nl-NLen-GB

Rechtbank had zich onbevoegd moeten verklaren ten aanzien van afwijzing verzoek ambtshalve vermindering

Gepubliceerd in: NTFR 2015/784
Datum: 19-12-2014
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR2015/784 Rechtbank had zich onbevoegd moeten verklaren ten aanzien van afwijzing verzoek ambtshalve vermindering
Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch19december2014,nr.14/00498
Belastingjaar/tijdvak Trefwoorden
Wetsartikelen
Auteur
2008Brondocument curator, faillissement,
verschoonbare termijnoverschrijding AWR-art. 43
AWR-art. 26 AWR-art. 65 Awb-art. 6:11
mr. M.H.W.N. Lammers
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2014:5407
Samenvatting
Aanbelanghebbende is over hetjaar 2008 op 17 mei 2011 eenaanslag inde IB/PVV opgelegd.Op 6 september 2012 heeft
belanghebbende opnieuwaangifte gedaanvoor hetonderhavige jaar.De inspecteur heeftdeze nieuwe aangifte als eenbezwaarschrift tegende opgelegde aanslag aangemerktenvervolgens hetbezwaar niet-ontvankelijk verklaard wegens termijnoverschrijding.De inspecteur heeftditbezwaar tevens aangemerktals eenverzoek om ambtshalve vermindering vande aanslag enditverzoek afgewezen.De rechtbank heefthetberoep vanbelanghebbende ongegrond verklaard voor zover hetbetreftde uitspraak op bezwaar en niet-ontvankelijk voor zover hetbetreftde afwijzing vanhetverzoek om ambtshalve vermindering.Hethofis vanoordeeldater geen sprake is vaneenverschoonbare termijnoverschrijding endatbelanghebbende derhalve terechtniet-ontvankelijk is verklaard inzijn bezwaar.Hetfeitdatbelanghebbende tentijde vanhetopleggenvande aanslag instaatvanfaillissementverkeerde,doethieraanniet af.Op grond vanart.43 AWRkondende bevoegdhedenvanbelanghebbende inde bezwaarprocedure wordenuitgeoefend door zijn curator,maar belanghebbende was zelfook bevoegd om bezwaar te makentegende aanslag,niettegenstaande zijnfaillissement. Indiende curator heeftverzuimd eenrechtsmiddeltegende aanslag aante wenden,danwelde aanslag tijdig aanbelanghebbende door te sturen,moetdatverzuim vande curator volgens hethofvoor rekening enrisico vanbelanghebbende wordengebracht. Daarnaastis hethofvanoordeeldatde rechtbank zichonbevoegd had moetenverklarentotkennisneming vanhetberoep voor zover dattegende afwijzing vanhetverzoek om ambtshalve vermindering was gericht.Tegendie beschikking staatimmers,gezienart.26,lid 1,AWRenart.7:1,lid 1,Awb,geenbezwaar enberoep open.Belanghebbende zalzichdaarvoor totde burgerlijke rechter moeten wenden.
(Hoger beroep gegrond.)
Commentaar
Op grond vanart.3:40 enart.3:41 Awb treedteenbesluitpas inwerking nadathetaande belastingplichtige bekend is gemaakt.Indit
gevalverkeertde belastingplichtige tentijde vanhetverzendenvanhetaanslagbiljetinstaatvanfaillissement.Art.8.1.Leidraad Invordering 2008 bepaaltdandathetaanslagbiljetaande curator wordtgezondenals de belastingschuld inhetfaillissementvaltdanwel eenboedelschuld vormt.Uitde uitspraak volgtnietdatde belastingplichtige ter discussie heeftgesteld datde belastingschuld nietinhet faillissementzouvallendanweleenboedelschuld vormt.De rechtbank enhetgerechtshofhebbenditdanook kennelijk als vaststaand feitaangenomen.Op grond vandeze aanname hebbende rechtbank enhetgerechtshofvervolgens vastgesteld dathetaanslagbiljet terechtaande curator is gezonden.Ditbetekentdatde bezwaartermijnvolgens de normale regels aanvangt.Hetbezwaarschriftvande belastingplichtige (eennieuwingediende aangifte) is geruime tijd buitende bezwaartermijningediend.Ditleidtertoe dathet bezwaarschriftniet-ontvankelijk verklaard moetworden,tenzijde belastingplichtige aannemelijk maaktdatsprake is vaneen verschoonbare termijnoverschrijding (art.6:11 Awb).Daartoe voertde belastingplichtige aandatde curator hetaanslagbiljetnietaan hem heeftdoorgezondenendathem derhalve nietkanwordenverwetendathijinverzuim is geweest.Uitde jurisprudentie (vgl.HR14 mei 2004,nr.39.246,NTFR2004/756) volgtdatde miscommunicatie tusseneencurator eneenfaillietnietverschoonbaar is.Inlijnmet deze jurisprudentie heefthetgerechtshofgeoordeeld datde termijnoverschrijding nietverschoonbaar is,zodathetbezwaarschriftterecht niet-ontvankelijk is verklaard.
Omdathetbezwaarschriftte laatis ingediend,heeftde inspecteur hetbezwaar ambtshalve beoordeeld (art.65 AWR).Daarbijheeftde inspecteur hetverzoek afgewezenenhiertegenheeftde belastingplichtige beroep ingesteld bijde rechtbank.Uitart.8:70 Awb volgtdat de eerste beoordeling die de bestuursrechter moetmakenis ofhijbevoegd is vanhetgeschilkennis te nemen.De rechtbank heeftdeze stap kennelijk overgeslagenenis directde ontvankelijkheid (tweede beoordeling) vanhetberoepschriftgaantoetsen.Hetgerechtshof hersteltditenbeoordeeltals eerste ofde rechtbank welkennis mochtnemenvanhetberoepschrift.Daarbijhaalthetgerechtshofart.26, lid 1,AWRaan.Hieruitvolgtdattegeneenafwijzing vaneenverzoek om ambtshalve vermindering vaneenbelastingaanslag geen bezwaar ofberoep bijde belastingrechter openstaat.Hetgerechtshofkomtdanook,terecht,totde conclusie datde rechtbank het beroep niet‘inhoudelijk’ had mogenbeoordelen,maar zichonbevoegd had moetenverklaren.
De vraag die dannog gesteld zoukunnenwordenis ofde rechtbank gebruik had moetenmakenvande doorzendverplichting vanart. 6:15 Awb.Die vraag moetontkennend beantwoord wordenomdatde doorzendverplichting slechts op hetdoorzendenvanbezwaar- en beroepschriftentussenbestuursorganenende bestuursrechter vantoepassing is endus nietop doorzending vaneenbijde

bestuursrechter ingediend beroepschriftnaar de civiele rechter.Ditis ook logischaangeziende rechtsingang bijde civiele rechter wordt gevormd door hetuitbrengenvaneendagvaarding ofeenverzoekschrift.
[1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijJaeger advocaten-belastingkundigente Amsterdam.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2015-784 Datum:25-4-2016 14:41:15
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie