nl-NLen-GB

Project BZN; ruwheid van schatting op basis van vergelijkingsgroep leidt tot vermindering boeten

Gepubliceerd in: NTFR 2015/395
Datum: 04-06-2014
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR2015/395 ProjectBZN; ruwheid van schatting op basis van vergelijkingsgroep leidttotvermindering boeten
Hof Den Haag04juni2014,nr.13/00325 Hof Den Haag04juli2014,nr.13/00334
Belastingjaar/tijdvak Trefwoorden Wetsartikelen
1997-2010Brondocument omkering bewijslast
AWR-art. 27e AWR-art. 67e AWR-art. 25 AWR-art. 16
Auteur
mr. M.H.W.N. Lammers
ECLI
ECLI:NL:GHDHA:2014:1902
Samenvatting
Belanghebbende is vanaf1996 houder vaneenrekening bijVanLanschotenook inlatere jarenhouder vaneenrekening inhet
buitenland.Belanghebbende heeftgeenopening vanzakengegevenover zijnrekening inLuxemburg.Ditbetekentdatde inspecteur ter vaststelling vande over de desbetreffende jarenverschuldigde belasting is aangewezenop eenschatting.De hoogte vande verschuldigde belasting is komenvastte staanmettoepassing vanomkering vande bewijslast.Hethofkomttotde conclusie datde navorderingsaanslagenterechtzijnopgelegd.Bijhetvaststellenvande verschuldigde belasting heeftde inspecteur de tegoedenvan belanghebbende bijde bank ende daaruitgenoteninkomstengeschataande hand vaneenvermogenstoename van23,5% per jaar. Ditpercentage vloeitvoortuitde gemiddelde vermogenstoename inclusiefstortingen,afboekingen,rente,dividend en beleggingsresultaatvan325 geïdentificeerde rekeninghouders die eenofmeerdere rekeningenhaddenbijde bank op de data in1994 en1996 waar belanghebbende ook eenrekening aanhield.Hetschattenvande tegoedeneninkomstenbrengtnaar zijnaard de mogelijkheid mee datde door belanghebbende inwerkelijkheid aanwezige tegoedenendaaruitgenoteninkomstenlager zijn.Hethof achtvanbelang datde schatting vande hoogte vande correcties is gebaseerd op de gemiddelde stijging vanhetvermogenbinneneen vergelijkingsgroep endaarmee eenzekere mate vanruwheid vertoont.Hethofachtdaarom eenboete van50% vande nagevorderde belasting passend engeboden.Eenverdere verlaging op grond vanoverschrijding vande redelijke termijndandie de rechtbank heeft toegepast,is nietaande orde.
(Beroep gegrond.)
Commentaar
Indeze zaak heefthethofuitspraak gedaaninde hogerberoepsprocedure vaneen(vermeende) zwartspaarder.De
hogerberoepsprocedure biedtde belastingplichtige de mogelijkheid toteenvolledige heroverweging.Daarbijkande belastingplichtige ook nieuwe stukkeninhetgeding brengenofnieuwe argumentenaanvoeren.De hogerberoepsrechter sluitzichindeze procedure op eengrootaantalpuntenaanbijhetoordeelvande rechtbank.De argumentendie de belastingplichtige naar vorenbrengt,zijninde verschillende procedures door (vermeende) zwartspaarders alnaar vorengebrachtende Hoge Raad heeftzichhierover aluitgelaten.In zoverre brengtditoordeelvanhethofniets nieuws.Inde uitspraak zittenechter weltwee interessante puntendie aandachtverdienen. De inspecteur heeftgeenkopieënvanoriginele aangiftebiljettenovergelegd,maar heeftvolstaanmethetoverleggenvanschermprints. Hethofoverweegt:‘De aangiftegegevens zijnvermeld op de overgelegde schermuitdraaienonder de noemer aangeleverde gegevens. Nietgesteld ofgeblekenis datbelanghebbende zelfnietop eenvoudige wijze eenkopie vande destijds ingeleverde biljettenkon overleggen.’ Daarmee legthethofhetoverleggenvaneenkopie vande origineelingediende aangiftebiljettenbijde belastingplichtige neer.De verplichting om alle op de zaak betrekking hebbende stukkente overleggenligtechter bijde inspecteur (art.8:42 Awb).Op eenbelastingplichtige rustgeenlasttothetoverleggenvanstukken.Vermoedelijk kande belastingplichtige,als natuurlijk persoon,ook geenkopie vande originele aangiftebiljettenuithetverledenoverleggennuhijgeenadministratie- enbewaarplichtheeft.Hethoflegthet risico datde kopieënnietmeer voorhandenzijndanook tenonrechte bijde belastingplichtige neer.
Hetandere puntinde uitspraak is de reikwijdte vande omkering enverzwaring vande bewijslast.Hethofoverweegtprimair datde belastingplichtige nietheeftvoldaanaanzijninlichtingenverplichting endatdaarnaastnietde vereiste aangifte zouzijngedaan. Vervolgens oordeelthethofdatde belastingplichtige tenonrechte eraanvoorbijgaatdatde omkering vande bewijslastde aanslagenin hungeheelbetreftendatde belastingplichtige de onjuistheid vande schatting vande inspecteur moetdoenblijken.Uitde jurisprudentie volgtdatals de bewijslastwordtomgekeerd omdatnietde vereiste aangifte is gedaan,ditinderdaad de gehele aanslag raakt(HR14 november 1990,nr.26.727).Wordtde bewijslastomgekeerd omdatnietde vereiste inlichtingenzijnverstrekt,danvolgtuitde jurisprudentie geeneenduidig antwoord watde reikwijdte is die hieraanmoetwordenverbonden.Voor hetnietvoldoenaande administratieplichtheeftde wetgever inde parlementaire geschiedenis (KamerstukkenII,1996-1997,21 827,nr.3) nadrukkelijk bepaald datde reikwijdte vande omkering beperktis tothetbestanddeelvande aanslag waarop de administratie betrekking heeft. Voor de schending vande inlichtingenverplichting wordthierover verschillend gedacht.Zo oordeelde HofAmsterdam op 16 februari 2012 (nr.10/00309,NTFR2012/1090) totpartiële omkering.De Hoge Raad heeftzichtotop hedenhierover (nog) nietexpliciet uitgelaten.Indeze zaak is ditechter eentheoretische discussie omdathethofheeftgeoordeeld datde vereiste aangifte nietis gedaan endaarmee dus altoteenintegrale omkering enverzwaring vande bewijslastis gekomen.
[1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijJaeger advocaten-belastingkundigente Amsterdam.

Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2015-395 Datum:28-4-2016 13:54:49
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie