nl-NLen-GB

Schilder mocht vertrouwen op notaris: vergrijpboete wegens 'een constructie' met onroerende zaken vernietigd

Gepubliceerd in: NTFR 2017/1054
Datum: 14-03-2017
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR 2 017/1 054 S ch ild er m och t v ertr o uw en o p n ota ris :
verg rijp boete w eg en s 'e en c o nstr u ctie ' m et o nro ere n de
za ken v ern ie tig d
Gere ch ts h of A rn hem -L eeuw ard en 1 4 m aart 2 017,
nr. 1 6/0 0123
Tegen d eze u it s p ra ak is c assatie a an gete ke nd ( 1 7/0 2028)


Bela stin gja ar/tijd va k
2009

Bro ndocu m en t
Tre fw oord en
beta lin g d oor
ve rz eke rin gsm aats chappij,
gro ve s chuld , in schake le n
nota ris , p ro cesko ste n
Wets artik e le n
AW R-a rt. 6 7f
Aw b-a rt. 8 :7 5
WBR V-a rt. 1 5.1 r
Aute ur
mr. M .H .W .N . L am mers

EC LI
EC LI: N L:G HAR L:2 017:2 099
Form ele r e la tie s
Eers te a anle g:
NTFR 2016/5 18
, ( G edeelt e lijk e ) v e rn ie tig in g e n
zelf a fg edaan
Datu m p ublic atie
24-3 -2 017
Sam en vattin g
Bela ng he bbend e, d ie e en s child ers b edrijf h e eft g eha d, h e eft in 2 007 o nro ere nd e z a ke n a an O nro ere nd G oed b v v e rk o cht e n g ele ve rd
vo or €  1 .2 00.0 00. D e n o ta ris h e eft n a m ens O nro ere nd G oed b v €  7 2.0 00 a an o ve rd ra chts b ela stin g v o ld aan. E r is d oor b ela ng he bbend e
en O nro ere nd G oed b v e en a kte ‘r e cht v a n w ederin ko op’ o pgem aakt a ls o ok e en a kte ‘a anvu lli n g r e cht v a n w ederin ko op’. B ij a kte v a n
31 m aart 2 009 ( 1 1.3 2 u ur) z ijn d e o nro ere nd e z a ke n d oor O nro ere nd G oed b v te ru g gele ve rd a an b ela ng he bbend e ( o p b asis v a n h e t
re cht v a n w ederin ko op) v o or €  1 .2 00.0 00. D aarb ij is d e v rijs te lli n g e x a rt. 1 5, li d 1 , o nd erd eel r , W et B RV in g ero epen. B ij a kte v a n
le ve rin g v a n 3 1 m aart 2 009 ( 1 1.4 2 u ur) is v a stg ele gd d at b ela ng he bbend e a ls e ig ena ar d e o nro ere nd e z a ke n v o or €  1 .2 00.0 00 h e eft
ve rk o cht a an ( d e m et O nro ere nd G oed b v g eli e erd e) B ouw bedrijf b v e n d at d eze v e nno ots cha p d e o nro ere nd e z a ke n v o or €  1 .5 00.0 00
he eft v e rk o cht a an J . D aarb ij is e en b ero ep g edaan o p d e v e rm in d erin g sre geli n g e x a rt. 1 3, li d 1 , W et B RV. O p v e rz o ek v a n d e n o ta ris
he eft d e in sp ecte ur te ru g gaaf v e rle end v a n €  7 2.0 00 o ve rd ra chts b ela stin g a an O nro ere nd G oed b v b etr e ffe nd e d e le ve rin g in 2 007.
Nadie n h e eft h ij d at e chte r g eco rrig eerd d oor o ple ggin g v a n e en n a he ffin g sa ansla g v a n €  7 2.0 00 m et e en v e rg rijp boete v a n €  3 6.0 00.
Aan b ela ng he bbend e is e en n a he ffin g sa ansla g v a n €  9 0.0 00 m et e en v e rg rijp boete v a n €  4 5.0 00 w egens g ro ve s chuld o pgele gd.
Volg ens d e in sp ecte ur h e eft b ela ng he bbend e z ic h b ij d e te ru g le ve rin g n a m eli jk te n o nre chte b ero epen o p d e v rijs te lli n g v a n a rt. 1 5, li d 1 ,
ond erd eel r , W et B RV. In h o ger b ero ep is n ie t in g eschil d at te re cht is n a gehe ve n. V olg ens b ela ng he bbend e m oet d e b oete e chte r
word en v e rn ie tig d o m dat e r g een s p ra ke is v a n g ro ve s chuld . H et h o f d eelt d ie v is ie . B ela ng he bbend e, e en le ek o p h e t g ebie d v a n d e
ove rd ra chts b ela stin g , m ocht v o lg ens h e t h o f n a m eli jk a fg aan o p h e t a dvie s v a n d e n o ta ris d ie b ij u its te k a ls d eskund ig e m oet w ord en
bescho uw d. D e b oete w ord t d erh a lv e v e rn ie tig d. B ela ng he bbend e k rijg t e chte r g een p ro ce sko ste nve rg oedin g to egeke nd o m dat d e
no ta ’s v a n d e a dvis e ur w ord en b eta ald d oor d e a ansp ra ke li jk he id sve rz e ke ra ar v a n d e n o ta ris . B ela ng he bbend e h e eft, m et a nd ere
woord en, g een k o ste n.
(H oger b ero ep g egro nd .)
Com men ta ar
Op g ro nd v a n a rt. 6 7f A W R k a n e en v e rg rijp boete w ord en o pgele gd in v e rb and m et te ko rtk o m in g en in d e n a ko m in g v a n d e
beta li n g sve rp li c htin g . D it fe it m oet g oed w ord en o nd ers che id en v a n h e t o pze tte li jk o nju is t d oen v a n e en a ang ifte b ij a ang ifte bela stin g en.
Hie rv o or k a n d e in sp ecte ur n a m eli jk g een v e rg rijp boete o ple ggen, m aar d ie k w estie k a n a lle en s tr a fr e chte li jk w ord en g esa nctio ne erd . In
deze z a ak h e eft d e b ela ng he bbend e g ebru ik g em aakt v a n d e d ie nste n v a n e en n o ta ris . T ot 1 ja nua ri 2 006 w as h e t v a ste ju ris p ru d entie
(H R 1 5 ju li 1 988, n r. 2 4.4 83, B NB 1 988/2 70) d at e en b ela stin g pli c htig e z ic h, b eho ud ens u itz o nd erin g en, n ie t k o n v e rs chuile n a chte r z ijn
advis e ur. D eed d e a dvis e ur e en o nju is te a ang ifte , d an w erd d it to egere ke nd a an d e b ela stin g pli c htig e d ie d aarv o or d e r e ke nin g k re eg
gepre se nte erd in d e v o rm v a n e en b oete . In H R 1 d ece m ber 2 006, n r. 4 0.3 69, N TF R 2 006/1 710 is h ie ro p te ru g geko m en. N a 1
dece m ber 2 006 is d e to ets v o or h e t o ple ggen v a n e en v e rg rijp boete k o m en te li g gen b ij d e ‘e ig en v e rw ijt b aarh e id ’ v a n d e
bela stin g pli c htig e. U itg ang sp unt d aarb ij is d at a ls e en b ela stin g pli c htig e z ic h la at b ijs ta an d oor e en a dvis e ur d ie h ij v o or v o ld oend e
deskund ig m ocht h o ud en e n a an w ie ns z o rg vu ld ig e ta akve rv u lli n g h ij n ie t b eho efd e te tw ijf e le n, e r g een a anle id in g is to t h e t s te lle n v a n
de a lg em ene e is d at d e b ela stin g pli c htig e z ic h te r v o ork o m in g v a n fo ute n o ok z e lf in d e in ho ud eli jk e a sp ecte n v e rd ie pt. D aarb ij is o ok
re le va nt d at d e b ela stin g pli c htig e b ij d e k e uze v a n z ijn a dvis e ur d e in r e deli jk he id v a n h e m te v e rg en z o rg b etr a cht e n d at o ok d oet in d e
sa m enw erk in g m et z ijn a dvis e ur. H oud t e en b ela stin g pli c htig e in fo rm atie a chte r v o or z ijn a dvis e ur e n le id t d it to t b eboetb are z a ke n, d an
ka n d e b ela stin g pli c htig e z ic h n ie t v e rs chuile n a chte r z ijn a dvis e ur.
In d eze z a ak h a d d e b ela stin g pli c htig e g eha nd eld o p a dvie s v a n d e n o ta ris . D e in sp ecte ur h e eft in d eze z a ak n ie t g este ld d at b ij d e

ke uze v a n d e n o ta ris e n/o f in d e s a m enw erk in g m et d e n o ta ris o nzo rg vu ld ig is g eha nd eld . O ok h e eft d e in sp ecte ur n ie t g este ld e n is o ok
nie t g eble ke n d at m oest w ord en g etw ijf e ld a an d e d eskund ig he id o f d e z o rg vu ld ig e ta akuito efe nin g v a n d e n o ta ris . K orto m , a lle s e in e n
sta an o p r o od o m d e fo ut v a n d e n o ta ris to e te r e ke ne n a an d e b ela stin g pli c htig e.
Het h o f o ve rw eegt d aarb ij n o g w el d at d e b ela stin g pli c htig e o na chtz a am z o u z ijn g ew eest, m aar d at k w ali fic e ert n ie t a ls g ro ve s chuld .
Daarb ij o nd ers chrijf t h e t h o f in fe ite d e s te lli n g v a n d e in sp ecte ur d at d e b ela stin g pli c htig e ‘b ete r h a d m oete n w ete n’. M aar is d at n u z o ?
Ik v ra ag m e d at a f. U it r .o . 4 .8 b li jk t n a m eli jk d at d e b ela stin g pli c htig e a an d e n o ta ris h e eft g evra agd o f d e h e le g ang v a n z a ke n w el d oor
de b eug el k o n. D e n o ta ris h e eft d e b ela stin g pli c htig e v e rz e ke rd d at a lle s fis ca al to ela atb aar w as. W at m ag c .q . k un je d an n o g m eer
ve rw achte n v a n e en b ela stin g pli c htig e o m e rv o or te z o rg en d at h ij n ie t ‘o na chtz a am ’ z o u z ijn ? M ijn s in zie ns n ie ts e n d us h a d h e t h o f d eze
‘o ve rw egin g te n o ve rv lo ede’ b ete r w eg k unne n la te n.
Tot s lo t z it in d eze z a ak n o g e en in te re ssa nt p unt o ve r h e t v e rz o ek o m v e rg oedin g v a n d e p ro ce sko ste n. D e k o ste n v o or r e chts b ijs ta nd
word en in d eze z a ak n a m eli jk n ie t d oor d e b ela stin g pli c htig e b eta ald , m aar d oor d e v e rz e ke rin g sm aats cha ppij v a n d e n o ta ris . D e
gem achtig de ( re chts b ijs ta nd ve rle ne r) h e eft d eze g ang v a n z a ke n te r z ittin g o ok b eve stig d. O m v o or e en v e rg oedin g v a n p ro ce sko ste n in
aanm erk in g te k o m en is h e t n o odza ke li jk d at d e k o ste n v o or d e r e chts b ijs ta nd o ok o p d e b ela stin g pli c htig e h e bben g edru kt. M et a nd ere
woord en: d e b ela stin g pli c htig e m oet d e k o ste n o ok h e bben b eta ald . In d it g eva l w ord t a an d eze e is n ie t v o ld aan, z o dat d e
bela stin g pli c htig e g een r e cht h e eft o p e en p ro ce sko ste nve rg oedin g .
[1 ] M r. M .H .W .N . L am mers is a dvo ca at b ij J a eger a dvo ca te n-b ela stin g kund ig en te A m ste rd am .
Bro n:
http ://w ww.n d fr .n l/ li n k/N TF R 2017-1 054
Datu m : 1 5-5 -2 017 1 1:4 6:0 2
Alle re chte n v o orb ehouden. A lle a ute urs re chte n e n d ata bankre chte n v a n d eze te kst w ord en u it d ru kkelijk v o orb ehouden. D eze re chte n b eru ste n b ij S du U it g eve rs .
Nie ts u it N DFR m ag w ord en v e rv e elv o udig d, o pgesla gen in e en g eauto m atis eerd g egeve nsbesta nd o f o penbaar g em aakt in e nig e v o rm o f o p e nig e w ijz e, h etz ij
ele ktro nis ch,m echanis ch, d oor fo to kopie ën, o pnam en o f e nig e a ndere m anie r, z onder v o ora fg aande s chrift e lijk e to este m min g v a n d e u it g eve r.
All rig hts re serv e d. N o p art o f th is p ublic atio n m ay b e re pro duced, s to re d in a re trie va l s yste m , o r tra nsm it te d in a ny fo rm o r b y a ny m eans, e le ctro nic , m echanic al,
photo copyin g, re cord in g o r o th erw is e, w it h out th e p ublis her’s p rio r c onsent.

Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie