nl-NLen-GB

Rechtsbijstand is niet beroepsmatig verleend

Gepubliceerd in: NTFR 2015/2883
Datum: 22-09-2015
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR2015/2883 Rechtsbijstand is nietberoepsmatig verleend
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden22september2015,nr.14/01064
Belastingjaar/tijdvak Trefwoorden
Wetsartikelen
Auteur
2013Brondocument duurzame taakuitoefening, proceskostenvergoeding
Awb-art. 8:75 BPB-art. 1 Awb-art. 7:15
mr. M.H.W.N. Lammers
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2015:7061
Samenvatting
Belanghebbende maaktvoor zijnbezwaar tegeneenWOZ-beschikking gebruik vandienstenvaneengemachtigde die zichvooral
bezighoudtmetadviezenop hetgebied vande Wetmaatschappelijke ondersteuning.De rechtbank heeftde waarde vande woning verminderd,maar heeftgeenproceskostenvergoeding toegekend.Daartegenheeftbelanghebbende hoger beroep ingesteld.Ingeschil is ofde gemachtigde beroepsmatig rechtsbijstand verleentinde zinvanart.1 Besluitproceskostenbestuursrecht.Hethoftoetstaanhet criterium ofhetverlenenvanrechtsbijstand voor de gemachtigde eenvastonderdeelvormtvaneenduurzame,op hetvergarenvan inkomstengerichte taakuitoefening.Hethofis vanoordeeldatde gemachtigde slechts incidenteelrechtsbijstandswerkzaamheden verricht.Hethofweegtdaarinmee datde gemachtigde invier totvijfzakenop jaarbasis betaalde werkzaamhedenverricht,de facturen voor die werkzaamhedennietrechtstreeks aanhem maar aaneenbvvande vriendinvande gemachtigde wordenbetaald,de daarop vermelde bedragennietgeheeldoor hem wordenontvangenendatde gemachtigde na hetbereikenvande pensioengerechtigde leeftijd nog welbetaald werk wilverrichten,maar daar vanwege zijnleeftijd eenbeperkte hoeveelheid tijd aanwilbesteden.
(Hoger beroep ongegrond.)
Commentaar
Indeze procedure is ingeschilofde belastingplichtige aanspraak kanmakenop vergoeding vande door hem gemaakte proceskosten.
Art.8:75 Awb biedtdaartoe de mogelijkheid.Om aanspraak te kunnenmakenop vergoeding vande proceskostenis hetvanbelang dat de belastingplichtige geheelofgedeeltelijk inhetgelijk wordtgesteld.Ditis slechts anders indiende noodzaak tothetinstellenvan beroep uitsluitend voortvloeituitde handelwijze vanhetbestuursorgaan.Indatgevalkande belastingrechter ook bijeenongegrond beroep aanleiding zientothettoekennenvaneenproceskostenvergoeding.
De kostendie voor vergoeding inaanmerking kunnenkomen,zijnuitgewerktinartikel1,aanhefenonder a,vanhetBesluit proceskostenbestuursrecht(BPB),waaronder de kostenvandoor eenderde beroepsmatig verleende rechtsbijstand.De Hoge Raad heeftinHR16 november 2012,nr.11/02517,NTFR2012/2756,handvattengegevenvoor de beoordeling ofhiervansprake is.Onder verwijzing naar rechtspraak vanABRvS,CRvB enCBB,alsmede de toelichting bijhetBPB,oordeelde de Hoge Raad dat‘voor een beroepsmatig karakter voldoende is dathetverlenenvanrechtsbijstand eenvastonderdeelvormtvaneenduurzame,op hetvergaren vaninkomstengerichte taakuitoefening’.Op basis vandittoetsingskader beoordeelthethofofde werkzaamhedenvande gemachtigde vande belastingplichtige kwalificerenals door eenderde beroepsmatig verleende rechtsbijstand.Hethofsteltvastdatde gemachtigde slechts incidenteelwerkzaamhedenvanrechtsbijstand verricht,zodatnietwordtvoldaanaande voorwaarden.Hetverzoek om vergoeding vande kostenvandoor eenderde beroepsmatig verleende rechtsbijstand wordtdoor hethofafgewezen.Voor de belastingplichtige indeze zaak eenzure appelomdathijweleenfactuur vande gemachtigde heeftontvangenendie ook heeftvoldaan. De vergoeding vande proceskostenis op grond vanhetBPB aluiterstmager te noemenénmetditoordeelwordthetrisico datgeen vergoeding wordtontvangen,hoeweldaarvoor welwordtbetaald,nog meer op de belastingplichtige gelegd.Om ditrisico uitte sluiten ende marginale proceskostenvergoeding te kunnenclaimen,moeteenbelastingplichtige voorafgaand aanhetstartenvande dienstverlening door eengemachtigde dus beoordelenofdie gemachtigde voldoetaande criteria van‘door eenderde beroepsmatig verleende rechtsbijstand’.Hetlijktmijdatdatrisico nietbijeenbelastingplichtige hoortte liggenwanneer hijeengemachtigde inschakelt endaarvoor ook eenvergoeding betaalt.Temeer nudeze gemachtigde ervoor heeftgezorgd datde WOZ-waarde vande woning vande belastingplichtige behoorlijk is verminderd.
[1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijJaeger advocaten-belastingkundigente Amsterdam.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2015-2883 Datum:25-4-2016 13:17:14
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie