nl-NLen-GB

Rechtsbijstand op basis van 'no cure no pay' staat niet in de weg aan proceskostenvergoeding

Datum: 07-10-2011
Auteur(s): I.R.J. Thijssen

Bekijk PDF

NTFR2011/2247 Rechtsbijstand op basis van 'no cure no pay' staatnietin de weg aan proceskostenvergoeding
Hoge Raad07oktober2011,nr.10/05199
Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen
2009Brondocument Awb-art. 8:75
Awb-art. 7:15
mr. I.R.J. Thijssen 2011/281
BT6841
Auteur BNB LJN
ECLI
ECLI:NL:HR:2011:BT6841
Samenvatting
HofDenHaag 27 oktober 2010,nr.10/00037,(NTFR2010/2654) heeftbelanghebbende inhetgelijk gesteld ineenWOZ-procedure.
Hetcollege vanB&W heeftdaartegencassatieberoep ingesteld.De Hoge Raad verklaartdatberoep ongegrond onder verwijzing naar art.81 WetRO.Hetcollege wordtveroordeeld inde kostenvanhetgeding incassatie.Indatverband merktde Hoge Raad op dataan toekenning vaneenvergoeding vankostenvanberoepsmatige rechtsbijstand nietinde weg staatdatdie bijstand is verleend op basis van‘no cure no pay’.
Feiten
Tenaanzienvanbelanghebbende is bijbeschikking de waarde vande onroerende zaak a-straat1 te Z(hierna:de woning) voor hetjaar
2009 vastgesteld.Aanbelanghebbende is voorts voor hetjaar 2009 wegens hetgenotkrachtens zakelijk rechtenhetgebruik vande woning eenaanslag inde onroerendezaakbelastingenvande gemeente AlphenaandenRijnopgelegd naar de waarde vastgesteld bij voormelde beschikking.
HetHofheeftde vastgestelde waarde ende aanslag verminderd.
Geschil
Incassatie is de vastgestelde WOZ-waarde aande orde.
Rechtsoverwegingen
3.Beoordelingvandemiddelen
De middelenkunnenniettotcassatie leiden.Ditbehoeft,gezienartikel81 vande Wetop de rechterlijke organisatie,geennadere
motivering,nude middelennietnopentotbeantwoording vanrechtsvrageninhetbelang vande rechtseenheid ofde rechtsontwikkeling.
4.Proceskosten
HetCollege zalwordenveroordeeld inde kostenvanhetgeding incassatie.Daarbijverdientopmerking dat– zoals hetHofterechtheeft
overwogen– aantoekenning vaneenvergoeding vankostenvanberoepsmatig verleende rechtsbijstand nietinde weg staatdatdie bijstand is verleend op basis van‘no cure no pay’.
(Volgtvernietiging enveroordeling inde proceskostenvanhetCollege voor € 874.)
Commentaar
Nadatde overige hoogste bestuursrechters (zie CRvB 25 april2000,nr.97/10734 AAW,LJNZB8757 enARRvS 18 februari 2009,nr.
200806839/1,LJNBH3232) reeds haddengeoordeeld dataande toekenning vaneenvergoeding vankostenvanberoepsmatig verleende rechtsbijstand nietinde weg staatdatdie bijstand is verleend op basis van‘no cure,no pay’,heeftde Hoge Raad inhet onderhavige arrestgelijkluidend geoordeeld.Datlijktmijeenterechtoordeel.Hoewelinvoorkomende gevallende vraag kanrijzenhoe
‘cure’ exactis gedefinieerd,brengthetbestaanvaneen‘no cure,no pay’- overeenkomstinzijnalgemeenheid mee datindiende procedure wordtgewonnen,er door belanghebbende proceskostenwordengemaaktvoor hetinschakelenvande rechtshulpverlener.
Alsdanis er redenom aanbelanghebbende eenvergoeding toe te kennenvoor de door hem gemaakte proceskosten.Datde rechtshulpverlener de kostenpas na afloop vaneenprocedure inrekening brengt,doetdaaraanniets af(vgl.HofArnhem 22 maart 2011,nr.10/00323,NTFR2011/822).
[1]Mr.I.R.J.Thijssenis verbondenaanJaeger Advocaten-belastingkundigen.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2011-2247 Datum:11-4-2016 15:04:50
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie