nl-NLen-GB

Rechtsbijstand op basis van 'no cure no pay' staat niet in de weg aan vergoeding immateriële schade overschrijding redelijke termijn

Gepubliceerd in: NTFR 2017/1433
Datum: 02-06-2017
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR 2 017/1 433 R ech ts b ijs ta n d o p b asis v an 'n o c u re n o
pay' s ta at n ie t in d e w eg a an v erg oed in g im mate rië le s ch ad e
overs ch rijd in g r e d elijk e t e rm ijn
Hoge R aad 0 2 ju ni 2 017,
nr. 1 6/0 3967


Bela stin gja ar/tijd va k
2013

Bro ndocu m en t
Wets artik e le n
Aw b-a rt. 8 :7 3
Aute ur
mr. M .H .W .N .
L am mers

EC LI
EC LI: N L:H R :2 017:9 65
Sam en vattin g
In e en W OZ-p ro ce dure is d e r e deli jk e te rm ijn o ve rs chre den. O m d ie r e den h e eft H of D en H aag ( 2 0 ju li 2 016, n r. 1 5/0 1084, N TF R
2016/2 136) e en v e rg oedin g v a n im mate rië le s cha de to egeke nd . H et c o lle ge v a n B e n W h e eft d aarte gen c a ssa tie bero ep in g este ld . D e
Hoge R aad b eve stig t d e h o fu its p ra ak. A an to eke nnin g v a n e en d erg eli jk e s cha deve rg oedin g s ta at im mers n ie t in d e w eg d at a an d e
bela ng he bbend e b ijs ta nd is v e rle end o p b asis v a n ‘n o c ure n o p ay’. E ve nm in s ta at d aara an in d e w eg d at b ela ng he bbend e e rm ee h e eft
in g este m d d at e en e ve ntu e le s cha deve rg oedin g a an d e r e chts b ijs ta nd ve rle ne r w ord t u itb eta ald .
(V olg t o ng egro nd ve rk la rin g .)
Feit e n
2.1 . In c a ssa tie k a n v a n h e t v o lg end e w ord en u itg egaan.
2.1 .1 . H et b ezw aars chrift v a n b ela ng he bbend e te gen d e h ie rv o or g eno em de b eschik kin g e n a ansla g is o p 2 7 fe bru a ri 2 013 d oor d e
he ffin g sa m bte na ar o ntv a ng en. O p 2 7 d ece m ber 2 013 h e eft d e h e ffin g sa m bte na ar d e b ezw are n v a n b ela ng he bbend e o ng egro nd
ve rk la ard . B ela ng he bbend e h e eft te gen d e u its p ra ke n o p b ezw aar b ero ep in g este ld .
2.1 .2 . D e R echtb ank h e eft o p 6 fe bru a ri 2 014 h e t b ero epschrift o ntv a ng en. D e R echtb ank h e eft u its p ra ak g edaan o p 2 1 o kto ber 2 015.
Gesch il
2.2 .1 . H et H of h e eft g eoord eeld d at d e r e deli jk e te rm ijn in b ezw aar e n b ero ep is o ve rs chre den e n o p g ro nd d aarv a n e en v e rg oedin g v a n
im mate rië le s cha de to egeke nd .
2.2 .2 .A an d e to eke nnin g v a n v e rg oedin g v a n d e d oor b ela ng he bbend e g ele den im mate rië le s cha de d oet v o lg ens h e t H of n ie t a f d at
na m ens b ela ng he bbend e e en g em achtig de o ptr e edt o p b asis v a n ‘n o c ure n o p ay’.
2.3 .1 . T egen d e h ie rv o or in 2 .2 .1 e n 2 .2 .2 w eerg egeve n o ord ele n r ic ht z ic h h e t m id del.
Rech ts o verw eg in gen
2.3 .2 . V oor z o ve r h e t m id del e ro ve r k la agt d at h e t H of h e eft n a gela te n v a st te s te lle n d at b ela ng he bbend e im mate rië le s cha de h e eft
gele den in d e v o rm v a n s p annin g e n fr u str a tie , m is ke nt h e t d at v o or d e to eke nnin g v a n e en s cha deve rg oedin g w egens h e t o ve rs chrijd en
va n d e r e deli jk e te rm ijn , h e t o nts ta an v a n s p annin g e n fr u str a tie d oor d at tijd sve rlo op – b eho ud ens b ijz o nd ere o m sta nd ig he den – w ord t
ve ro nd ers te ld ( v g l. H R 1 9 fe bru a ri 2 016, n r. 1 4/0 3907, E C LI: N L:H R:2 016:2 52, B NB 2 016/1 40 ( re d. N TF R 2 016/7 52)).
2.3 .3 . V oor z o ve r h e t m id del k la agt o ve r ’s H ofs in 2 .2 .2 w eerg egeve n o ord eel, fa alt h e t e ve ne ens. A an to eke nnin g v a n e en v e rg oedin g
va n im mate rië le s cha de w egens o ve rs chrijd in g v a n d e r e deli jk e te rm ijn s ta at n ie t in d e w eg d at a an d e b ela ng he bbend e b ijs ta nd is
ve rle end o p b asis v a n ‘n o c ure n o p ay’ ( v g l. H R 7 o kto ber 2 011, n r. 1 0/0 5199, E C LI: N L:H R:2 011:B T6841, B NB 2 011/2 81 ( re d. N TF R
2011/2 247)). E ve nm in s ta at d aara an in d e w eg d at d e b ela ng he bbend e e rm ee h e eft in g este m d d at e en e ve ntu e le v e rg oedin g v a n
im mate rië le s cha de w egens o ve rs chrijd in g v a n d e r e deli jk e te rm ijn a an d e r e chts b ijs ta nd ve rle ne r w ord t u itb eta ald ( v g l. H R 1 6 n o ve m ber
2012, n r. 1 1/0 2517, E C LI: N L:H R:2 012:B Y2770, B NB 2 013/4 1 ( re d. N TF R 2 012/2 756)).
2.3 .4 . D e o ve rig e in h e t m id del v e rv a tte k la chte n k unne n o ok n ie t to t c a ssa tie le id en. D it b eho eft, g ezie n a rtik e l 8 1, li d 1 , v a n d e W et o p
de r e chte rli jk e o rg anis a tie , g een n a dere m otiv e rin g , n u d ie k la chte n n ie t n o pen to t b eantw oord in g v a n r e chts vra gen in h e t b ela ng v a n d e
re chts e enhe id o f d e r e chts o ntw ik ke li n g .
(V olg t o ng egro nd ve rk la rin g .)
Com men ta ar

In d it a rre st h e eft d e H oge R aad z ic h u itg ela te n o ve r d e v ra ag o f e en b ela stin g pli c htig e o ok e en im mate rië le scha deve rg oedin g k a n
cla im en a ls h ij w ord t b ijg esta an o p b asis v a n ‘n o c ure n o p ay’. E en im mate rië le scha deve rg oedin g w ord t to egeke nd a ls e en p ro ce dure
nie t b in ne n e en r e deli jk e te rm ijn w ord t b ere cht ( H R 1 0 ju ni 2 011, n r. 0 9/0 5112, N TF R 2 011/1 367, n r. 0 9/0 5113, N TF R 2 011/1 366 e n n r.
09/0 2639, N TF R 2 011/1 368. B ij o ve rs chrijd in g v a n d e r e deli jk e te rm ijn , a fg ezie n v a n b ijz o nd ere o m sta nd ig he den, w ord en s p annin g e n
fr u str a tie v e ro nd ers te ld , w aard oor r e cht b esta at o p v e rg oedin g v a n im mate rië le s cha de. D e b ela stin g pli c htig e h o eft d e a anw ezig he id
va n d eze s p annin g e n fr u str a tie d us n ie t te b ew ijz e n. E ve nm in d oet te r z a ke o p w elk e w ijz e d e b ela stin g pli c htig e z ijn r e chts b ijs ta nd h e eft
gere geld ( z e lf , b eta ald o f o p b asis v a n ‘n o c ure n o p ay’) . D it h e eft d e g em eente R otte rd am e r e chte r n ie t v a n w eerh o ud en o m in h e t
bero epschrift in c a ssa tie o p d it p unt u itg ebre id in te g aan. D e g em eente is v a n o ord eel d at w el d egeli jk a anne m eli jk m oet w ord en
gem aakt d at e r s p ra ke is v a n s p annin g e n fr u str a tie . G ele t o p d e ju ris p ru d entie o p d it p unt k a n d e u itk o m st in c a ssa tie o p d it p unt v o or
de g em eente R otte rd am g een v e rra ssin g z ijn . W aar d e g em eente R otte rd am d e g em achtig de v a n d e b ela stin g pli c htig e v e rw ijt d at
onno dig w ord t g epro ce deerd , p ast d ie s cho en o p d it p unt d e g em eente w elli c ht z e lf o ok.
Een a nd er o pm erk e li jk p unt in d eze z a ak is d e ‘u p gra de’ d ie d e g em eente g ra ag w il g eve n a an e en p assa ge u it d e v o lm acht d ie d e
bela stin g pli c htig e a an z ijn g em achtig de h e eft g egeve n. D eze p assa ge lu id t: ‘D aarn a ast m achtig t v o lm achth e bber g evo lm achtig de o m
de v e rg oedin g v o or g ele den p ro ce sscha de, im mate rië le s cha deve rg oedin g , p ro ce sko ste nve rg oedin g , v o or h e m /h a ar o p r e ke nin g v a n
de g em achtig de te o ntv a ng en. D it a lle s m et h e t r e cht v a n s ub stitu tie .’D e g em eente s te lt z ic h o p h e t s ta nd punt d at u it d eze p assa ge v o lg t
dat e r s p ra ke is v a n h e t c e dere n v a n e en v o rd erin g . D aarm ee is m ijn s in zie ns d e w ens v a n d e g em eente d e v a der v a n d e g edachte . In
de v o lm acht is im mers n ie ts m eer e n n ie ts m in d er v a stg ele gd d an d at d e to egeke nd e k o ste nve rg oedin g en e n
im mate rië le scha deve rg oedin g k unne n w ord en u itb eta ald o p d e b ankre ke nin g v a n d e g em achtig de. W at v e rv o lg ens m et h e t b edra g c .q .
de b edra gen g ebeurt, is n ie t v a stg este ld . H et c e dere n v a n e en v o rd erin g is d an o ok n ie t a an d e o rd e. D e H oge R aad v e rw erp t o ok o p
dit p unt d erh a lv e te re cht h e t b ero ep in c a ssa tie .
Gele t o p d e in ho ud v a n h e t b ero epschrift in c a ssa tie z o u g eze gd k unne n w ord en d at d e ‘s p annin g e n fr u str a tie ’ in d eze z a ak v o ora l b ij
de g em eente R otte rd am li g gen. T usse n d e r e gels d oor ( e n w elli c ht o ok w el in d e r e gels ) le est m en v o ora l d at d e g em eente z ic h g ro en
en g eel e rg ert a an d e b etr e ffe nd e g em achtig de. D e s tr a te gie d ie d oor d e g em eente is g eko ze n o m d eze s p annin g e n fr u str a tie te u ite n
in e en p ro ce dure in c a ssa tie is m is schie n m eer e m otio ne el in g egeve n g ew eest d an ju rid is ch g oed d oord acht. W elli c ht k a n d e
gem eente n o g e ens k ijk e n n a ar a rt. 2 :2 A wb, w aarin v o or h e t b estu urs o rg aan d e b evo egdhe id is g ere geld o m e en g em achtig de te
weig ere n te gen w ie e rn stig e b ezw are n b esta an.
[1 ] M r. M .H .W .N . L am mers is a dvo ca at b ij J a eger a dvo ca te n-b ela stin g kund ig en te A m ste rd am .
Bro n:
http ://w ww.n d fr .n l/ li n k/N TF R 2017-1 433
Datu m : 3 0-8 -2 017 1 2:3 4:2 5
Alle re chte n v o orb ehouden. A lle a ute urs re chte n e n d ata bankre chte n v a n d eze te kst w ord en u it d ru kkelijk v o orb ehouden. D eze re chte n b eru ste n b ij S du U it g eve rs .
Nie ts u it N DFR m ag w ord en v e rv e elv o udig d, o pgesla gen in e en g eauto m atis eerd g egeve nsbesta nd o f o penbaar g em aakt in e nig e v o rm o f o p e nig e w ijz e, h etz ij
ele ktro nis ch,m echanis ch, d oor fo to kopie ën, o pnam en o f e nig e a ndere m anie r, z onder v o ora fg aande s chrift e lijk e to este m min g v a n d e u it g eve r.
All rig hts re serv e d. N o p art o f th is p ublic atio n m ay b e re pro duced, s to re d in a re trie va l s yste m , o r tra nsm it te d in a ny fo rm o r b y a ny m eans, e le ctro nic , m echanic al,
photo copyin g, re cord in g o r o th erw is e, w it h out th e p ublis her’s p rio r c onsent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie