nl-NLen-GB

Rechter hoeft niet te beslissen op verzoek om proceskostenvergoeding te laten uitbetalen op rekening gemachtigde

Gepubliceerd in: NTFR 2016/813
Datum: 26-02-2016
Auteur(s): V.S. Huygen van Dyck-Jagersma

Bekijk PDF

NTFR2016/813 Rechter hoeftniette beslissen op verzoek om proceskostenvergoeding te laten uitbetalen op rekening gemachtigde
Hoge Raad26februari2016,nr.15/03096
Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen Auteur
2013Brondocument Awb-art. 8:75
Mr. V.S. Huygen van Dyck-Jagersma
BNB
2016/105
ECLI
ECLI:NL:HR:2016:324
Formele relatiesIn cassatie op : NTFR2015/2310, Bekrachtiging/bevestiging In sprongcassatie op: NTFR2015/2310, Bekrachtiging/bevestiging
Samenvatting
IneenWOZ-procedure is belanghebbende inhetgelijk gesteld.HofDenHaag (22 mei 2015,nr.15/00141,NTFR2015/2310) heeftde
heffingsambtenaar inde proceskostenveroordeeld.Belanghebbende heeftverzochthetbedrag aanproceskostenover te makenop de rekening vande gemachtigde.Hethofheeftdaaraangeengehoor gegeven.Hetis ineenprocedure als deze nietaanhethofeen oordeelte gevenover eenverzoek hetbedrag aanproceskostenvergoeding over te makennaar de rekening vaneenander dande belanghebbende,aldus hethof.De Hoge Raad onderschrijftditoordeel.Uitart.8:75 Awb ofenige andere wettelijke bepaling volgt immers nietdatde bestuursrechter is gehoudenop eendergelijk verzoek te beslissen.
Feiten
2.1.Incassatie kanvanhetvolgende wordenuitgegaan.
2.1.1.Bijuitspraak op bezwaar heeftde heffingsambtenaar eentenaanzienvanbelanghebbende bijbeschikking vastgestelde waarde vaneenonroerende zaak eneenaanbelanghebbende opgelegde aanslag inde onroerendezaakbelastingenvoor hetjaar 2013 gehandhaafd.Belanghebbende heefttegende uitspraak op bezwaar beroep ingesteld bijde Rechtbank.
2.1.2.Belanghebbende heeftinhoger beroep de uitspraak vande Rechtbank bestreden.
Geschil
2.2.1.HetHofheeftde heffingsambtenaar veroordeeld inde proceskostenaande zijde vanbelanghebbende toteenbedrag van€ 
2.074.Hetheeftdaarbijonder meer geoordeeld dathetineenprocedure als deze nietaanhetHofis eenoordeelte gevenover een verzoek hetbedrag aanproceskostenvergoeding over te makennaar de rekening vaneenander dande belanghebbende.Tegendit oordeelrichtzichhetmiddel.
Rechtsoverwegingen
2.2.2.Hetmiddelfaalt.Uitartikel8:75 Awb,nochuitenige andere wettelijke bepaling volgtdatde bestuursrechter is gehoudenop een
dergelijk verzoek te beslissen. (Volgtongegrondverklaring.)
Commentaar
Om redenendie uitde uitspraak nochuithetcassatieschriftuur duidelijk worden,is hetbestuursorgaanindeze kwestie – SVHW,een
samenwerkingsverband vanonder meer twintig gemeentes – nietbereid om de betaling vanproceskostenwaartoe zijveroordeeld is desverzochtte verrichtenop rekening vande gemachtigde.De gemachtigde verzuchtdathetoverbodig zoumoetenzijnom voor zoiets basaals als eenbetaling naar de Hoge Raad gestaptmoetworden.Zowelhethofals de Hoge Raad oordeeltechter datde bestuursrechter hierover nietgaat,omdat‘uitartikel8:75 Awb,nochuitenige andere wettelijke bepaling volgtdatde bestuursrechter is gehoudenop eendergelijk verzoek te beslissen’.Informatiefwas geweestals de Hoge Raad had overwogenwaarom de bestuursrechter daar nietover gaat,aangeziende gemachtigde zichuitdrukkelijk heeftberoepenop art.4:89 Awb,datvoorschrijftdat betaling vanbestuurlijke geldschuldengeschiedtdoor ‘bijschrijving op eendaartoe door de schuldeiser bestemde bankrekening’.Dat die bepaling voor eenproceskostenvergoeding nietgeldt,volgtechter uitart.4:85 Awb,datde definitie vaneengeldschuld geeft:lid 3 sluithiervanuit‘verplichtingentotbetaling die bijuitspraak vande bestuursrechter zijnopgelegd’.Daarmee is de kous voor de bestuursrechter af.
[1]Vanessa HuygenvanDyck-Jagersma is verbondenaanJaeger advocaten-belastingkundigente Amsterdam.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2016-813 Datum:27-9-2016 10:34:10
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij

elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie