nl-NLen-GB

Oplegging tweede primitieve legesaanslag is niet mogelijk

Gepubliceerd in: NTFR 2012/1639
Datum: 22-05-2012
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR2012/1639 Oplegging tweede primitieve legesaanslag is nietmogelijk
HofArnhem22mei2012,nr.11/00328
Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen
Auteur LJN
ECLI
2008Brondocument AWR-art. 11
AWR-art. 16 Gem.w.-art. 229
mr. M.H.W.N. Lammers BW7841
ECLI:NL:GHARN:2012:BW7841
Samenvatting
Belanghebbende heeftop 5 februari 2008 eenaanvraag ingediend voor hetverlenenvaneenreguliere bouwvergunning voor de aanleg
vaneenpaardenbak.De gemeente heeftvoor hetinbehandeling nemenhiervanbelanghebbende bijaanslag van17 april2008 leges in rekening gebracht.De bouwvergunning is op 1 september 2008 aanbelanghebbende verleend na verlening vaneenvrijstelling exart. 19,lid 2,WRO.Vervolgens heeftde gemeente belanghebbende eentweede legesaanslag metdagtekening 6 september 2008 opgelegd wegens bedoelde vrijstellingsprocedure.De rechtbank heefthetberoep tegende tweede aanslag ongegrond verklaard. Volgens hethofis de gemeente echter nietbevoegd eentweede aanslag op te leggen.Beide aanslagenziennamelijk op de dienst‘het inbehandeling nemenvaneenaanvraag’.Hiervoor kanmaar éénaanslag wordenopgelegd.Conversie vande tweede aanslag ineen navorderingsaanslag is nietmogelijk,omdateen‘nieuwfeit’ ontbreekt.
(Hoger beroep gegrond.)
Commentaar
1.Op grond vanart.16 AWRkande inspecteur – kortgezegd – navorderenindienhijbeschiktover eennieuwfeit,als de
belastingplichtige te kwader trouwis ofals sprake is vaneenkenbare fout.
2.Hetbegrip navordering wordtvolgens de systematiek vande AWRuitsluitend gebruiktbijbelastingheffing bijwege vanaanslag.Bij belastingendie gehevenwordenbijwege vanvoldoening ofafdrachtop aangifte,kangeennavorderingsaanslag wordenvastgesteld.In plaats daarvankande belasting die tenonrechte nietop aangifte is afgedragenofvoldaan,wordennageheven.
3.Leges is eenbelasting die bijwege vanaanslag wordtgeheven.De heffingsambtenaar kanderhalve,indienhijvoldoetaande voorwaarden,gebruikmakenvanzijnnavorderingsbevoegdheid.
4.De mogelijkheid om te weinig gehevenbelasting na te vorderen,is nietvantoepassing indieneenaanslag te laag is vastgesteld en dithetgevolg is vaneenverwijtbaar onjuistinzichtvande inspecteur inde feitendie bepalend zijnvoor (de omvang van) de belastingplichtofvaneenonjuistinzichtvande inspecteur inhetrecht.Ditis slechts anders indiende belastingplichtige indeze situatie te kwader trouwzouhebbengehandeld.
5.Door hethofwordtindeze zaak overwogendatnietgesteld ofgeblekenis datde belastingplichtige te kwader trouwheeftgehandeld. De heffingsambtenaar kanevenmingebruikmakenvande mogelijkheid om de navorderingsaanslag te baserenop eenkenbare fout (art.16,lid 2,onderdeelc,AWR).De eerste legesaanslag is immers gedagtekend 17 april2008 ende tweede 6 september 2008. Derhalve zijnbeide aanslagenruim voor de inwerkingtreding vanart.16,lid 2,onderdeelc,AWRop 1 januari 2010 vastgesteld.
6.De heffingsambtenaar kanderhalve slechts navorderenindienhijaannemelijk maaktdatde aanslag te laag is vastgesteld,maar dat ditniethetgevolg is vaneenverwijtbaar onjuistinzichtvanhem inde feitendie bepalend zijnvoor (de omvang van) de belastingplichtof vaneenonjuistinzichtinhetrecht.
7.Indie bewijslastslaagtde heffingsambtenaar indeze zaak niet.Onder verwijzing naar HR8 augustus 2003,nr.37.570,NTFR 2003/1399 oordeelthethofdatsprake is vaneenonjuistinzichtinhetrechtbijde heffingsambtenaar.Ditverhinderthetvaststellenvan de navorderingsaanslag.
[1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijHertoghs advocaten– belastingkundigen.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2012-1639 Datum:25-4-2016 13:58:42
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie