nl-NLen-GB

Rechtbank gaat voorbij aan bevoegdheidsgebrek opleggen beschikking

Gepubliceerd in: NTFR 2017/856
Datum: 16-01-2017
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR 2 017/8 56 R ech tb an k g aat v o orb ij a an
bevo eg dheid sg eb re k o ple g gen b esch ik kin g
Rech tb an k Z e ela n d-W est-B ra b an t 1 6 ja n uari 2 017,
nr. 1 6/4 705


Bela stin gja ar/tijd va k
2016

Bro ndocu m en t
Tre fw oord en
am bts halv e g ro nden,
bela ngenafw egin g,
mandate rin g
Wets artik e le n
Aw b-a rt. 6 :2 2
Aw b-a rt. 7 :1 1
Aw b-a rt. 8 :6 9
Aute ur
mr. M .H .W .N . L am mers

EC LI
EC LI: N L:R BZW B:2 017:1 62
Datu m p ublic atie
28-2 -2 017
Sam en vattin g
De h e ffin g sa m bte na ar v a n d e B ela stin g sa m enw erk in g W est- B ra bant ( B W B) h e eft o p 3 1 m aart 2 016 a an b ela ng he bbend e e en W OZ-
beschik kin g te r z a ke v a n e en w onin g a fg egeve n. D aarv o or, te w ete n p er 1 ja nua ri 2 016, is d e g em eente w aarin d e w onin g s ta at u it h e t
BW B g etr e den e n is h e t a anw ijz in g sb eslu it h e ffin g sa m bte na ar in g etr o kke n. B ij u its p ra ak o p b ezw aar v a n 2 8 ju ni 2 016 is d e w aard e
eve ne ens d oor d e h e ffin g sa m bte na ar v a n B W B v e rm in d erd . O p 3 0 ju ni 2 016 h e eft d e h e ffin g sa m bte na ar v a n d e g em eente h e t B W B
gem and ate erd o m n a m ens h e m o nd er m eer b eslu ite n te n e m en e n ju rid is ch v e rw eer te v o ere n in b ero epsza ke n. B ij m and aatb eslu it v a n
21 d ece m ber 2 011 is b eha nd eli n g e n a fd oen v a n b ezw aars chrifte n e n b ero epsza ke n g em and ate erd a an d e h e ffin g sa m bte na ar v a n h e t
BW B. A m bts ha lv e v ra agt d e r e chtb ank z ic h a f o f d e h e ffin g sa m bte na ar v a n B W B w el b evo egd w as d e b eschik kin g te n e m en. D e
re chtb ank o ord eelt d at d eze h e ffin g sa m bte na ar o nb evo egd d e b eschik kin g e n a ansla g h e eft o pgele gd. O m dat h e t a anw ijz in g sb eslu it
per 1 ja nua ri 2 016 is in g etr o kke n, is h e t B W B n ie t m eer b evo egd b eslu ite n te n e m en. O ok k a n d it n ie t w ord en g ehe eld m et h e t
mand aatb eslu it. O m dat d e h e ffin g sa m bte na ar v a n h e t B W B n ie t b evo egd w as ( p rim air e ) b eschik kin g en te n e m en, v e rz e t a rt. 7 :1 1 A wb
zic h e rte gen u its p ra ke n o p b ezw aar te d oen. E r is e en b evo egdhe id sg ebre k, m aar d e r e chtb ank g aat a an h e t b evo egdhe id sg ebre k
vo orb ij. B ela ng he bbend e is n ie t in h a ar b ela ng en g escha ad e n d e b evo egde h e ffin g sa m bte na ar h e eft in m id dels d e b eslu ite n
bekra chtig d. H et b ero ep w ord t o ok o ve rig ens o ng egro nd v e rk la ard .
(B ero ep o ng egro nd .)
Com men ta ar
Tot 1 ja nua ri 2 013 k o n d e r e chtb ank a lle en in d e s itu a tie d at e r s p ra ke w as v a n e en s che nd in g v a n e en v o rm vo ors chrift d aara an
vo orb ijg aan m et to epassin g v a n a rt. 6 :2 2 A wb. O nd er v o rm vo ors chrifte n v ie le n v o ors chrifte n d ie z ie n o p d e p ro ce dure v a n d e
to ts ta nd ko m in g , d e w ijz e v a n d e b esli s sin g o f d e w ijz e v a n v a stle ggin g v a n h e t b eslu it. H et g in g d us n ie t o m d e in ho ud eli jk e e is e n a an
he t b eslu it. P er 1 ja nua ri 2 013 h e eft d e w etg eve r d e to epassin g sm ogeli jk he den v a n a rt. 6 :2 2 A wb v e rru im d. V ana f d ie d atu m k a n o ok
vo orb ij w ord en g egaan a an d e s che nd in g v a n g eschre ve n o f o ng eschre ve n r e chts re gels e n a lg em ene r e chts b egin se le n. D e
bela ng rijk ste o ve rw egin g o m to t d eze v e rru im in g te k o m en, is d at d e b estu urs re chte r s la gva ard ig m oet k unne n z ijn e n d at d e p ro ce dure
ook m et d e n o dig e v o ortg ang k a n w ord en b eha nd eld . A ld us w ord t g este ld d at b esli s se nd z o u m oete n z ijn o f e en
bela stin g pli c htig e/b urg er d oor d e s che nd in g v a n h e t v o ors chrift is b ena deeld e n n ie t la ng er o f e r s p ra ke is v a n e en g escho nd en
vo ors chrift.
Art. 6 :2 2 A wb b ie dt d e r e chtb ank d e m ogeli jk he id o m e en n o rm sche nd in g te p asse re n. D at is d us e en ‘k a n’- b epali n g e n g een
auto m atis m e. V an b ela ng b ij d e b eoord eli n g is o f d e b ela stin g pli c htig e is g escha ad in z ijn b ela ng en a ls d e r e chtb ank a an d e s che nd in g
vo orb ij z o u g aan.
In d it g eva l h a d d e g em eente z ic h in e ers te in sta ntie a ang eslo te n b ij d e B ela stin g sa m enw erk in g W est- B ra bant. N adie n, p er 1 ja nua ri
2016, h e eft d e g em eente d e s a m enw erk in g b eëin d ig d. D aarb ij z ijn e chte r n ie t a lle s ta ppen o p d e ju is te w ijz e d oorlo pen. D e
Bela stin g sa m enw erk in g h e eft n a m eli jk n o g o p 3 1 m aart 2 016, d us d rie m aand en n a d e o pze ggin g , d e W OZ-b eschik kin g a fg egeve n. D e
re chtb ank c o nclu d eert d at d ie b eschik kin g o nb evo egd is g eno m en o m dat d e s a m enw erk in g p er 1 ja nua ri 2 016 a l w as b eëin d ig d. A an
dat b evo egdhe id sg ebre k g aat d e r e chtb ank e chte r, m et to epassin g v a n a rt. 6 :2 2 A wb, v o orb ij. D aarb ij n e em t d e r e chtb ank in
ogenscho uw d at ( i) d e b ela stin g pli c htig e h e eft v e rk la ard n ie t in z ijn b ela ng en te z ijn g escha ad e n d at d e r e chtb ank a an h e t
bevo egdhe id sg ebre k v o orb ij k a n g aan, ( ii) d e b evo egde h e ffin g sa m bte na ar te r z ittin g d e W OZ-b eschik kin g , d e a ansla g O ZB e n d e
uits p ra ke n o p b ezw aar h e eft b ekra chtig d e n ( iii) d e b evo egde h e ffin g sa m bte na ar b ij v e rn ie tig in g w egens h e t b evo egdhe id sg ebre k e en
nie uw e W OZ-b eschik kin g e n a ansla g z o u n e m en n a ar e enze lf d e w aard e.
In d e b ero epsp ro ce dure s te ld e d e h e ffin g sa m bte na ar n o g d at h e t b evo egdhe id sg ebre k in d e u its p ra ke n o p b ezw aar is h e rs te ld .
Verm oedeli jk d oelt d e h e ffin g sa m bte na ar h ie rb ij o p d e ‘w ay o ut’ d ie d e H oge R aad in h e t a rre st v a n 2 4 d ece m ber 2 011, n r. 1 0/0 0154,

NTF R 2 011/1 81 h e eft g eboden. In d it a rre st o ord eeld e d e H oge R aad d at e en b evo egdhe id sg ebre k, e ru it b esta and e d at d e b ela stin g in
re ke nin g is g ebra cht d oor e en n ie t to t h e ffin g b evo egd b estu urs o rg aan, n ie t v o ortv lo eit u it d e s che nd in g v a n e en v o rm vo ors chrift. D it
gebre k k o n n ie t m et to epassin g v a n h e t to en g eld end e a rt. 6 :2 2 A wb w ord en g ere pare erd . D e H oge R aad g in g h ie r v e rv o lg ens to ch
pra ktis ch m ee o m o m dat h e t w el b evo egde b estu urs o rg aan d e k w estie in d e b ezw aarfa se in ho ud eli jk h a d b eoord eeld e n u its p ra ak o p
bezw aar h a d g edaan. D aarm ee w as, a ld us d e H oge R aad, h e t b evo egdhe id sg ebre k h e rs te ld .
[1 ] M r. M .H .W .N . L am mers is a dvo ca at b ij J a eger a dvo ca te n-b ela stin g kund ig en te A m ste rd am .
Bro n:
http ://w ww.n d fr .n l/ li n k/N TF R 2017-8 56
Datu m : 1 0-4 -2 017 1 5:0 0:0 0
Alle re chte n v o orb ehouden. A lle a ute urs re chte n e n d ata bankre chte n v a n d eze te kst w ord en u it d ru kkelijk v o orb ehouden. D eze re chte n b eru ste n b ij S du U it g eve rs .
Nie ts u it N DFR m ag w ord en v e rv e elv o udig d, o pgesla gen in e en g eauto m atis eerd g egeve nsbesta nd o f o penbaar g em aakt in e nig e v o rm o f o p e nig e w ijz e, h etz ij
ele ktro nis ch,m echanis ch, d oor fo to kopie ën, o pnam en o f e nig e a ndere m anie r, z onder v o ora fg aande s chrift e lijk e to este m min g v a n d e u it g eve r.
All rig hts re serv e d. N o p art o f th is p ublic atio n m ay b e re pro duced, s to re d in a re trie va l s yste m , o r tra nsm it te d in a ny fo rm o r b y a ny m eans, e le ctro nic , m echanic al,
photo copyin g, re cord in g o r o th erw is e, w it h out th e p ublis her’s p rio r c onsent.

Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie