nl-NLen-GB

Proceshandelingen in principaal en incidenteel hoger beroep worden op eenzelfde wijze vergoed

Datum: 02-03-2012
Auteur(s): I.R.J. Thijssen

Bekijk PDF

NTFR2012/622 Proceshandelingen in principaalen incidenteelhoger beroep worden op eenzelfde wijze vergoed
Hoge Raad02maart2012,nr.11/03684
Belastingjaar/tijdvak Trefwoorden Wetsartikelen
2011Brondocument proceskosten
Awb-art. 8:75 Awb-art. 7:15
mr. I.R.J. Thijssen 2012/124
BV7395
Auteur BNB LJN
ECLI
ECLI:NL:HR:2012:BV7395
Samenvatting
Belanghebbende heefttegende uitspraak vande rechtbank hoger beroep ingesteld.De inspecteur heeftdaartegenincidenteelhoger
beroep ingesteld.HofAmsterdam (30 juni 2011,nr.09/00632,NTFR2011/1917) heeftde uitspraak vande rechtbank bevestigd.Het hofheeftde inspecteur nietveroordeeld inde kostendie belanghebbende inverband methetincidentele hoger beroep heeftmoeten maken.Naar hetoordeelvande Hoge Raad tenonrechte.Proceshandelingenaangaande hetincidentele hoger beroep moetenop eenzelfde wijze wordenbehandeld als proceshandelingenaangaande hetprincipale hoger beroep.
Feiten
Belanghebbende heefttegende uitspraak vande Rechtbank hoger beroep ingesteld bijhetHof.De Inspecteur heeftincidenteelhoger
beroep ingesteld.HetHofheeftde uitspraak vande Rechtbank bevestigd.HetHofheeftde Inspecteur nietveroordeeld inde kostendie belanghebbende inverband methetincidentele hoger beroep heeftmoetenmaken.
Geschil
Incassatie is de proceskostenveroordeling inhoger beroep aande orde.
Rechtsoverwegingen
3.1.Metbetrekking totde klachtdathetHoftenonrechte de Inspecteur nietheeftveroordeeld inde kostendie belanghebbende in
verband metde behandeling vanhetincidentele hoger beroep heeftmoetenmaken,heefthetvolgende te gelden. Proceshandelingenaangaande hetincidentele hoger beroep dienenop eenzelfde wijze te wordenbehandeld als proceshandelingen aangaande hethoger beroep (zie HR13 augustus 2010,nr.09/00019,LJNBN3847,BNB 2010/303 (red.:NTFR2010/2013)).Dithoudt als hoofdregelindat,indieneendoor eenbestuursorgaaningesteld incidenteelhoger beroep ongegrond wordtverklaard,het bestuursorgaanwordtveroordeeld inde kostendie belanghebbende inverband metde behandeling vanhetincidentele hoger beroep redelijkerwijs heeftmoetenmaken.Voor eendergelijke proceskostenveroordeling bestaatgeenaanleiding voor zover voor die kosten reeds uitandere hoofde eenvergoeding wordttoegekend.
AangezienhetHofbelanghebbende nietuitenige hoofde eenproceskostenvergoeding heefttoegekend,had hetHofdie beslissing moetenmotiveren.Daar ditnietis geschied,slaagtde klacht.
3.2.De overige klachtenkunnenniettotcassatie leiden.Ditbehoeft,gezienartikel81 vande Wetop de rechterlijke organisatie,geen nadere motivering,nudie klachtennietnopentotbeantwoording vanrechtsvrageninhetbelang vande rechtseenheid ofde rechtsontwikkeling.
3.3.Geletop hethiervoor in3.1 overwogene kan's Hofs uitspraak nietinstand blijven.De Hoge Raad kande zaak afdoen.De gedingstukkenlatengeenandere conclusie toe dandatter zake vanhetincidentele hoger beroep aanbelanghebbende beroepsmatig rechtsbijstand is verleend door haar gemachtigde,datdeze ter zitting vanhetHofis verschenenendatgeenandere proceshandelingen zijnverricht.Feitenofomstandighedendie aanleiding zoudenkunnenzijnvoor hetmakenvaneenuitzondering op de hiervoor in3.1 genoemde hoofdregelblijkennietuitde gedingstukken.De Inspecteur zaldaarom wordenveroordeeld inde kostenvanhetverschijnen ter zitting.
(Volgtvernietiging vande hofuitspraak voor watbetreftde proceskostenvergoeding enveroordeling vande Inspecteur inde kostenmet betrekking tothetincidentele hoger beroep.)
Commentaar
Inhetonderhavige gevalheeftde inspecteur inverband meteendoor de rechtbank aanbelanghebbende toegekende
proceskostenvergoeding vanslechts € 80,50 incidenteelhoger beroep ingesteld bijhethof.Sterker nog:de inspecteur steltdatsprake is vankennelijk onredelijk gebruik vanhetprocesrechtenlichtvaardig procederenzodatniethij,maar juistde belanghebbende dientte wordenveroordeeld inde door de inspecteur gemaakte proceskosten.
Hetkomtzeldenvoor dateenbelastingplichtige wordtveroordeeld inde kostendie de inspecteur voor de behandeling vanhetberoep heeftmoetenmaken.Volgens art.8:75,lid 1,Awb wordteennatuurlijk persoonnietveroordeeld inproceskostenvaneen bestuursorgaan,tenzijsprake is vankennelijk onredelijk gebruik vanprocesrecht.Ditcriterium is inde wetopgenomenom te voorkomendathetprocesrisico vaneenburger die zichverzettegeneenbesluitvaneenbestuursorgaante grootzouworden.Ook bij niet-natuurlijke personenspeelthetaldannietonredelijke gebruik vanprocesrechteendoorslaggevende rolbijde beoordeling ofzijin de proceskostenvande inspecteur moetenwordenveroordeeld.

Inart.1 Besluitproceskostenbestuursrechtis limitatiefomschrevenwelke kostenvoor vergoeding inaanmerking kunnenkomenende vraag kanwordengesteld welke kostenvaneeninspecteur redelijkerwijs voor vergoeding inaanmerking komen.Aangeziende inspecteur doorgaans geen‘derde’ zalinhurenvoor rechtsbijstand,valteenvergoeding voor ‘kostenvandoor eenderde beroepsmatig verleende rechtsbijstand’ inde regelaf.Hoewelsinds 1 januari 2012 de inspecteur verplichtis ter zitting éénvande (maximaalvijf) ‘procesdeskundigen’ uitzijnregio mee te nemen(zie par.2.4.3 Besluitberoep inbelastingzaken2012,NTFR2012/4),valtdeze tot procesdeskundige gepromoveerde collega vande inspecteur nietonder de ‘gangbare’ betekenis vanhetbegrip ‘derde’ (vgl.HR8 november 2002,nr.37.199,NTFR2002/1718).Daarbijkomtdatinpar.4.3.2 vanhet(overigens zwaar verouderde) Uitvoeringsbesluit proceskostenfiscale procedures (besluitvan12 mei 1997,nr.AFZ97/1643M,Stcrt.1997,90,V-N1997/1971) staatvermeld dateen inspecteur ‘inbeginselslechts de reis- enverblijfkosten’ mag claimen.
Uitde uitspraak wordtnietduidelijk op welke kostende inspecteur doelt,maar aangezienhijinbeginselslechts zijnreis- en verblijfkostenmag claimenvoor watbetreftde zitting bijRechtbank Haarlem,zalhetwaarschijnlijk gaanom de kostenvaneenretourtje Hilversum-Haarlem waarvande kosten(2e klas) thans € 16,20 bedragen.Aldus eenwelzeer beperktfinancieelbelang waarvoor de inspecteur eenincidentele hogerberoepsprocedure entameert.HofAmsterdam oordeeltdater geensprake is vanmisbruik van procesrechtenhetincidentele hoger beroep vande inspecteur wordtdanook ongegrond verklaard (HofAmsterdam 30 juni 2011,nr. 09/00632,NTFR2011/1917).Hethofverzuimtechter de inspecteur te veroordeleninde forfaitaire proceskostenad € 322 van belanghebbende vanwege hetongegronde incidentele hoger beroep vande inspecteur.Datis tenonrechte omdatals hoofdregelgeldt datwanneer eendoor eenbestuursorgaaningesteld incidenteelhoger beroep ongegrond wordtverklaard,hetbestuursorgaanwordt veroordeeld inde kostendie belanghebbende inverband metde behandeling vanhetincidentele hoger beroep redelijkerwijs heeft moetenmaken(HR13 augustus 2010,nr.09/00019,NTFR2010/2013).Belanghebbende gaatmede daarom incassatie.
De Hoge Raad doetde zaak zelfafensteltde kostenvande door de belanghebbende ingeschakelde gemachtigde voor hetincidentele hoger beroep vastop een(forfaitair) bedrag van€ 322 envoor hetberoep incassatie op eenbedrag van€ 1.748.De hoogte vande kostenveroordeling staatinschrilcontrastmetde door de inspecteur geclaimde kostenvanzijnretourtje Hilversum-Haarlem.Hoewelhet volgens de Hoge Raad mogelijk is om slechts tegeneenproceskostenveroordeling hoger beroep inte stellen,kanik mijvoorstellendat ditarrestvoor de staatssecretaris aanleiding is om inspecteurs enontvangers beleidsmatig voor te schrijvendatgeen(incidenteel) hoger beroep kanwordeningesteld indienhetslechts betrekking heeftop eendoor de rechtbank uitgesproken proceskostenvergoeding.
[1]Mr.I.R.J.Thijssenis verbondenaanJaeger Advocaten-belastingkundigen.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2012-622 Datum:11-4-2016 15:07:19
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie