nl-NLen-GB

Rechtsgeldige bekendmaking aanslag: te laat bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard

Gepubliceerd in: NTFR 2013/2272
Datum: 15-10-2013
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR2013/2272 Rechtsgeldige bekendmaking aanslag: te laatbezwaar terechtniet-ontvankelijk verklaard
HofArnhem-Leeuwarden15oktober2013,nr.13/00060
Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen
Auteur
2009Brondocument Awb-art. 3:41
Awb-art. 6:11 Awb-art. 6:8
mr. M.H.W.N. Lammers
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2013:7932
Samenvatting
Belanghebbende,eenbv,heeftals bezoekadres a-straat1 te Q.Hetbijde inspecteur bekende adres vanbelanghebbende luidtsinds
17 oktober 2010 b-straat2 te Q.Metdagtekening 11 december 2010 is aanbelanghebbende de onderhavige aanslag VPB voor 2009 opgelegd.De ontvanger heefthetbiljetverzondennaar hetadres b-straat2 te Q.Hetbezwaarschrifttegende aanslag is door de inspecteur op 3 maart2011 ontvangen.Hetbezwaar is wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard.Hethofis hetdaarmee eens.Anders danbelanghebbende stelt,heeftde bekendmaking vande aanslag,door verzending naar hetbijde inspecteur bekende adres b-straat2 te Q,rechtsgeldig plaatsgevonden.Datde aanslag belanghebbende nietzouhebbenbereikt,is niethetgevolg vaneen foutvande inspecteur.Ditbetekentdatde bezwaartermijnis aangevangenop 12 december 2010 engeëindigd op maandag 24 januari 2011.Hetbezwaarschriftis dus ruim vijfwekente laatingediend.Verschoonbare redenenzijnnietaanwezig,aldus hethof.
(Hoger beroep ongegrond.)
Commentaar
Art.3:41 Awb bepaaltdatde bekendmaking vanbesluitendie toteenofmeer belanghebbendenzijngericht,geschiedtdoor toezending
ofuitreiking aanhen.Uitart.6:8,lid 1,Awb volgtdatde bezwaartermijnaanvangtmetingang vande dag na die waarop hetbesluitop de voorgeschrevenwijze is bekendgemaakt.
Indiende belanghebbende metvertraging kennisneemtvaneenaanslag ofvanhetfeitdateenaanslag is opgelegd,endaardoor pas na hetverstrijkenvande bezwaartermijneenbezwaarschriftindient,kanhetbezwaar slechts mettoepassing vanart.6:11 Awb ontvankelijk zijn.
Als de aanslag echter nietop de voorgeschrevenwijze is bekendgemaakt,danvangtde bezwaartermijnpas aanop de dag vande ontvangstdoor de belanghebbende ofzijnvertegenwoordiger vanhetaanslagbiljetofvaneenafschriftdaarvan.Indatgevalwordtervan uitgegaandathetaanslagbiljetde voorafgaande dag aande belanghebbende is toegezonden.
Uitde jurisprudentie kanafgeleid wordendataanslagenaande volgende adressenvande belastingplichtige kunnenworden bekendgemaakt:
1 hetadres vande belastingplichtige zoals opgegeveninvande belastingplichtige ofzijngemachtigde afkomstige stukken; 2 eendoor ofnamens de belastingplichtige opgegevencorrespondentieadres;
3 hetinhetbevolkingsregister opgenomenadres vande belastingplichtige;
4 hetadres vanzijngemachtigde,mits sprake is vaneendoor belastingplichtige gedaanverzoek hetaanslagbiljetaanzijn gemachtigde te zendendanwelde zorgvuldigheid metzichmeebrengtdatde inspecteur aanslagbiljettenaande gemachtigde zendt.
Inditgevalis hetaanslagbiljetnaar hetvestigingsadres vande belastingplichtige gezonden.Ditbetwistde belastingplichtige ook niet. Hijhad alleengraag geziendathetaanslagbiljetnaar zijnbezoekadres was gestuurd.Ingeschilis ofde inspecteur hetaanslagbiljetop de voorgeschrevenwijze heeftbekendgemaakt.
HofArnhem is daar snelmee klaar nude inspecteur hetaanslagbiljetaanhetvestigingsadres heeftgezondenenditadres door de belastingplichtige ook werd gebruiktinde correspondentie metde Belastingdienst.Datineenuittrekselvande Kamer vanKoophandel ook hetbezoekadres vande belastingplichtige werd genoemd doetdaaraannietaf,omdateendergelijke vastlegging nietkwalificeert als eenuitdrukkelijk verzoek voor eenverplichttoezendadres.HetHofoordeeltdanook datde inspecteur hetbezwaarschriftterechtniet-ontvankelijk heeftverklaard nuditruim vijfwekenna heteinde vande bezwaartermijnis ontvangenende belastingplichtige niet aannemelijk heeftgemaaktdatsprake is vaneenverschoonbare termijnoverschrijding (art.6:11 Awb).
[1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijHertoghs advocaten– belastingkundigen.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2013-2272 Datum:25-4-2016 13:57:23
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie