nl-NLen-GB

Proceshandelingen in incidentele hoger beroep worden op eenzelfde wijze vergoed als proceshandelingen in principale hoger beroep

Datum: 13-08-2010
Auteur(s): I.R.J. Thijssen

Bekijk PDF

NTFR2010/2013 Proceshandelingen in incidentele hoger beroep worden op eenzelfde wijze vergoed als proceshandelingen in principale hoger beroep
Hoge Raad13augustus2010,nr.09/00019
Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen
Auteur LJN
ECLI
2005Brondocument Awb-art. 8:75
Awb-art. 7:15 AWR-art. 20 AWR-art. 27m WBRV-art. 17
mr. I.R.J. Thijssen BN3847
ECLI:NL:HR:2010:BN3847
Samenvatting
Belanghebbende heefttijdig aangifte gedaanvande loon- enomzetbelasting over hetderde kwartaalvan2005.De verschuldigde
bedragenheeftzijeind oktober 2005 inéénbedrag overgemaakt.De ontvanger heefteendeelvanhetbedrag geboektals betaling van de omzetbelasting (€ 2.893).Op 24 november 2005 is eennaheffingsaanslag loonheffing van€ 1.773 opgelegd alsmede eenboete.Op 5 december 2005 is hetresterende deelvanheteind oktober 2005 overgemaakte bedrag (€ 1.773) teruggestortop de rekening van belanghebbende.Volgens de Hoge Raad bestond voor naheffing geengrond,nubelanghebbende eind oktober 2005 de door haar afte dragenloonheffing van€ 1.773 had betaald.Voor hetopleggenvaneenboete ontbreektdaneveneens de grondslag,zodatde boetebeschikking onrechtmatig was.Om die redenheeftbelanghebbende rechtop eenvergoeding vande bezwaarkosten.Verder overweegtde Hoge Raad nog datbelanghebbende rechtheeftop eenkostenvergoeding voor de proceshandelingenaangaande de beantwoording vanhetincidentele hoger beroep,omdatdeze op eenzelfde wijze moetenwordenbehandeld als proceshandelingen aangaande hetprincipale hoger beroep.
Feiten
3.1.Incassatie kanvanhetvolgende wordenuitgegaan.
3.1.1.Belanghebbende heefttijdig aangifte gedaanvande omzetbelasting die zijmoestvoldoenover hetderde kwartaalvan2005 en vande loonbelasting die zijmoestafdragenover datzelfde kwartaal.De volgens de aangiftenverschuldigde bedragenvan€ 2.893 onderscheidenlijk € 1.773 heeftzijinéénbedrag van
€ 4666 overgemaaktnaar de rekening vande belastingdienst,onder vermelding van: `- 002 e 1773
– 003 e 2893'.
Ditbedrag is op 31 oktober 2005 door de belastingdienstontvangen.
3.1.2.De ontvanger heeftvanhetdoor belanghebbende overgemaakte bedrag eendeeltenbedrage van€ 2.893 geboektals betaling vanhetvolgens de vorenvermelde aangifte voor de omzetbelasting verschuldigde bedrag.
3.1.3.Bijde bestredennaheffingsaanslag,gedagtekend 24 november 2005,heeftde Inspecteur belanghebbende een naheffingsaanslag inde loonbelasting/premie volksverzekeringenover hetderde kwartaalvan2005 opgelegd voor eenbedrag van € 1.773.
3.1.4.Op 5 december 2005 heeftde belastingdiensthetdoor belanghebbende op 31 oktober 2005 overgemaakte bedrag (€ 1.773) voor eendeel,te weteneenbedrag van€ 22,toegerekend aaneennog openstaande aanslag inde vennootschapsbelasting tenname vanbelanghebbende enhetresterende deel,€ 1.751,teruggestortop de rekening vanbelanghebbende.
Geschil
Ingeschilis ofde naheffingsaanslag ende boete terechtzijnopgelegd.
Rechtsoverwegingen
3.2.1.HetHofheeftgeoordeeld dat,geletop alle feitenenomstandigheden,inhunonderlinge verband bezien,belanghebbende de over
hetderde kwartaalvan2005 verschuldigde loonbelasting/premie volksverzekeringennietheeftbetaald inde zinvanartikel20 vande Algemene wetinzake rijksbelastingen(hierna:de Awr),zodatde bestredennaheffingsaanslag rechtsgeldig is opgelegd. 3.2.2.Voorts heefthetHofinverband metde gevraagde vergoeding vande kostenvanbezwaar geoordeeld datde boetebeschikking nietonrechtmatig was.
3.3.1.De klachtenbestrijdenonder meer hethiervoor in3.2.1 vermelde oordeel.De klachtenslageninzoverre.Uithetgeenhiervoor in 3.1.1 is vermeld,volgtdatbelanghebbende – door haar overmaking op 31 oktober 2005 vanhetbedrag van€ 4.666 – de door haar over hetderde kwartaalvan2005 afte dragenloonbelasting/premie volksverzekeringentenbedrage van€ 1.773 had betaald.Voor naheffing vanlaatstvermeld bedrag bestond dus inbeginselgeengrond.De naheffing konevenminrechtvaardiging vindeninde omstandigheid datsprake zouzijnvaneenterugbetaling die nietbuitende wilvanbelanghebbende geschiedde,reeds om de redendat tentijde vanhetopleggenvande naheffingsaanslag nog nietwas terugbetaald.
3.3.2.Voor zover de klachteninhoudendathetHoftenonrechte heeftgeoordeeld datgeenrechtbestaatop eenvergoeding vande kostenvanbezwaar,slagenzijeveneens.Uithetgeenhiervoor in3.3.1 is overwogen,volgtdatvoor hetopleggenvaneenboete op de

voetvanartikel67c vande AWReveneens de grondslag ontbrak endatde boetebeschikking derhalve onrechtmatig was. 3.3.3.Voorts betogende klachtennog dathetHoftenonrechte de Inspecteur nietheeftveroordeeld inde proceskostenvan belanghebbende aangaande de beantwoording vanhetincidentele hoger beroep.Ook deze klachtenslagen.Proceshandelingen aangaande hetincidentele hoger beroep dienenop eenzelfde wijze te wordenbehandeld als proceshandelingenaangaande hethoger beroep (vgl.HR20 november 2009,nr.08/03520,LJNBJ5042,BNB 2010/16).
(Volgtvernietiging vande uitsprakenvanhethof,de rechtbank ende inspecteur,alsmede vande naheffingsaanslag.)
Commentaar
Zie mijncommentaar bijHR13 augustus 2010,nr.09/00018,NTFR2010/2011.
[1]Mr.I.R.J.Thijssenis advocaatbijJaeger advocaten-belastingkundigente Amsterdam.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2010-2013 Datum:11-4-2016 16:00:35
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie