nl-NLen-GB

Proceskostenvergoeding voor telefonisch horen is mogelijk

Gepubliceerd in: NTFR 2012/1437
Datum: 01-06-2012
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR2012/1437 Proceskostenvergoeding voor telefonisch horen is mogelijk
Hoge Raad1juni2012,nr.11/04661
Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen
Auteur LJN
ECLI
2004Brondocument Awb-art. 7:15
BPB-art. 1
mr. M.H.W.N. Lammers BW7081
ECLI:NL:HR:2012:BW7081
Samenvatting
Inbezwaar tegeneennavorderingsaanslag is de gemachtigde vanbelanghebbende – metinstemming vanbeide partijen– telefonisch
gehoord.De rechtbank heeftde navorderingsaanslag vernietigd,maar geenkostenvergoeding voor hettelefonischhorentoegekend. Hethofwas hetdaar mee eens,omdathetBesluitproceskostenbestuursrechtdaarinnietvoorziet.De Hoge Raad zietditechter anders.De Hoge Raad steltvoorop datnietelk telefoongesprek tussenhetbestuursorgaaneneenrechtsbijstandverlener datwordt gevoerd inhetkader vaneenbezwaarprocedure kanwordenaangemerktals hetverschijnenter hoorzitting.De mogelijkheid bestaat echter dathettelefoongesprek op eenzodanige wijze plaatsvindtdathetzich,afgezienvande lijfelijke aanwezigheid,materieelniet onderscheidtvaneenhoorzitting inde zinvanAlgemene wetbestuursrecht.Datis hier aande orde.Ineendergelijk gevalstaandoelen strekking vanhetBesluitproceskostenbestuursrechter nietaaninde weg dathetvoerenvandittelefoongesprek voor de toepassing vandatBesluitop éénlijnwordtgesteld methetverschijnenter hoorzitting.
(Cassatieberoep gegrond.)
Feiten
3.1.Incassatie kanvanhetvolgende wordenuitgegaan.
3.1.1.Nadatbelanghebbende eenbezwaarschrifthad ingediend tegende onderhavige navorderingsaanslag heeftde Inspecteur haar eentotde stukkenvanhetgeding behorend ‘Reactieformulier bezwaar’ toegezonden.
3.1.2.Op voormeld formulier heeftde gemachtigde vanbelanghebbende onder meer eenkruisje gezetbijheteerste vakje inde volgende passage:
‘Ik wilgehoord worden
– Ik maak gebruik vande mogelijkheid om mijnbezwarentelefonischtoe te lichten. – Ik maak gebruik vande mogelijkheid om mijnbezwarente komentoelichten.’
3.1.3.Totde gedingstukkenbehoorteenhoorverslag.Hierinis onder meer hetvolgende opgenomen:
‘1.Op uwschriftelijk verzoek van21 januari 2010 heefthethorentelefonischplaats gevondentussen(gemachtigde) en(de Inspecteur). 2.Hethorenvond plaats naar aanleiding vande op 23 november 2009 ingediende bezwaarschriftentegende volgende beschikking(en) (…)
3.De belanghebbende is gehoord door eenander dandegene die bijde totstandkoming vande bestredenbeschikkingenis betrokken. 4.De volgende correcties/onderwerpenzijnbesproken:
(…)
5.De standpuntenvande betrokkenpartijenkunnenals volgtwordenweergegeven: Gemachtigde is vanmening (…)
De inspecteur is vanmening (…)’
3.1.4.Ditverslag is bijbriefvan28 januari 2010 door de Inspecteur aande gemachtigde verzonden.Indie briefis de gemachtigde inde gelegenheid gesteld om mee te delenofhijheteens is metde inhoud vanhetverslag.Tevens is hijinde gelegenheid gesteld om eventuele wijzigingendoor te geven.
3.1.5.Belanghebbende heefttegenover de Inspecteur verklaard geenbehoefte te hebbennog eenverdere mondelinge toelichting te geven.
3.1.6.Nadathetbezwaar ongegrond was verklaard heeftbelanghebbende beroep ingesteld bijde Rechtbank.De Rechtbank heefthet beroep gegrond verklaard ende uitspraak op bezwaar alsmede de navorderingsaanslag vernietigd.Tevens heeftde Rechtbank de Inspecteur veroordeeld inde kostenvan(onder meer) hetbezwaar.Ter zake vande kostenvoor rechtsbijstand heeftde Rechtbank bij de berekening vandie kostenvergoeding geenpunttoegekend op de voetvanonderdeelA4,onder 2,vande Bijlage bijhetBesluit proceskostenbestuursrecht(hierna:hetBesluit),luidende:‘verschijnenhoorzitting (artikel7:2;7:16)’.
Geschil
3.2.HetHofheeftgeoordeeld dattelefonischhorennaar aanleiding vaneeningediend bezwaarschriftgeenproceshandeling is
waarvoor inhetkader vanhetBesluiteenpuntmoetwordentoegekend.Tegendatoordeelis de klachtgericht. Rechtsoverwegingen

3.3.1.Vooropgesteld wordtdatnietelk telefoongesprek tussenhetbestuursorgaaneneenrechtsbijstandverlener datwordtgevoerd in hetkader vaneenbezwaarprocedure kanwordenaangemerktals hetverschijnenter hoorzitting inde zinvanonderdeelA4,onder 2,van de Bijlage bijhetBesluit.
3.3.2.De mogelijkheid bestaatechter dathettelefoongesprek op eenzodanige wijze plaatsvindtdathetzich,afgezienvande lijfelijke aanwezigheid,materieelnietonderscheidtvaneenhoorzitting inde zinvanAfdeling 7.2 vande Algemene wetbestuursrecht.Ineen dergelijk gevalstaandoelenstrekking vanhetin3.3.1 bedoelde bijlage-onderdeeler nietaaninde weg dathetvoerenvandit telefoongesprek voor de toepassing vandatonderdeelop éénlijnwordtgesteld methetverschijnenter hoorzitting (vgl.de uitspraak van de Centrale Raad vanBeroep van29 november 2011,nr.09/06496 WWB,LJNBU6407,AB 2012/62,ende uitspraak vande Afdeling bestuursrechtspraak vande Raad vanState van8 februari 2012,201109143/1/A3,LJNBV3193,JB 2012/69).
3.4.De hiervoor in3.1.1 totenmet3.1.5 vermelde uitgangspuntenlatengeenandere slotsom toe dandatinhetonderhavige gevalhet telefonischhorenvande gemachtigde,datkennelijk metinstemming vanbelanghebbende ende Inspecteur inde plaats is getredenvan eenhoorzitting,zichmaterieelnietvaneenhoorzitting onderscheidt.
3.5.1.Geletop hetgeenhiervoor in3.3.2 is overwogenbrengtditmee dataanbelanghebbende tenonrechte geenkostenvergoeding is toegekend ter zake vanhethoreninde bezwaarfase.De klachtslaagtderhalve.De Hoge Raad kande zaak afdoen.
3.5.2.De door de Rechtbank uitgesprokenproceskostenveroordeling voor door eenderde beroepsmatig verleende rechtsbijstand in verband metde behandeling vanhetbezwaar,inverband metsamenhang meteenandere zaak vastgesteld op de helftvan€ 218,dus € 109,moetwordengesteld op de helftvan(€ 218 + € 218 =) € 436,derhalve op € 218.
Commentaar
1.Inde jurisprudentie zienwe steeds meer datde drie hoogste bestuursrechtelijke colleges aansluiting zoekenbijelkaars oordelenover
de algemene bepalingenuitde Awb.Ditbevordertde rechtseenheid binnenhetbestuursrecht.
2.Als de Hoge Raad eendergelijke aansluiting zoekt,wordtditvermeld inhetarrest.Zo ook inditarrest.Inrechtsoverweging 3.3.2 verwijstde Hoge Raad explicietnaar de uitsprakenvande Centrale Raad vanBeroep ende Afdeling bestuursrechtspraak vande Raad vanState over hettoekennenvaneenproceskostenvergoeding bijtelefonischhoren.
3.De inspecteur heeftindeze procedure de belastingplichtige de keuze gegevenom telefonischte wordengehoord op zijn bezwaarschrifttegende navorderingsaanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen2004 ofom daartoe langs te komenbijde inspecteur.
4.De belastingplichtige heeftinditgevalvoor de eerste mogelijkheid (telefonischhoren) gekozen.Inde bezwaarfase heeftde belastingplichtige verzochtom vergoeding vande door hem gemaakte proceskosten.Ditverzoek heeftde belastingplichtige herhaald in beroep enhoger beroep.
5.ZowelRechtbank Breda als HofDenBoschhebbenvoor dittelefonischhorengeenpunttoegekend.Hierdoor is hettelefonischhoren buitende proceskostenvergoeding gebleven.
6.Inditarrestoordeeltde Hoge Raad datals hettelefonischhorenmaterieelnietkanwordenonderscheidenvaneenhoorzitting inde zinvanAfdeling 7.2 Awb hiervoor éénpuntmoetwordentoegekend bijhetvaststellenvande proceskostenvergoeding.Mijns inziens eenterechte beslissing omdatook voor eentelefonischhoorgesprek de nodige voorbereiding dientplaats te vinden.
[1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijHertoghs advocaten– belastingkundigen.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2012-1437 Datum:25-4-2016 13:40:08
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie