nl-NLen-GB

Schadevergoeding ex art. 8:73 Awb voor kosten van rechtsbijstand in bezwaarfase

Datum: 04-10-2013
Auteur(s): I.R.J. Thijssen

Bekijk PDF

NTFR2013/2226 Schadevergoeding ex art.8:73 Awb voor kosten van rechtsbijstand in bezwaarfase
Conclusie A-GIJzerman04oktober2013,nr.12/03373
2002Brondocument Awb-art. 8:73
mr. I.R.J. Thijssen
Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen Auteur
ECLI
ECLI:NL:PHR:2013:1115
Samenvatting
HofAmsterdam (NTFR2012/1674) heeftonder hetoude recht– datwilzeggenvóór invoering vanart.7:15 Awb per 12 maart2002 – in
procedures over zes belastingaanslagen(1992-1997) op de voetvanart.8:73 Awb eenschadevergoeding toegekend voor de kosten vanrechtsbijstand inde bezwaarfase.Thans is incassatie ingeschilinhoeverre er plaats is voor die vergoeding.
Inheteerste middelvande staatssecretaris wordtgesteld dathethoftenonrechte ‘heeftgeoordeeld datook eenschadevergoeding van kosteninde bezwaarfase kanwordentoegekend,voor zover die kostentoegerekend kunnenwordenaande bestrijding vancorrecties die inberoep gehandhaafd zijn(...) omdatart.8:73 Awb vereistdatsprake is vaneengegrond beroep’.Inde toelichting wordtde strekking vanhetmiddelaldus verhelderd:‘Voor zover hetberoep nietgegrond wordtverklaard komende aandie onderdelentoe te rekenenkostennietvoor vergoeding inaanmerking.Datgeldtook voor kostendie gemaaktzijninde bezwaarfase,waar hetvolgende voor geldt:inde bezwaarfase wordtgedeeltelijk aanhetbezwaar tegemoetgekomen;inberoep blijftde gehele resterende correctie in stand.’
A-GIJzermanmerktop datincasude zes beroepenuiteindelijk alle gegrond zijnverklaard,ook alis belanghebbende nietop alle geschilpunteninhetgelijk gesteld,zodatmaterieelsprake is vangedeeltelijke gegrondheid.Formeelis hetvoor hetdictum ‘gegrond’ al voldoende datbelanghebbende metbetrekking tottenminste ééngeschilpuntinhetgelijk is gesteld.Datgeldtzowelinde bezwaar- als inde beroepsfase.Elke vermindering bijuitspraak op bezwaar ofbijrechterlijke uitspraak leidtaldus totgegrondverklaring.Aanhet vereiste vangegrondverklaring inart.8:73 Awb is incasudaarmee zijns inziens voldaan.
Uitde wetsgeschiedenis blijktdatde (fiscale) bestuursrechter die eenvordering totschadevergoeding op basis vanart.8:73 Awb beoordeeltbinneneen(fiscaal)bestuursrechtelijke procedure,dezelfde criteria dienttoe te passenals de burgerlijke rechter.Indatkader staathier vastdatde zes primaire besluiten,de belastingaanslagen,onrechtmatig waren,datdie onrechtmatighedenaanhet overheidsorgaantoerekenbaar zijnendathetinroepenvanrechtsbijstand ende kostendaarvanredelijk waren.Daarmee is,behoudens zichhier nietvoordoende uitzonderingen,zijns inziens materieelvoldaanaande vereistenvoor de toekenning vaneen schadevergoeding op grond vanart.6:162 BW bijde burgerlijke rechter.Civielrechtelijk wordter geenonderscheid gemaakttussenhet inde bezwaarfase danwelinde beroepsfase constaterenvande onjuistheid vanhetprimaire besluit,zodatnaar burgerlijk rechtzowel de kostenvanrechtsbijstand voor de bezwaar- als de beroepsfase voor vergoeding inaanmerking komen.
Daarmee wordttoegekomenaande vraag wathier de rechtsingang moetc.q.kanzijn.Datzoukunnenzijndoor middelvandagvaarding vande Staatder Nederlandenenhetaanhangig makenvande vordering bijde burgerlijke rechter.Datkanalsnog na eengegrond beroep bijde belastingrechter.
Maar de advocaat-generaalwijsterop dathetdoelmatiger is die vordering alineenlopende fiscale procedure te latenbeoordelendoor de belastingrechter.Daarvanuitgaande achtde advocaat-generaalhetjuist(entrouwens ook doelmatig enwenselijk) dathethofook de schadevergoeding voor kosteninde bezwaarfase onder toepassing vanart.8:73 Awb heefttoegekend.Aldus meentde advocaat-generaaldathetdoor de staatssecretaris voorgestane ‘voor zover-vereiste’ geensteunvindtinhetrecht.Heteerste middelfaalt. Hettweede middelzietop de vraag wathetaanvangsmomentis voor de berekening vanrenteschade over de te vergoedenkosten.De advocaat-generaalmerktop datuitde totstandkomingsgeschiedenis vanart.8:73 Awb blijktdatbijde beoordeling vaneenop ditartikel gebaseerd verzoek moetwordenaangeslotenbijhetalgemene civielrechtelijke schadevergoedingsrecht.Daaruitvolgt,naar de advocaat-generaalmeent,datde termijnwaarover wettelijke rente vergoed moetwordenmeteenbegintte lopenna hetontstaanvande schade.
Derhalve zijns inziens nietpas nadatingebreke is gesteld,incasuinde vorm vaneenverzoek totvergoeding vande wettelijke vertragingsrente.
Hetkomtde advocaat-generaalvoor dathetvereiste datingevolge art.8:73 Awb eenverzoek totschadevergoeding binneneenfiscale (ofandere bestuursrechtelijke) procedure moetwordeningediend,te zienis inhetkader vande procedurele aspectenter verkrijging van schadevergoeding inrechte;namelijk nietineenafzonderlijke civiele procedure,maar albijde bestuursrechter.Ditprocedurele vereiste heeftnaar zijnmening geeninvloed op hetontstaanvande opeisbaarheid vande onderhavige vordering uitonrechtmatige overheidsdaad endaarmee evenminop hettijdstip waarop de wettelijke rente begintte lopen.Eenverzoek om schadevergoeding wegens rentederving is volgens de advocaat-generaaldus toewijsbaar vanafhetmomentdateenonrechtmatig geblekenbesluitschade totgevolg heeft.Daarbijdoethetnaar zijnmening nietter zake wanneer eenvordering totvergoeding vanrenteschade is ingesteld,of datnuis ineenciviele procedure danwelbinneneenfiscale procedure mettoepassing vanart.8:73 Awb.Eenenander betekentdat hettweede middeleveneens faalt.
De conclusie strektertoe dathetberoep incassatie vande staatssecretaris ongegrond dientte wordenverklaard.
Commentaar Thijssen[1]
Zie mijncommentaar bijConclusie A-GIJzerman4 oktober 2013,nr.12/03435,NTFR2013/2227.

[1]Mr.I.R.J.Thijssenis verbondenaanJaeger Advocaten-belastingkundigen.
[1]Mr.I.R.J.Thijssenis verbondenaanJaeger Advocaten-belastingkundigen.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2013-2226 Datum:11-4-2016 15:06:25
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie