nl-NLen-GB

Schending mandaatvoorschrift geen reden voor bovenforfaitaire proceskostenvergoeding

Gepubliceerd in: NTFR 2011/2629
Datum: 27-10-2011
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR2011/2629 Schending mandaatvoorschriftgeen reden voor bovenforfaitaire proceskostenvergoeding
Conclusie A-GIJzerman27oktober2011,nr.11/00150
Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen
2001, 2004-2006Brondocument Awb-art. 8:75
Awb-art. 10:3 Awb-art. 3:2
mr. M.H.W.N. Lammers
Auteur LJN
ECLI
BU3785
ECLI:NL:PHR:2012:BU3785 ECLI:NL:HR:2012:BU3785
Samenvatting
Belanghebbende heeftbezwaar gemaakttegenaanslageninde vennootschapsbelasting.Dezelfde ambtenaar is betrokkengeweestbij
zowelhetvaststellenvande belastingaanslagenals bijhetbeslissenop de daartegeningediende bezwaarschriften.Desgevraagd had de gemachtigde vanbelanghebbende eerder schriftelijk bevestigd geenbezwaar te hebbentegende betrokkenheid vandie ambtenaar bijde behandeling vanhetbezwaar.
De inspecteur heeftde aanslagenbijuitsprakenop bezwaar gehandhaafd.De rechtbank (NTFR2010/957) heefthetberoep daartegen gegrond verklaard wegens schending vanhetmandaatvoorschriftvanart.10:3,lid 3,Awb,omdatinstrijd hiermee dezelfde ambtenaar betrokkenis geweestbijzowelde vaststelling vande aanslagenals de behandeling vanhetbezwaar daartegen,enheeftde inspecteur gelastopnieuwuitsprakenop bezwaar te doen.Voorts heeftde rechtbank de inspecteur veroordeeld inde kostenvanbelanghebbende door eenderde beroepsmatig verleende rechtsbijstand inberoep,berekend naar de forfaitaire normenvande bijlage bijhetBpb.
Belanghebbende heeftinhoger beroep bijhethofgesteld rechtte hebbenop eenbovenforfaitaire,namelijk eenintegrale, proceskostenvergoeding wegens de aanwezigheid vanbijzondere omstandigheden,volgens belanghebbende gelegeninschending vandatmandaatvoorschrift.Hethofheeftdaarinechter geenbijzondere omstandigheid geziendie eenbovenforfaitaire proceskostenvergoeding zoukunnenrechtvaardigen,geletop de instemming namens belanghebbende.
A-GIJzermanmeentdatals algemene maatstafbijde beoordeling vande vraag ofer sprake is van‘bijzondere omstandigheden’ is te zienofde inspecteur,geziende omstandighedenvanhetgeval,‘invergaande mate onzorgvuldig heeftgehandeld’.Daarvanis in beginselsprake ‘indienhetbestuursorgaanhetverwijttreftdatheteenbeschikking ofuitspraak geeftrespectievelijk doetofinrechte handhaaft,terwijlop datmomentduidelijk is datdie beschikking ofuitspraak ineen(de) daartegeningestelde procedure geenstand zal houden’.Ditzietde advocaat-generaalals eenspecies,naastandere,vanhetgenus ‘invergaande mate onzorgvuldig handelen’.
Incasuheefthethofinde omstandigheid dater uitsprakenop bezwaar zijngedaanwaarbijhetmandaatvoorschriftvanart.10:3,lid 3, Awb is geschonden,inhetkader vande proceskostenveroordeling,geenbijzondere omstandigheid gezien.Redengevend daartoe is geweestdatde aanslagregelende ambtenaar die ook bijde behandeling vande bezwaarschriftenbetrokkenis geweest,hiertoe instemming verkregenhad vanbelanghebbende.
De advocaat-generaalmerktop datde vastgestelde gang vanzakenrond de (vermeende) instemming bijde inspecteur de indruk kon wekkendatinstemming was verleend.Verder achtde advocaat-generaalde kennelijk bijde ambtenaar aanwezige veronderstelling dat hetrechtens mogelijk is dathetverbod vandubbele beoordeling door eenzelfde ambtenaar,opzijkanwordengezetdoor instemming vande kantvande belanghebbende,afgezienvande vraag ofdatinderdaad juistis,acceptabelbinnenditkader vanwatheeftte geldenals invergaande mate onzorgvuldig handelen.Watincasumetname ontbreektis eenhandhavenvande aanslag,terwijlop het momentvanhetdoenvande uitspraak alduidelijk was datdeze wegens schending vanhetmandaatvoorschriftinberoep geenstand zouhouden.
De conclusie strektertoe dathetberoep incassatie vanbelanghebbende ongegrond dientte wordenverklaard.
Commentaar
Omdatde forfaitaire kostenvergoeding verre vantoereikend is,is regelmatig onderwerp vangeschilofineenbelastingprocedure een
ruimere kostenvergoeding kanwordenverkregen.
Inditgevalheeftde ambtenaar die de aanslag heeftvastgesteld ook beslistop hetbezwaarschrift.Door de rechtbank wordtvastgesteld dathierdoor inde bezwaarfase geenzorgvuldige heroverweging heeftplaatsgevonden.
Door de belastingplichtige is inhoger beroep verzochtom,vanwege deze schending,eenruimere proceskostenvergoeding toe te kennen.Hethofheeftdatverzoek afgewezeneneenforfaitaire vergoeding toegekend.Redenvoor deze afwijzing is datde belastingplichtige inde bezwaarfase had ingestemd metde betrokkenheid vande ambtenaar bijde afwikkeling vande bezwaarschriften.Hethofis danook vanoordeeldater geenbijzondere omstandighedenaanwezig zijn.
Inzijnconclusie gaatde advocaat-generaaluitgebreid inop de vraag wanneer sprake is vanbijzondere omstandighedendie een

ruimere proceskostenvergoeding rechtvaardigen.Als algemeenuitgangspunthiervoor noemtde advocaat-generaaldathet bestuursorgaan‘invergaande mate onzorgvuldig heeftgehandeld’.Daarvanis inbeginselsprake ‘indienhetbestuursorgaanhetverwijt treftdatheteenbeschikking ofuitspraak geeftrespectievelijk doetofinrechte handhaaft,terwijlop datmomentduidelijk is datdie beschikking ofuitspraak ineen(de) daartegeningestelde procedure geenstand zalhouden’.
De advocaat-generaalis vanmening datdergelijke bijzondere omstandighedenzichnietvoordoen.Enerzijds omdatde belastingplichtige heeftingestemd metde betrokkenheid vande inspecteur enanderzijds omdatgeensprake is van‘handelentegen beter wetenin’.
Geletop de arrestendie de Hoge Raad alheeftgewezenop verzoekentothettoekennenvaneenruimere proceskostenvergoeding,zal de Hoge Raad vermoedelijk inlijnmetde advocaat-generaaloordelen.
[1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijHertoghs advocaten– belastingkundigen.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2011-2629 Datum:25-4-2016 13:11:07
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie