nl-NLen-GB

Rechtbank gaat ten onrechte voorbij aan gemotiveerd getuigenaanbod

Gepubliceerd in: NTFR 2014/1495
Datum: 17-04-2014
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR2014/1495 Rechtbank gaatten onrechte voorbijaan gemotiveerd getuigenaanbod
HofDenBosch17april2014,nr.13/00602
Belastingjaar/tijdvak Trefwoorden
2005Brondocument bewijsaanbod, terugwijzing,
verwijt
Awb-art. 8:60
mr. M.H.W.N. Lammers
Wetsartikelen Auteur
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2014:1118
Samenvatting
De rechtbank heeftgeoordeeld datbelanghebbende haar stelling nietnader heeftonderbouwd.Volgens hethofkonde rechtbank in
redelijkheid niettotditoordeelkomen,zonder inte gaanop hetdoor haar gedane (voorwaardelijke) bewijsaanbod.De rechtbank was derhalve gehoudeneengemotiveerd oordeelte gevenomtrent(hetvoorbijgaanaan) hetgetuigenaanbod.Nude uitspraak vande rechtbank geenblijk geeftvaneendergelijk oordeel,kandeze nietinstand blijven.
(Hoger beroep gegrond.)
Commentaar
Eenbelanghebbende kanineenfiscale procedure op alle mogelijke manierenbewijs leveren.Hieronder valtook de mogelijkheid om
bewijs te leverendoor middelvanhethorenvangetuigen(art.8:60,lid 4,Awb).Deze vorm vanbewijs kanook inde voorwaardelijke vorm wordenaangeboden.
Aaneengetuigenaanbod kande rechter voorbijgaan.De rechter moetdanoordelendathethorenvande betrokkengetuigen redelijkerwijs nietkanbijdragenaande beoordeling vanhetgeschil.Uitde parlementaire geschiedenis volgtdatde rechter niet eenvoudig vanhethorenvangetuigenkanafzien.Datkanalleenindienhetbuiteniedere redelijke twijfelis dathethorenoverbodig is. Eenrechter mag bovendiennietvooruitlopenop de relevantie vaneenverklaring vande getuige enenkelop die grond hetaanbod verwerpen.De rechter mag eenbewijsaanbod passerenindieneenpartijnietheeftaangegevenwelke feitenen/ofomstandighedenhij aannemelijk wilmakenmetde verklaring vande betrokkengetuige.
Indeze zaak heeftde belanghebbende eengetuigenaanbod gedaanom zijnstandpuntdatde feitelijke leiding nietvanuitNederland heeftplaatsgevondenaannemelijk te maken.Daarmee heeftde belanghebbende aangegevenwelke feitenen/ofomstandighedenhij aannemelijk wilmakenmetzijnaanbod tothethorenvangetuigen.De rechtbank kandaar danalleenaanvoorbijgaanindienhethoren vande betrokkengetuigennietkanbijdragenaande beoordeling vanhetgeschil.Daarover vermeldtde rechtbank echter niets inde uitspraak.De rechtbank oordeeltbovendiendatbelanghebbende zijnstandpuntnietaannemelijk heeftgemaakt.Ook op ditpuntgaatde rechtbank ongemotiveerd voorbijaanhetgetuigenaanbod.Dittenonrechte.Immers hetgetuigenaanbod kanbijdragenaanhet aannemelijk makenvanhetstandpuntvanbelanghebbende.Hethofvernietigtde uitspraak vande rechtbank danook enwijstde zaak terug naar de rechtbank.
[1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijHertoghs advocaten– belastingkundigen.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2014-1495 Datum:25-4-2016 15:04:14
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie