nl-NLen-GB

Ten onrechte geen vergoeding griffierecht en proceskosten toegekend

Gepubliceerd in: NTFR 2012/1087
Datum: 20-04-2012
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR2012/1087 Ten onrechte geen vergoeding griffierecht en proceskosten toegekend
Hoge Raad20april2012,nr.11/03398
Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen
2011Brondocument Awb-art. 8:74
Awb-art. 8:75
mr. M.H.W.N. Lammers 2012/172
BW3320
Auteur BNB LJN
ECLI
ECLI:NL:HR:2012:BW3320
Samenvatting
HofAmsterdam (23 juni 2011,nr.08/00350,NTFR2011/1505) heeftde uitspraak vande rechtbank vernietigd enhetberoep gegrond
verklaard.Hethofheeftverzuimd om de inspecteur te gelastenaanbelanghebbende hetgriffierechtte vergoeden.Ook heefthethof verzuimd aanbelanghebbende eenproceskostenvergoeding toe te kennenvoor hetgevenvanschriftelijke inlichtingenenvoor het reagerenop de schriftelijke inlichtingenvande inspecteur.De Hoge Raad vernietigtde hofuitspraak inzoverre endoetde zaak zelfaf.
Feiten
3.1.HetHofheeftde uitspraak vande Rechtbank vernietigd enhetberoep gegrond verklaard.(...)
Geschil
3.1.(...) Op grond vanartikel27o vande Algemene wetinzake rijksbelastingeninsamenhang metartikel8:74,lid 1,vande Algemene
wetbestuursrecht(hierna:de Awb) had hetHofdaarom moetengelastendatde Inspecteur aanbelanghebbende hetdoor hem bijde Rechtbank betaalde griffierechtvergoedt.Belanghebbende klaagter terechtover dathetHofditachterwege heeftgelaten.
Rechtsoverwegingen
3.2.Voorts klaagtbelanghebbende er terechtover dathetHofbijde berekening vande veroordeling inde kostenop de voetvanartikel
8:75 vande Awb,voorbijis gegaanaande kostenvanbelanghebbende ter zake vanhetgevenvanschriftelijke inlichtingendoor de gemachtigde vanbelanghebbende als bedoeld inartikel8:45,lid 1,vande Awb (0,5 punt),alsmede ter zake vandiens reactie op de schriftelijke inlichtingenvande Inspecteur (0,5 punt).
3.3.De overige middelenkunnenniettotcassatie leiden.Ditbehoeft,gezienartikel81 vande Wetop de rechterlijke organisatie,geen nadere motivering,nudie middelennietnopentotbeantwoording vanrechtsvrageninhetbelang vande rechtseenheid ofde rechtsontwikkeling.
3.4.Geletop hetgeenhiervoor onder 3.1 en3.2 is overwogen,kan’s Hofs uitspraak nietinstand blijven.De Hoge Raad kande zaak afdoen.
(Volgtvernietiging vande hofuitspraak voor zover deze betrekking heeftop de vergoeding griffierechtenproceskosten,enveroordeling vande inspecteur daarin.)
Commentaar
Art.8:75 Awb verklaartde bestuursrechter bijuitsluiting bevoegd om eenproceskostenvergoeding uitte spreken.Nietalleenwijstdit
artikelde bevoegde rechter aan,maar hetsteltook regels vastmetbetrekking totde kostenwaarop de veroordeling betrekking kan hebbenenover de wijze waarop hetbedrag wordtvastgesteld.Deze regels zijnneergelegd inhetBesluitproceskosten bestuursrecht.Voor hettoekennenvaneenproceskostenvergoeding heeftde Hoge Raad inHR5 januari 2007,nr.42.548,NTFR 2007/119 hetvolgende algemene uitgangspuntgeformuleerd:
‘Vooropgesteld moetwordendatwanneer eenbelanghebbende geheelofgedeeltelijk inhetgelijk wordtgesteld,als regelde door hem inberoep gemaakte kostenvoor vergoeding op de voetvanartikel8:75 vande Algemene wetbestuursrechtinaanmerking komen. Naar de Hoge Raad heeftgeoordeeld inzijnarrestvan12 mei 2006,nr.42.449,BNB 2006/270 (red.:NTFR2006/717),mag vandeze regelwordenafgewekenindiende noodzaak tothetinstellenvanberoep uitsluitend voortvloeide uitde handelwijze vande belanghebbende.’
Indeze zaak heefthethoftwee proceshandelingenvande gemachtigde vande belanghebbende ‘over hethoofd gezien’.Op verzoek vanhethofheeftdeze gemachtigde twee keer schriftelijk inlichtingenverstrekt.Op grond vanhethiervoor aangehaalde besluitmoetvoor deze proceshandelingeneenhalfpuntwordentoegekend.Ditheefthethoftenonrechte achterwege gelaten.
De forfaitaire proceskostenvergoeding is inde meeste gevallenontoereikend om de volledige kostenvande procedure te kunnen dekken.Eenintegrale proceskostenvergoeding wordtnamelijk alleeninzeer uitzonderlijke omstandighedentoegekend.Ditbetekentdat eenbelanghebbende die volledig inhetgelijk wordtgesteld inde praktijk vaak blijftzittenmeteenforse kostenpostdie voor zijn rekening komt.
[1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijHertoghs advocaten– belastingkundigen.

Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2012-1087 Datum:28-4-2016 13:10:37
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie