Op deze stelling wenstde inspecteur inhoger beroep weer terug te komen.Redenhiervoor is datdoordatde belanghebbende eenbelang had bijzijnberoep aanhem de griffierechtenende proceskostenvoor de rechtbankfase (€ 644) moesten wordenvergoed.Hethofoordeeltechter datde inspecteur op zijnstelling nietmeer kanterugkomen,omdathijditter zitting vande rechtbank uitdrukkelijk enondubbelzinnig heeftprijsgegeven.
5.Inzijnconclusie van7 juni 2011,nr.10/04618,LJNBQ9061,gaatA-GWattelinop de vraag ofhetjuistis om ingetrokkenstellingenin eenhoger beroepsprocedure nietmeer aande orde te mogenstellen.De advocaat-generaalkomttotde conclusie dathetonder omstandighedenmogelijk zoumoetenzijnom ingetrokkenstellingenweer op te voeren.Inr.o.6.8 merktde advocaat-generaalechter op dathierbijweleenonderscheid zoukunnenwordengemaakttusseneenbelastingplichtige eneeninspecteur.
6.Voor eeninspecteur geldt,aldus de advocaat-generaal,dateenuitdrukkelijk enondubbelzinnige intrekking vaneenaanslaggrond of verweer voor de rechtbank gelijkgesteld kanwordenmeteentoezegging ofeenstandpuntbepaling vande overheid jegens de belastingplichtige.Daaraanis de inspecteur eenzijdig gebonden.Terugkomenop zo'ningetrokkenstelling zoudanook niettotde mogelijkhedenbehoren,aldus de advocaat-generaal.
7.Voor eenbelastingplichtige geldtdatde herkansingsfunctie inhoger beroep voorop moetstaan.De advocaat-generaalis danook vanmening dateenbelastingplichtige slechts dangeeningetrokkenstelling weer kanopvoerenals sprake is hijuitdrukkelijk en ondubbelzinnig afzietvanhetinstellenvanhoger beroep op hetdesbetreffende punt(r.o.6.8).
[1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijHertoghs advocaten– belastingkundigen.

Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2011-1489 Datum:25-4-2016 13:47:20
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie