nl-NLen-GB

Regeling melding betalingsonmacht in Uitv.besl. IW 1990 is niet strijdig met IW 1990

Gepubliceerd in: NTFR 2014/1000
Datum: 31-01-2014
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR2014/1000 Regeling melding betalingsonmachtin Uitv.besl.IW1990 is nietstrijdig metIW1990
Conclusie A-G IJzerman31januari2014,nr.12/05618
Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen
Auteur
2009Brondocument IW 1990-art. 36
Uitv.besl. Inv.w. 1990-art. 7
mr. M.H.W.N. Lammers
ECLI
ECLI:NL:PHR:2014:66
Samenvatting
Belanghebbende is als bestuurder vaneenbvaansprakelijk gesteld voor door de bvnietvoldane omzetbelasting over 2006 en2007.
Ditdoor nalatigheid vaneenonervarenmedewerker vanhetdoor de bvingeschakelde accountantskantoor.Naderhand zijnin2009 suppletieaangiftengedaanenzijnnaheffingsaanslagenopgelegd.De bvwas toenechter alnietmeer instaattotbetaling.De betalingsonmachtvande bvis in2009 gemeld.Belanghebbende is aansprakelijk gesteld voor door de bvnietbetaalde omzetbelasting. De feitenrechters hebbenbelanghebbende inhetongelijk gesteld.A-GIJzermanbespreektinzijnconclusie de cassatiemiddelenvan belanghebbende.
Inzijneerste middelsteltbelanghebbende de verbindendheid vanart.7 Uitv.besl.IW 1990 tenopzichte vande wetter discussie.Daarin is bepaald dateenmelding vanbetalingsonmachtmoetwordengedaanuiterlijk twee wekenna de dag waarop de verschuldigde belasting behoorde te zijnafgedragenofvoldaan.Eenbeperkte uitzondering daarop geldtingevalvanbetalingsonmachtter zake van eennaheffingsaanslag die is opgelegd vanwege de omstandigheid datde verschuldigde belasting meer belooptdandie welke overeenkomstig de aangifte is danwelhad moetenwordenafgedragenofvoldaan.Ineendergelijk gevalkan,voor zover die omstandigheid nietis te wijtenaanopzetofgrove schuld vanhetlichaam,de mededeling wordengedaanuiterlijk twee wekenna de vervaldag vande naheffingsaanslag.Metditlaatste biedthetUitv.besl.IW 1990 tenfaveure vansommige aansprakelijkgesteldeneen extra mogelijkheid om melding vanbetalingsonmachtalsnog te doen;ruimer dande wet.Aaneendergelijke verruiming tenopzichte van de wetmag de besluitgever volgens de advocaat-generaalde voornoemde beperkingenstellen.Heteerste middelfaalt.
Hettweede middelvanbelanghebbende strekttenbetoge dathethofhad moetenonderzoekenofop hetmomentdatde verschuldigde omzetbelasting voldaanhad moetenzijn,reeds sprake was vanbetalingsonmacht.Hettweede middelfaaltomdatsprake is vaneen novum incassatie.Methetderde middelsteltbelanghebbende de vraag aande orde ofhethofterechtheeftgeoordeeld dathetaan grove schuld vande accountantte wijtenis datde verschuldigde belasting meer belooptdandie welke overeenkomstig de aangifte is danwelhad moetenwordenvoldaanenzo ja,ofdie grove schuld vande accountantdientte wordentoegerekend aanhetlichaam.A-G IJzermanbeantwoordtdie vraag bevestigend.
Inhetvierde middelbetoogtbelanghebbende datonbegrijpelijk is hetoordeelvanhethof,datbelanghebbende geenfeitenen/of omstandighedenheeftaangevoerd waaruitvolgtdathetnietaanhem is te wijtendatde melding vanbetalingsonmachtnietrechtsgeldig is geschied.Hetkomtde advocaat-generaalvoor datinditmeldingskader moetwordenonderzochtofbelanghebbende als bestuurder eenpersoonlijk verwijttreft.Uitde uitspraak vanhethofblijktvolgens de advocaat-generaalnietofhethofdeze maatstafheeft aangelegd,nochwelk persoonlijk verwijtbelanghebbende hier volgens hethofprecies zoutreffenenwaarom de gemotiveerde ontkenningenvanbelanghebbende vanpersoonlijke verwijtbaarheid onvoldoende zoudenzijn.Hetvierde middelslaagt.
De conclusie strektertoe dathetberoep incassatie vanbelanghebbende gegrond dientte wordenverklaard.
Commentaar
Inditcommentaar zalik stilstaanbijhetderde enhetvierde middel,aangezienheteerste entweede middelmijns inziens geen
bespreking behoeven.
Inhetderde middelsteltbelanghebbende de vraag aande orde ofhethofterechtheeftgeoordeeld datde grove schuld vande accountantis toe te rekenenaande vennootschap.Allereerstis hierbijde vraag ofhethofwelterechtheeftgeoordeeld dathetaan grove schuld vande accountantis te wijtendatde verschuldigde belasting meer belooptdandie welke overeenkomstig de aangifte is voldaan.Hethofheeftgeoordeeld datvangrove schuld kanwordengesprokenindiensprake is vaneeninlaakbaarheid aanopzet grenzende mate vannalatigheid.Metde advocaat-generaalbenik vanmening datditeenjuiste maatstafis.Volgens hethofis de grove schuld vande accountantgelegeninhetonvoldoende toezichthoudenop hetwerk vanonervarenmedewerkers.Een,naar de mening vande advocaat-generaal,terechte invulling vande maatstaf.
De advocaat-generaalgaatvervolgens inop de toerekeningsvraag enzethiervoor twee arrestenvande Hoge Raad tegenelkaar af. Aande ene kantHR11 november 2005,nr.C04/197HR,NTFR2005/1579,waarinde Hoge Raad oordeeltdatde wetenschap vaneen adviseur nietkanwordentoegerekend aaneenaansprakelijkgestelde.Aande andere kantHR23 januari 2009,nr.07/10942,NTFR 2009/259,waarbijde Hoge Raad kwade trouwvaneenexterne opsteller vande aangifte welaande belastingplichtige toerekent.De advocaat-generaalachtde toerekening vangrove schuld inhetkader vande meldingsmogelijkheid vanart.7,lid 2,Uitv.besl.IW 1990 meer inovereenstemming metheteerdergenoemde arrestvan23 januari 2009 waardoor hethofde grove schuld dus terechtheeft toegerekend aande vennootschap.Inart.7,lid 2,Uitv.besl.IW 1990 is hetimmers vanbelang ofde ‘belastingplichtige’ eenernstig verwijtkanwordengemaakt.Eenaansprakelijkgestelde staatals derde tegenover de overheid eneenbelastingplichtige als schuldenaar inhetkader vanhetheffingsproces.Hetarrestvan23 januari 2009 is dus meer inovereenstemming metart.7,lid 2, Uitv.besl.IW 1990.Voorts is hetinhetonderhavige gevalde vraag ofinhetkader vaneenop te leggennaheffingsaanslag sprake is van grove schuld ennietinhetkader vande aansprakelijkstellingsprocedure.Mijns inziens is diteenlogische beredenering.Hetis echter

welwrang dateenbestuurder die er alles aanheeftgedaanom op eenjuiste manier aande fiscale verplichtingente voldoenuiteindelijk aansprakelijk wordtgesteld voor eenfoutvande accountant.VanNentis vanmening datde belanghebbende inditonderhavige geval nietaansprakelijk zoumoetenwordengesteld (TvI2013/33).
Hetvierde middelis voor belanghebbende hetmeestvergaand.Vaststaatdatde vennootschap nietop eenjuiste wijze aanzijn meldingsplichtheeftvoldaan.Op grond vanart.36,lid 4,IW 1990 wordtdanvermoed dathetnietbetalenvande belastingschuld het gevolg is vanaanbelanghebbende te wijtenkennelijk onbehoorlijk bestuur.Totweerlegging vanditvermoedenwordtbelanghebbende slechts toegelatenindienhijaannemelijk maaktdathetnietaanhem te wijtenis dathetlichaam nietaanzijnmeldingsplichtheeft voldaan.Hethofheeftvolgens belanghebbende tenonrechte geoordeeld datgeenfeitenenomstandighedenzijnaangevoerd waaruit volgtdathetnietaanhem te wijtenis datde melding vanbetalingsonmachtnietrechtsgeldig is geschied.De advocaat-generaalgaat mee inde opvatting vanbelanghebbende dathethofeenonjuiste maatstafheeftaangelegd bijde beoordeling vande vraag of belanghebbende eenpersoonlijk verwijtkanwordengemaakt.Hetis inderdaad onduidelijk welk persoonlijk verwijtbelanghebbende volgens hethofzoutreffenenwaarom belanghebbendes gemotiveerde ontkenningenvanpersoonlijke verwijtbaarheid onvoldoende zoudenzijn.Ik benhetvolledig metde advocaat-generaaleens dathethofhier te kortdoor de bochtis gegaan.Indiende Hoge Raad dit onbegrijpelijke oordeelvanhethofinstand laat,is art.36,lid 4,IW 1990 mijns inziens eendode letter geworden.
[1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijHertoghs advocaten– belastingkundigen.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2014-1000 Datum:25-4-2016 13:37:06
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie